Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriel de secours et de sÈcuritÈ

2021/S 179-465628  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: MatÈriel de secours et de sÈcuritÈ 2021/S 179-465628 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum e-Zdrowia Adresse postale: ul. Stanis?awa Dubois 5A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-184 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Wysmu?ek Courriel: wzp@cez.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cez.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup zasilaczy awaryjnych ,,UPSî NumÈro de rÈfÈrence: WRZ.270.129.2021
II.1.2) Code CPV principal 35100000 MatÈriel de secours et de sÈcuritÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 3 szt. zasilaczy awaryjnych UPS (ang. uninterruptible power supply) wraz z zestawem akumulatorÛw oraz oprogramowaniem i licencjami niezb?dnymi do zasilania awaryjnego serwerowni CeZ.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 637 323.58 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 3 szt. zasilaczy awaryjnych UPS (ang. uninterruptible power supply) wraz z zestawem akumulatorÛw oraz oprogramowaniem i licencjami niezb?dnymi do zasilania awaryjnego serwerowni CeZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji dla akumulatorÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenia zamÛwienia opcjonalnego w zakresie dostarczenia systemu zarz?dzania prac akumulatorÛw, w kwocie stanowi?cej ok. 30 % warto?ci zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 127-336091
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIPROGEO SP"?KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Adresse postale: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-238 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 665 853.66 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 637 323.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Dostawa i wymiana zasilaczy awaryjnych UPS wraz z dostaw baterii i systemu zarz?dzania prac akumulatorÛw
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX, Rozdzia 2 ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
35100000 - Matériel de secours et de sécurité