01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiques

2018/S 125-285143 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/07/2018 S125  - - Fournitures - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiques 2018/S 125-285143 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Warszawa 00-927 Pologne Point(s) de contact: Katarzyna ?leszy?ska-Uzi?b?o, Uniwersytet Warszawski ñ Dzia ZamÛwie Publicznych, ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, 00-927 Warszawa ñ Oficyna Pa?acu TyszkiewiczÛw Potockich, klatka E, parter TÈlÈphone: +48 225520242 Courriel: dzp@adm.uw.edu.pl Fax: +48 225522507 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.uw.edu.pl http://www.uw.edu.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy standardowego sprz?tu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich NumÈro de rÈfÈrence: DZPñ361-129/2017
II.1.2) Code CPV principal 30200000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Laptop 15" z dyskiem SSD
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki uniwersyteckie, ktÛre znajduj si na terenie Warszawy
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy standardowego sprz?tu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich, ktÛre znajduj si na terenie Warszawy.
   2.  Zakres zamÛwienia w cz??ci 6 obejmuje nast?puj?cy sprz?t komputerowy
:
Laptop 15" z dyskiem SSD ñ 15 sztuk.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia ñ stanowi za??cznik Nr 2 do umowy nr DZP-362-129/2017 cz.
   6. 
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2018
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 022-045990
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Laptop 15" z dyskiem SSD
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
24/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Covex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Adama Mickiewicza 57 Warszawa 01-625 Pologne TÈlÈphone: +48 225690063 Courriel: biuro@intaris.pl Fax: +48 225690070 Code NUTS: PL911 Adresse internet: www.intaris.pl www.intaris.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Intaris Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 57 Warszawa 01-625 Pologne TÈlÈphone: +48 225690066 Courriel: biuro@intaris.pl Fax: +48 225690070 Code NUTS: PL911 Adresse internet: www.intaris.pl www.intaris.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 51 675.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Owdo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Prezes Krajowej Izby Owdo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy ñ Prawo zamÛwie publicznych, zwanej dalej ustaw?.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 2 i ust. 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/06/2018
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 30200000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki uniwersyteckie, ktÛre znajduj si na terenie Warszawy
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy standardowego sprz?tu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich, ktÛre znajduj si na terenie Warszawy.
   2.  Zakres zamÛwienia w cz??ci 6 obejmuje nast?puj?cy sprz?t komputerowy
:
Laptop 15" z dyskiem SSD ñ 15 sztuk.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia ñ stanowi za??cznik Nr 2 do umowy nr DZP-362-129/2017 cz.
   6. 
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2018
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 51 675.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Covex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Adama Mickiewicza 57 Warszawa 01-625 Pologne TÈlÈphone: +48 225690063 Courriel: biuro@intaris.pl Fax: +48 225690070 Code NUTS: PL911 Adresse internet: www.intaris.pl www.intaris.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Intaris Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 57 Warszawa 01-625 Pologne TÈlÈphone: +48 225690066 Courriel: biuro@intaris.pl Fax: +48 225690070 Code NUTS: PL91 Adresse internet: www.intaris.pl www.intaris.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmieniono nazw Sprzedawcy. Zapisy dotycz?ce nazwy Sprzedawcy otrzymuj brzmienie: ÑKonsorcjum firm: 1) Covex Sp. z o.o. Sp.k. (Lider konsorcjum), ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa, 2) Intaris Sp. z o.o. (Cz?onek konsorcjum), ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa, dzia?aj?cym na podstawie pe?nomocnictwa, stanowi?cego Za??cznik nr 1 do niniejszej umowy, reprezentowanym przez Pe?nomocnika Konsorcjum: Firm Covex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzib przy ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa, b?d?cym p?atnikiem VAT, posiadaj?cym NIP: 525-27-05-441, REGON: 366928684, dzia?aj?cym na podstawie: wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem: 0000670870, ktÛry stanowi za??cznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej Sprzedawc?, reprezentowanym przez: Piotra Krakowiaka ñ Prezesa Zarz?duî
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Modyfikacja umowy powsta?a na pro?b Wykonawcy ñ w nawi?zaniu do przepisu art. 144 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych, zwanej dalej ustaw oraz na podstawie ß 9 ust. 2 ustawy, a tak?e pisma Sprzedawcy z dnia 18.4.2018 r. stanowi?cego za??cznik nr 1 do aneksu.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 51 675.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 51 675.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques