Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:MatÈriel informatique

2023/S 195-611368  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: MatÈriel informatique 2023/S 195-611368 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-908 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rados?aw Jankowski Courriel: dzp@wat.edu.pl TÈlÈphone: +48 261839763 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wat.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://wat.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA SPRZ?TU, WYPOSA?ENIA, MATERIA?"W EKSPLOATACYJNYCH ORAZ US?UG WSPARCIA TECHNICZNEGO DO SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM SZKOLENIOWEGO NumÈro de rÈfÈrence: 66/WCY/2023
II.1.2) Code CPV principal 30230000 MatÈriel informatique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu, wyposa?enia, materia?Ûw eksploatacyjnych oraz us?ug wsparcia technicznego do specjalistycznego laboratorium szkoleniowego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 047 780.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu, wyposa?enia oraz materia?Ûw eksploatacyjnych do laboratorium specjalistycznego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systËmes d'information 30230000 MatÈriel informatique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jaros?awa D?browskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu, wyposa?enia oraz materia?Ûw eksploatacyjnych do laboratorium specjalistycznego
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa replik urz?dze? z wyposa?eniem oraz sprz?tu komputerowego do laboratorium specjalistycznego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30230000 MatÈriel informatique 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jaros?awa D?browskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa replik urz?dze? z wyposa?eniem oraz sprz?tu komputerowego do laboratorium specjalistycznego
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania do laboratorium specjalistycznego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jaros?awa D?browskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania do laboratorium specjalistycznego
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin rozpocz?cia realizacji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z prawa opcji w okresie trwania umowy, ??czna warto?? zamÛwie? opcjonalnych wynosi do 40% zamÛwienia podstawowego. SzczegÛ?y dotycz?ce zamÛwie? w ramach opcji zosta?y okre?lone z za??czniku nr 3B do SWZ ñ Projekcie umowy na Zadanie Nr
   3. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 098-305800
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu, wyposa?enia oraz materia?Ûw eksploatacyjnych do laboratorium specjalistycznego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RESTOR S.J.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 446 631.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 446 880.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa replik urz?dze? z wyposa?eniem oraz sprz?tu komputerowego do laboratorium specjalistycznego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RESTOR S.J.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 404 594.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 412 110.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Us?uga wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania do laboratorium specjalistycznego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RESTOR S.J.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 204 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 188 790.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawca z?o?y jednolity europejski dokument zamÛwienia w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przes?anek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 2) O?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w my?l ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw, z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. 3) O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cego orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane nale?ycie.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? za po?rednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym nast?puj?ce dokumenty: 1) Formularz ofertowy ñ systemowy; 2) Jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ); 3) O?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 5 k rozporz?dzenia UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie ñ stanowi?ce za??cznik nr 2 do SWZ; 4) SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia ñ stanowi?cy za??cznik Nr 1, 1A, 1B do SWZ; 5) Pe?nomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik), z ktÛrego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert?; 6) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w formie innej ni? pieni??na.
   4.  Wykonawca przed up?ywem terminu sk?adania ofert, jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: Zadanie Nr 1 13 000,00 z? Zadanie Nr 2 12 000,00 z? Zadanie Nr 3 4 500,00 z?
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian w zawartej umowie w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach okre?lonych w rozdziale XXII, ust. 6 SWZ.
   6.  Informacje dot. RODO znajduj? si? w rozdziale XXVII SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie? SWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zmieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawiera dzia? IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych ñ Ñ?rodki ochrony prawnejî.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 DOSTAWA SPRZ?TU, WYPOSA?ENIA, MATERIA?"W EKSPLOATACYJNYCH ORAZ US?UG WSPARCIA TECHNICZNEGO DO SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM SZKOLENIOWEGO 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30230000 - Matériel informatique 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
80000000 - Services d'enseignement et de formation