Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 25/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriel informatique

2022/S 18-042768  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: MatÈriel informatique 2022/S 018-042768 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Rozwoju i Technologii Adresse postale: Plac Trzech Krzy?y 3/5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-507 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw Bielecki Courriel: zamowienia@mrit.gov.pl TÈlÈphone: +48 224119167 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia Adresse du profil díacheteur: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://mrpit.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://mrpit.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Affaires Èconomiques et financiËres
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa lokalnej (zapasowej) infrastruktury sprz?towo-systemowej na potrzeby systemÛw CEIDG, PIP (Biznes.gov.pl oraz Hurtowni Danych) oraz przed?u?enie gwarancji na eksploatowany sprz?t. NumÈro de rÈfÈrence: BDG-V.2610.45.2021.MB
II.1.2) Code CPV principal 30230000 MatÈriel informatique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   4. 1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu komputerowego w postaci serwerÛw, macierzy i prze??cznika z okablowaniem, gwarancj? i wsparciem producenta. Dostawa oprogramowania do wirtualizacji i rozszerzenie licencji posiadanej przez Zamawiaj?cego. Udzielenie gwarancji ze wsparciem technicznym dla sprz?tu posiadanego przez Zamawiaj?cego dla macierzy dyskowej i biblioteki ta?mowej.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 213 654.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48822000 Serveurs informatiques 72591000 DÈveloppement d'accords de niveau de service 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu komputerowego w postaci serwerÛw, macierzy i prze??cznika z okablowaniem, gwarancj? i wsparciem producenta. Dostawa oprogramowania do wirtualizacji i rozszerzenie licencji posiadanej przez Zamawiaj?cego. Udzielenie gwarancji ze wsparciem technicznym dla sprz?tu posiadanego przez Zamawiaj?cego dla macierzy dyskowej i biblioteki ta?mowej. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce opisu, zakresu i warunkÛw realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?la SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia (SOPZ), stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy, ktÛre zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy, stanowi?ce za??cznik nr 6 do SWZ. W przypadku obiektywnej niemo?no?ci dostarczenia wskazanego w ofercie sprz?tu, dopuszcza si? zmian? w zakresie rodzaju modelu oferowanego sprz?tu pod warunkiem, ?e parametry nie zostan? zmienione lub b?d? lepsze od pierwotnego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Poziom ?wiadczenia us?ugi gwarancji na sprz?t ñ SLA / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie czasu obowi?zywania gwarancji na sprz?t / PondÈration: 28 CritËre de qualitÈ - Nom: Obsada przestrzeni dyskowej / PondÈration: 12 Prix - PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 213 654.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji: 21 dni dla: - odnowienia gwarancji producenta dla urz?dze? posiadanych przez Zamawiaj?cego wraz z wsparciem technicznym; - dostawy licencji i wsparcia technicznego do oprogramowania. 60 dni dla: - dostawy, instalacji i konfiguracji sprz?tu i oprogramowania wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem wsparcia technicznego, - przeniesienia w?asno?ci sprz?tu i oprogramowania.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy uzna, ww. warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie), wykona? nale?ycie co najmniej dwa zamÛwienia o warto?ci co najmniej 200 000,00 z? brutto ka?de, polegaj?ce na dostawie sprz?tu typu serwery, prze??czniki, macierze, wraz z zapewnieniem gwarancji i wsparcia na dostarczony sprz?t oraz na dostawie licencji i subskrypcji.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
W przypadku obiektywnej niemo?no?ci dostarczenia wskazanego w ofercie sprz?tu, dopuszcza si? zmian? w zakresie rodzaju modelu oferowanego sprz?tu pod warunkiem, ?e parametry nie zostan? zmienione lub b?d? lepsze od pierwotnych.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/02/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/02/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
Warszawa https://mrpit.ezamawiajacy.pl https://mrpit.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Termin zwi?zania ofert? podany jako 3 miesi?ce nale?y rozumie? jako 90 dni od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert (??cznie z tym dniem).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Numeracja zgodna z SWZ 19.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy. 19.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. 19.3. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 19.4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 19.5. Odwo?anie wnosi si? w nast?puj?cych terminach: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1.  19.6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 19.7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: MatÈriel informatiqueType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 25/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30230000 - Matériel informatique 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48822000 - Serveurs informatiques 
72591000 - Développement d'accords de niveau de service