Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Matériel informatique

2023/S 186-582825  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Varsovie: Matériel informatique 2023/S 186-582825 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego Numéro national d'identification: 7010902185 Adresse postale: Pi?kna 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-549 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Ratajczyk Courriel: zamowienia@knf.gov.pl Téléphone: +48 222625447 Fax: +48 222625274 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.knf.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.knf.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: nadzór nad rynkiem finansowym
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbudow? o dodatkowe pó?ki dyskowe dwóch eksploatowanych przez Zamawiaj?cego macierzy Dell UnityXT 880 Numéro de référence: DZA-DZAZZP.2610.33.2023
II.1.2) Code CPV principal 30230000 Matériel informatique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa o dodatkowe pó?ki dyskowe dwóch eksploatowanych przez Zamawiaj?cego macierzy Dell UnityXT 880. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zamieszczony w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 594 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa o dodatkowe pó?ki dyskowe dwóch eksploatowanych przez Zamawiaj?cego macierzy Dell UnityXT 880, w tym:
   1. 1. dostawa czterech identycznych urz?dze? opisanych w Za??czniku nr 2 do SWZ wraz z niezb?dnym oprogramowaniem i kompletem licencji na u?ytkowanie tego oprogramowania;
   1. 2. instalacja, uruchomienie i konfiguracja urz?dze? i oprogramowania, o którym mowa w pkt 1, w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego w lokalizacjach, w Warszawie przy ulicy: Nied?wiedziej 6E (02-737) oraz ?wi?tokrzyskiej 11/21 (00-919);
   1. 3. zapewnienie serwisu gwarancyjnego producenta dla wszystkich dostarczonych urz?dze? i oprogramowania, o którym mowa w pkt 1, na okres od daty podpisania przez Zamawiaj?cego bez zastrze?e? protoko?u odbioru ostatecznego dostawy, o którym mowa w Za??czniku nr 2 do SWZ, do dnia up?ywu okresu obj?cia eksploatowanych przez Zamawiaj?cego macierzy Dell UnityXT 880 serwisem gwarancyjnym, tj. do dnia 27.12.2027 r.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zamieszczony w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 132-420623
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BCODERS Spó?ka Akcyjna Adresse postale: Owczarska 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-351 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 554 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Rozbudow? o dodatkowe pó?ki dyskowe dwóch eksploatowanych przez Zamawiaj?cego macierzy Dell UnityXT 880 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30230000 - Matériel informatique