Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 29/05/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:MatÈriel de tÈlÈvision et matÈriel audiovisuel

2023/S 98-306269  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Pologne-Varsovie: MatÈriel de tÈlÈvision et matÈriel audiovisuel

2023/S 098-306269

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 084-252100)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa - Pa?stwowy Instytut Badawczy
NumÈro national d'identification: 521-04-17-157
Adresse postale: ul. Kolska 12
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-045
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia.publiczne@nask.pl
TÈlÈphone: +48 223808200
Fax: +48 223808391
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nask.pl
Adresse du profil díacheteur: https://nask.eb2b.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa i instalacja ?cianki wizyjnej ZWiDIT.2611.5.2023.98.MOR

NumÈro de rÈfÈrence: ZWiDIT.2611.5.2023.98.MOR

II.1.2)
Code CPV principal
32320000 MatÈriel de tÈlÈvision et matÈriel audiovisuel

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) dostawa fabrycznie nowego Sprz?tu wraz z systemem operacyjnym na warunkach i w sposÛb okre?lony ww wzorze Umowy oraz SzczegÛ?owym Opisie Przedmiotu ZamÛwienia, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do Umowy; 2) monta? Sprz?tu w miejscu uzgodnionym z Zamawiaj?cym; 3) udzielenie gwarancji na dostarczony Sprz?t i wykonan? instalacj?, o ktÛrych mowa w pkt 1) i 2)) na warunkach okre?lonych w SOPZ; 4) uruchomienie oraz jego konfiguracja we wskazanych pomieszczeniach, 5) dostarczenie Dokumentacji. 6) przeszkolenie pracownikÛw Zamawiaj?cego z zakresu obs?ugi Sprz?tu,

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 084-252100

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 22/08/2023

Lire:

Date: 26/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 25/05/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/05/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa i instalacja ?cianki wizyjnej ZWiDIT.2611.5.2023.98.MOR 29/05/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213300 - Ordinateur de bureau 
32320000 - Matériel de télévision et matériel audiovisuel 
32323500 - Système de surveillance vidéo 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
51314000 - Services d'installation de matériel vidéo