Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiques

2022/S 18-042848  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiques 2022/S 018-042848 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda G?Ûwna Stra?y Granicznej Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 100 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-514 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Koz?owska-Sawicka Courriel: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 225004207 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.strazgraniczna.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/kgsg Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup terminali mobilnych wspieraj?cych rejestracj? biometryczn? w systemie EES wraz z czytnikami dokumentÛw oraz czytnikami umo?liwiaj?cymi rejestracj? do 4-ech odciskÛw palcÛw NumÈro de rÈfÈrence: 1/BF/B?iI/22
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pe?na nazwa post?powania: Doposa?enie Stra?y Granicznej w sprz?t KRG na potrzeby systemu EES - Zakup terminali mobilnych wspieraj?cych rejestracj? biometryczn? w systemie EES wraz z czytnikami dokumentÛw oraz czytnikami umo?liwiaj?cymi rejestracj? do 4-ech odciskÛw palcÛw. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznej wraz z akcesoriami, na ktÛry sk?adaj? si? tablety typu Ñruggedî oraz czytnik dokumentÛw z funkcjonalno?ci? odczytu OCR-B + RFID oraz czytnik odciskÛw palcÛw umo?liwiaj?cy jednoczesne pobranie do 4-ech odciskÛw palcÛw.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette 30233310 Lecteurs d'empreintes digitales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Magazyn Biura ??czno?ci i Informatyki Komendy G?Ûwnej Stra?y Granicznej mieszcz?cy si? przy ul. Komitetu Obrony RobotnikÛw 23 w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznej wraz z akcesoriami, na ktÛry sk?adaj? si? tablety typu Ñruggedî oraz czytnik dokumentÛw z funkcjonalno?ci? odczytu OCR-B + RFID oraz czytnik odciskÛw palcÛw umo?liwiaj?cy jednoczesne pobranie do 4-ech odciskÛw palcÛw. 100 kpl. w zakresie zamÛwienia podstawowego; 100 kpl. w zakresie zamÛwienia opcjonalnego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 5 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Warunki realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji szczegÛ?owo zosta?y okre?lone w ß3 projektu umowy stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ.
   2.  ZamÛwienie obejmuje zakresem dostaw? wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznej wraz z akcesoriami w ilo?ci do 100 kpl., na ktÛry sk?adaj? si? tablety typu "rugged" oraz czytnik dokumentÛw z funkcjonalno?ci? odczytu OCR-B + RFID oraz czytnik odciskÛw palcÛw umo?liwiaj?cy jednoczesne pobranie 4-ech odciskÛw palcÛw.
   3.  Termin realizacji zamÛwienia obj?tego prawem opcji: w terminie 4 miesi?cy od z?o?enia o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt Nr PL/2020/PR/0092 wspÛ?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkÛw Programu Krajowego Funduszu bezpiecze?stwa Wewn?trznego - Bezgraniczne Bezpiecze?stwo
II.2.14) Informations complÈmentaires Wadium wynosi 35.000,00 z?. Wykonawca wraz z ofert? dostarczy:
   1. Terminal mobilny wspieraj?cy rejestracj? biometryczn? w systemie EES wraz z czytnikiem dokumentÛw oraz czytnikiem umo?liwiaj?cymi rejestracj? do 4-ech odciskÛw palcÛw.
   2.  Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie norm stopnia ochrony nie gorszej ni? norma IP65 oraz normy wytrzyma?o?ciowej nie gorszej ni? MIL-STD-810G.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu, a je?eli okres dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonuje, nale?ycie dostaw? czytnikÛw dokumentÛw i/lub czytnikÛw odciskÛw palcÛw, lub terminali mobilnych z czytnikami odciskÛw palcÛw i/lub dokumentÛw. W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia warunek musi spe?nia? co najmniej jeden z wykonawcÛw w ca?o?ci. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Minimum jedna dostawa o warto?ci brutto nie mniejszej ni? 500.000,00 z?.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zgodnie z tre?ci? projektu umowy stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:15 Lieu:
Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y? za po?rednictwem platformy SmartPZP dost?pnej na stronie: https:// portal.smartpzp.pl/kgsg. Przedmiotowe ?rodki dowodowe w sposÛb okre?lony w pkt. 2 rozdzia?u VI SWZ, w siedzibie zamawiaj?cego: KOMENDA G?"WNA STRA?Y GRANICZNEJ ZAM"WIENIA PUBLICZNE BIURA FINANS"W 00-463 Warszawa ul. Podchor??ych 38
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia nast?puj?cych ?rodkÛw podmiotowych.
   1. W celu wykazania spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu
:
Wykazu wykonanych dostaw, potwierdzaj?cego spe?nianie warunku okre?lonego w Rozdziale VII SWZ, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Okres wyra?ony w miesi?cach liczy si? wstecz od dnia z?o?enia podmiotowego ?rodka dowodowego (wzÛr o?wiadczenia zostanie przekazany wykonawcy za po?rednictwem platformy SmartPZP wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw i o?wiadcze?)
   2. W celu potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub kryteriÛw selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego zamawiaj?cy ??da z?o?enia:
   2. 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem
   2. 2.O?wiadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej. (WzÛr o?wiadczenia zostanie przekazany wykonawcy za po?rednictwem platformy SmartPZP wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw i o?wiadcze?)
   2. 3.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.
   2. 4.O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt. 4, pkt. 6 ustawy. (WzÛr o?wiadczenia zostanie przekazany wykonawcy za po?rednictwem platformy SmartPZP wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw i o?wiadcze?) Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
   2. 5.informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. Sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem.
   2. 6.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt a).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: MatÈriel et fournitures informatiquesType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213200 - Ordinateur tablette 
30233310 - Lecteurs d'empreintes digitales