Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:MatÈriel de rÈseau

2022/S 233-668646  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: MatÈriel de rÈseau 2022/S 233-668646 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzib? w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsi?biorcÛw Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia? Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973 NumÈro national d'identification: 5210412987 Adresse postale: ul. J.P. Woronicza 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-999 Pays: Pologne Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro ZakupÛw i ZamÛwie? Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokÛj nr 204 Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl TÈlÈphone: +48 225478817 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tvp.pl Adresse du profil díacheteur: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: media
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
wymiana eksploatacyjn? prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej NumÈro de rÈfÈrence: ZP/TITT/144/2021
II.1.2) Code CPV principal 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wymiana eksploatacyjn? prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 186 991.87 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
wymiana eksploatacyjna prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej w lokalizacji ul. Plac Powsta?cÛw Warszawy 7
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
wymiana eksploatacyjna prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej w lokalizacji ul. Plac Powsta?cÛw Warszawy 7
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
wymiana eksploatacyjna prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej w lokalizacji ul. Jana Paw?a Woronicza 17
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
wymiana eksploatacyjna prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej w lokalizacji ul. Jana Paw?a Woronicza 17
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 105-292720
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
wymiana eksploatacyjna prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej w lokalizacji ul. Plac Powsta?cÛw Warszawy 7;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atende S.A.
Adresse postale: Plac Konesera 10a Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-763 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 634 146.34 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 430 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
wymiana eksploatacyjn? prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej w lokalizacji ul. Jana Paw?a Woronicza 17
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atende S.A.
Adresse postale: Plac Konesera 10a Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-763 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 552 845.53 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 624 717.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej albo przekraczaj?cej prÛg unijny.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 19.1 SWZ s?
:
1) odwo?anie, 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 ñ 578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 ñ 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022 wymiana eksploatacyjn? prze??cznikÛw sieciowych LAN oraz prze??cznikÛw sieci emisyjnej 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau