Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriel roulant

2021/S 86-223576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: MatÈriel roulant 2021/S 086-223576 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polregio Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-217 Pays: Pologne Courriel: zakupy@polregio.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa 2 autobusÛw szynowych NumÈro de rÈfÈrence: PZP1.240.165.2021
II.1.2) Code CPV principal 34620000 MatÈriel roulant
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa 2 autobusÛw szynowych serii SA106 o numerach bocznych 007 i 015.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 2 autobusÛw szynowych serii SA106 o numerach bocznych 007 i 015.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W zwi?zku z og?oszeniem przez WojewÛdztwo Warmi?sko-Mazurskie przetargu na sprzeda dwÛch autobusÛw szynowych serii SA106, gdzie termin sk?adania ofert up?ywa 9 kwietnia 2021 roku, nale?y uzna ?e istnieje bardzo krÛtki okres, w ktÛrym SpÛ?ka poprzez z?o?enie oferty w tym przetargu ma mo?liwo? udzielenia zamÛwienia. Ponadto cena oferty, ktÛra SpÛ?ka zamierza z?o?y jest znacz?co ni?sza od ceny rynkowej pojazdÛw, poniewa Polregio pozyska?a wycen rzeczoznawcy przedmiotowych pojazdÛw, z ktÛrej wynika, ?e ich warto? rynkowa wynosi 3 825 600 PLN, natomiast rekomendowana maksymalna cena oferty wynosi 2 925 000 PLN, co stanowi 76,5 % ceny rynkowej. W zwi?zku z tym nale?y uzna?, ?e rekomendowana przez Biuro Taboru cena oferty Polregio jest znacz?co ni?sza od ceny rynkowej, co wyczerpuje przes?ank?, o ktÛrej mowa powy?ej. Eksploatacja pozyskanych szynobusÛw mo?liwa jest w Zak?adzie Podlaskim, Wielkopolskim lub Pomorskim: 1) Zak?ad Podlaski dysponuje obecnie 11 autobusami szynowymi dzier?awionymi w ramach umowy PSC z Podlaskiego UM oraz 2 pojazdami spalinowymi z SKPL. Faktem przemawiaj?cym za skierowaniem jednego pojazdu jest mo?liwo? eksploatacji pojazdu jednocz?onowego (zgoda UMW Podlaskiego). Daje to mo?liwo? rezygnacji z dalszej dzier?awy pojazdÛw z SKPL; 2) skierowanie jednego pojazdu w Zak?adzie Wielkopolskim umo?liwi?aby realizacj po??cze Krzy ñ Pi?a w przypadku defektÛw SA108. Obecnie rezerw stanowi lokomotywa z wagonem DBme; 3) przekazanie jednego pojazdu w Zak?adzie Pomorskim zmniejszy?aby problemy taborowe w szczegÛlno?ci w sezonie wakacyjnym, kiedy notowane s zwi?kszone potoki podrÛ?nych. Uruchamianie po??cze w zestawieniu SA106 + wagon 120A umo?liwi przewÛz wi?kszej liczby podrÛ?nych oraz da mo?liwo? rezygnacji z dzier?awy pojazdu/Ûw z SKPL. Zakup wymienionych pojazdÛw zwi?kszy park taborowy SpÛ?ki, zmniejszy koszty dzier?awy oraz uzale?nienie od innych kontrahentÛw. Ponadto w przypadku wyst?pienia d?ugotrwa?ego wy??czenia z eksploatacji pojazdu w wyniku naprawy lub przegl?du, zostanie ograniczone ryzyko konieczno?ci uruchamiania autobusowej komunikacji zast?pczej, co wi?za?oby si z generowaniem kolejnych kosztÛw, karami umownymi oraz negatywnie wp?ywa?o na wizerunek SpÛ?ki.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa 2 autobusÛw szynowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2021
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WojewÛdztwo Warmi?sko-Mazurskie Adresse postale: ul. Emilii Plater 1 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 10-562 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021 Pologne-Varsovie: MatÈriel roulantType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournituresfournitures 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34620000 - Matériel roulant