Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 25/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 199-519118

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 178-463049)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa - Pa?stwowy Instytut Badawczy
Adresse postale: ul. Kolska 12
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-045
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@nask.pl
Téléphone: +48 223808200
Fax: +48 223808391
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nask.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Rozbudowa ?rodowisk teleinformatycznych Zamawiaj?cego o nowe serwery i urz?dzenia sieciowe" (2 Cz??ci)

Numéro de référence: ZZPiZ.2111.27.2021.290.PKO[mDok2021][EZD RP]

II.1.2)
Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa ?rodowisk teleinformatycznych Zamawiaj?cego poprzez dostaw serwerów i routerów wraz z oprogramowaniem, zwanych dalej "Sprz?tem" lub "Urz?dzeniami" na warunkach i w sposób wynikaj?cy ze Szczegó?owego Opisu Przedmiotu Zamówienia, (dalej jako "SOPZ"), stanowi?cego Za??cznik nr 1 do SWZ-SOPZ oraz udzielenie gwarancji na dostarczony Sprz?t/Urz?dzenie.
   2.  Na Przedmiot zamówienia w zakresie okre?lonym w ust. 1 w zakresie Cz??ci 1 sk?adaj si nast?puj?ce elementy: 1) Serwer maszyn wirtualnych - 2 sztuki oraz 2) Oprogramowanie wirtualizacyjne do serwerów, o których mowa w pkt nr 1- 1 sztuka.
   3.  Na Przedmiot zamówienia w zakresie okre?lonym w ust. 1 w zakresie Cz??ci 2 sk?adaj si nast?puj?ce elementy: 1) Router wraz z odpowiednim oprogramowaniem - 4 sztuki.
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia odr?bnie dla ka?dej z dwóch (2) Cz??ci zawarty jest w Za??czniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 178-463049

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:


   1.  Na Przedmiot zamówienia w zakresie Cz??ci 2 sk?adaj si nast?puj?ce elementy: 1) Router wraz z odpowiednim oprogramowaniem - 4 sztuki.
   2.  Termin wykonania zamówienia zosta okre?lony w SOPZ i wynosi w zakresie Cz??ci 2 - 30 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy.
   3.  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zosta?y zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwi?za równowa?nych. Ka?dorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych nale?y przyj??, ?e w odniesieniu do nich u?yto sformu?owania "lub równowa?ne".
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tre?ci ofert z?o?onych w odpowiedzi na og?oszenie o zamówieniu.
   5.  Sposób oceny ofert w zakresie Cz??ci. 2: Zamawiaj?cy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spo?ród ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, z?o?onych w odpowiedzi na og?oszenie o zamówieniu, b?dzie kierowa si kryterium pt.: "Cena oferty brutto (C)" oraz kryterium pt.:"Termin dostawy (T)" i ich znaczeniami oraz b?dzie ocenia oferty w ramach przedmiotowych kryteriów oceny ofert. Zamawiaj?cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwi?ksz liczb punktów.
   6.  Zamówienie w zakresie Cz??ci 2 jest przewidziane do wspó?finansowania ze ?rodków pochodz?cych z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazw "EZD RP - elektroniczne zarz?dzanie dokumentacj w administracji publicznej".

Lire:


   1.  Na Przedmiot zamówienia w zakresie Cz??ci 2 sk?adaj si nast?puj?ce elementy: 1) Router wraz z odpowiednim oprogramowaniem - 4 sztuki.
   2.  Termin wykonania zamówienia w zakresie Cz??ci 2 zosta okre?lony we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ i wynosi maksymalnie - 60 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy. Termin ten stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 5 SWZ."
   3.  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zosta?y zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwi?za równowa?nych. Ka?dorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych nale?y przyj??, ?e w odniesieniu do nich u?yto sformu?owania "lub równowa?ne".
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tre?ci ofert z?o?onych w odpowiedzi na og?oszenie o zamówieniu.
   5.  Sposób oceny ofert w zakresie Cz??ci. 2: Zamawiaj?cy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spo?ród ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, z?o?onych w odpowiedzi na og?oszenie o zamówieniu, b?dzie kierowa si kryterium pt.: "Cena oferty brutto (C)" oraz kryterium pt.:"Termin dostawy (T)" i ich znaczeniami oraz b?dzie ocenia oferty w ramach przedmiotowych kryteriów oceny ofert. Zamawiaj?cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwi?ksz liczb punktów.
   6.  Zamówienie w zakresie Cz??ci 2 jest przewidziane do wspó?finansowania ze ?rodków pochodz?cych z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazw "EZD RP - elektroniczne zarz?dzanie dokumentacj w administracji publicznej".

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 30 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres w dniach: 60 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Termin, o którym mowa w pkt II.2.7) dotyczy dni roboczych. Termin wykonania zamówienia zosta okre?lony w SOPZ i wynosi w zakresie Cz??ci 1 - 30 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy.

Lire:

Termin, o którym mowa w pkt II.2.7) dotyczy dni roboczych. Termin wykonania zamówienia zosta okre?lony we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ i wynosi w zakresie Cz??ci 1 maksymalnie 60 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy. Termin ten stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 5 SWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/01/2022

Lire:

Date: 22/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
32413100 - Routeurs 
32420000 - Matériel de réseau 
48421000 - Logiciels de gestion des installations 
48820000 - Serveurs 
48822000 - Serveurs informatiques