Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiques

2020/S 124-304908  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiques 2020/S 124-304908 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena K?pa Courriel: magdalena.kepa@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://platformazakupowa.plk-sa.pl http://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: http://platformazakupowa.plk-sa.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup komputerÛw w grupie zakupowej PKP NumÈro de rÈfÈrence: 6060/ILG 8/02079/00696/19/P
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup komputerÛw w grupie zakupowej PKP.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30213300 Ordinateur de bureau 30231300 ...crans de visualisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Dostawy realizowane b?d do miejsc wskazanych przez Zamawiaj?cego w danym zamÛwieniu, spo?rÛd miejsc wyszczegÛlnionych w za??czniku nr 3 do umowy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy jest zakup sprz?tu komputerowego (po??czonego w zestawy zgodnie z zapisem z za??cznika nr 2 do umowy ñ OPZ) dla grupy zakupowej PKP wraz z transportem do jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego okre?lonych w za??czniku nr 3 do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 73 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? rozszerzenia zamÛwienia o nie wi?cej ni 30 % warto?ci zamÛwienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, co do ktÛrych brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy Pzp. Ka?dy z WykonawcÛw wraz z ofert sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ).
   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien przedstawi?: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. añc, pkt 14 (z wy??czeniem w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) i pkt 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 (sze??) miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawione, nie wcze?niej ni 3 (trzy) miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy); c) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy); d) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) o?wiadczenie Wykonawcy o: ó braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó wydaniu lub braku wydania wobec prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, ó niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445), ó wzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ.
   3.  Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP sk?ada dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W zakresie posiadanej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci, co najmniej 5 000 000,00 PLN (s?ownie: pi? milionÛw z?otych 00/100); b) posiada op?acon polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci, obejmuj?cej, co najmniej dzia?alno? zwi?zan z przedmiotem zamÛwienia na sum ubezpieczenia w wysoko?ci, co najmniej 2 000 000,00 PLN (s?ownie: dwa miliony z?otych).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W zakresie posiadanej zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, zrealizowa?/realizuje nale?ycie, co najmniej 3 (trzy) umowy/zamÛwienia odpowiadaj?ce swoim zakresem przedmiotowi ZamÛwienia, przy czym za tak umow?/zamÛwienie Zamawiaj?cy uzna tak dostaw polegaj?c na dostarczeniu sprz?tu komputerowego (komputery stacjonarne lub/i komputery stacjonarne typu All-In-One lub/i komputery przeno?ne), ktÛra: a. zrealizowana zosta?a za minimum 10 000 000,00 PLN netto (s?ownie: dziesi? milionÛw z?otych 00/100); b. obejmowa?a minimum 15 odr?bnych lokalizacji; b) posiada aktualny status partnerstwa z producentem oferowanego sprz?tu.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy: 1) wobec ktÛrych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy; 2) ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u okre?lone w ust. 2, uszczegÛ?owione przez Zamawiaj?cego w rozdziale XI SIWZ.
   2.  Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie ZamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzonej okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wymagane wadia i gwarancje:
   1.  Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych 00/100).
   2.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielanie niniejszego ZamÛwienia w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej brutto podanej w umowie.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
G?Ûwne warunki finansowe zosta?y szczegÛ?owo opisane w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Zgodnie z rozdzia?em XIII SIWZ. W przypadku sk?adania oferty wspÛlnej, warunki szczegÛ?owe okre?lone w rozdziale XI pkt 3) SIWZ uznaje si za spe?nione, je?li spe?ni je ??cznie wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wspÛln?. Jednolity dokument, o ktÛrym mowa w rozdziale XII ust. 1, sk?adany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzaj?cy spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu przez Wykonawc?, sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie. ?aden z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem na zasadach okre?lonych w rozdziale XVII.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y szczegÛ?owo opisane w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 03/08/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Biuro Logistyki, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, pokÛj nr 0007, przyziemie, skrzyd?o B.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert wskazany w sekcji IV.2.6 Og?oszenia jako 2 miesi?ce rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z rozdzia?em XIX SIWZ.
   2.  Pe?na tre? istotnych warunkÛw zamÛwienia zawarta jest w dokumencie Specyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   3.  Zamawiaj?cy skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e przed wszcz?ciem post?powania zosta przeprowadzony dialog.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30231300 - Écrans de visualisation