Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques

2022/S 225-648104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Varsovie: MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques 2022/S 225-648104 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA NumÈro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin GÛrski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl TÈlÈphone: +48 729054225 Fax: +48 228833513 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Koncentrat czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; znak post?powania: ZZP.ZP.411.140.2022 cz??ci: 1-2 NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.ZP.411.140.2022
II.1.2) Code CPV principal 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup koncentratu czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) o kategorii dost?pno?ci Rp lub Rpz wraz z zestawem do podawania z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi a nast?pnie do Bezpo?rednich OdbiorcÛw (RCKiK), zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ) oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), ktÛre stanowi? za??cznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koncentrat czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Wykonawca jest zobowi?zany do dostawy przedmiotu zamÛwienia z magazynu depozyt. NCK do Bezp. Odbior., ktÛrymi s? Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez NCK
II.2.4) Description des prestations:
I. OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA:
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup koncentratu czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) o kategorii dost?pno?ci Rp lub Rpz wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi (NCK), magazynowanie czynnika krzepni?cia, a nast?pnie jego dostarczenie z magazynu depozytowego NCK do wskazanych przez NCK bezpo?rednich odbiorcÛw (RCKiK), na zasadach i zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w tre?ci SWZ oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), ktÛre stanowi? za??cznik do SWZ.
   2.  ??czna liczba (wielko?? zakupu): 4 000 000 j.m.
   3.  Czynnik krzepni?cia musi by? dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepni?cia, jednak nie wi?cej ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zamÛwienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   5.  Magazyn depozytowy NCK zostanie utworzony przez Wykonawc? na terenie hurtowni farmaceutycznej, zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub innego pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
   6.  Zamawiaj?cy dopuszcza maksymalnie jedn? lokalizacj? magazynu depozytowego NCK.
   7.  Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazw?: ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023î, ktÛry obejmuje dostawy ww. czynnikÛw krzepni?cia do Regionalnych CentrÛw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub innych podmiotÛw wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.
   8.  Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. II. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1.  Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? ni?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe, a Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. przewiduje mo?liwo?? ich jednokrotnego z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie: - Wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych. lub - Wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by? wa?ne i aktualne na dzie? sk?adania ofert.
   3.  Obj?ty pozwoleniem produkt leczniczy musi mie? kategori? dost?pno?ci Rp lub Rpz. W przypadku posiadania innej kategorii dost?pno?ci, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do doprowadzenia do zmiany kategorii dost?pno?ci najpÛ?niej do dnia zawarcia umowy ramowej.
   4.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by? zgodny z tre?ci? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   5.  Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   6.  W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktÛrych mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   7.  Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zkÛw podmiotu odpowiedzialnego.
   8.  Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej s? sk?adane w sposÛb przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
   9.  Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas przechowywania w temperaturze co najmniej do 24 stopni Celsjusza w??cznie / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Lokalizacja magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Czas funkcjonowania magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi: do 31 lipca 2023 roku.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koncentrat czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Wykonawca jest zobowi?zany do dostawy przedmiotu zamÛwienia z magazynu depozyt. NCK do Bezp. Odbior., ktÛrymi s? Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez NCK
II.2.4) Description des prestations:
I. OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA:
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup koncentratu czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) o kategorii dost?pno?ci Rp lub Rpz wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi (NCK), magazynowanie czynnika krzepni?cia, a nast?pnie jego dostarczenie z magazynu depozytowego NCK do wskazanych przez NCK bezpo?rednich odbiorcÛw (RCKiK), na zasadach i zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w tre?ci SWZ oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), ktÛre stanowi? za??cznik do SWZ.
   2.  ??czna liczba (wielko?? zakupu): 4 000 000 j.m.
   3.  Czynnik krzepni?cia musi by? dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepni?cia, jednak nie wi?cej ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zamÛwienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   5.  Magazyn depozytowy NCK zostanie utworzony przez Wykonawc? na terenie hurtowni farmaceutycznej, zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub innego pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
   6.  Zamawiaj?cy dopuszcza maksymalnie jedn? lokalizacj? magazynu depozytowego NCK.
   7.  Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazw?: ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023î, ktÛry obejmuje dostawy ww. czynnikÛw krzepni?cia do Regionalnych CentrÛw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub innych podmiotÛw wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.
   8.  Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. II. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1.  Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? ni?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe, a Zamawiaj?cy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. przewiduje mo?liwo?? ich jednokrotnego z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie: - Wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych. lub - Wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by? wa?ne i aktualne na dzie? sk?adania ofert.
   3.  Obj?ty pozwoleniem produkt leczniczy musi mie? kategori? dost?pno?ci Rp lub Rpz. W przypadku posiadania innej kategorii dost?pno?ci, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do doprowadzenia do zmiany kategorii dost?pno?ci najpÛ?niej do dnia zawarcia umowy ramowej.
   4.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by? zgodny z tre?ci? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   5.  Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   6.  W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktÛrych mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   7.  Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zkÛw podmiotu odpowiedzialnego.
   8.  Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej s? sk?adane w sposÛb przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
   9.  Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas przechowywania w temperaturze co najmniej do 24 stopni Celsjusza w??cznie / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Lokalizacja magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Czas funkcjonowania magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi: do 31 lipca 2023 roku.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 201-571176
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Koncentrat czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Koncentrat czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...), Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Wniesienie wadium nie jest wymagane. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ÑodwrÛconejî zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania zapisÛw art. 94 i 96 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ÑRODOî), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Koncentrat czynnika krzepni?cia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; znak post?powania: ZZP.ZP.411.140.2022 cz??ci: 1-2 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques