Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 24/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2021/S 110-289035  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Varsovie: MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2021/S 110-289035

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 098-254345)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Szpital BrÛdnowski w Warszawie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: MSB/PN/13/04/2021
Adresse postale: ul. Kondratowicza 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-242
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Micha Jagie??o
Courriel: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
TÈlÈphone: +48 223265231
Fax: +48 223265834
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.brodnowski.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych i wyrobÛw medycznych dla Mazowieckiego Szpitala BrÛdnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

NumÈro de rÈfÈrence: MSB/PN/13/04/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33000000 MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa produktÛw leczniczych i wyrobÛw medycznych dla Mazowieckiego Szpitala BrÛdnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 098-254345

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 755,00 PLN.

Lire:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci 695,00 PLN.

NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 17

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 18 740,00 PLN.

Lire:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 18 295,00 PLN.

NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 33

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 80 875,00 PLN.

Lire:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 80 760,00 PLN.

NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 47

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 17 440,00 PLN.

Lire:

Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 16 540,00 PLN.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/06/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/06/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 24/06/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wprowadza rÛwnie zmiany w SWZ. Informacje dotycz?ce podzia?u wadium na cz??ci, modyfikacje dot. ilo?ci cz??ci ñ patrz SWZ. Patrz http://bip.brodnowski.pl/index.php?id=177

http://bip.brodnowski.pl/index.php?id=177 Pologne-Varsovie: MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnelsType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
24/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels