Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519065  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519065

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-507942)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny
Adresse postale: ul. Szaserów 128
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-141
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Martyna Strz?pka
Courriel: wzp@wim.mil.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wim.mil.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa sprz?tu komputerowego oraz sprz?tu ??czno?ci do Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Numéro de référence: PN/172/WZP/21 - 134/ZP/21

II.1.2)
Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa sprz?tu komputerowego oraz sprz?tu ??czno?ci do Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 3 do swz.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-507942

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.1.1

Au lieu de:

Procedura otwarta

Lire:

Procedura otwarta Procedura przyspieszona Uzasadnienie: Dochowanie podstawowego terminu sk?adania ofert nie jest mo?liwe ze wzgl?du na spowodowane pandemi braki w dostawie sprz?tu komputerowego oraz jego ograniczon dost?pno? na rynku, a tak?e zwi?kszony czas oczekiwania na jego dost?pno? i pó?niejsz dostaw?. Zakup niezb?dny celem realizacji dotacji MON. Skrócenie terminu nie spowoduje ograniczenia kr?gu wykonawców a jednocze?nie pozwoli zwi?kszy szanse na pozyskanie przedmiotów zamówienia.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
32550000 - Matériel téléphonique