Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques

2023/S 200-627234  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Varsovie: MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques 2023/S 200-627234 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA NumÈro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin GÛrski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl TÈlÈphone: +48 729054225 Fax: +48 228833513 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Koncentrat fibrynogenu znak post?powania: ZZP.ZP.411.145.2023 cz??ci: 1 2 NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.ZP.411.145.2023
II.1.2) Code CPV principal 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa koncentratu fibrynogenu wraz z zestawem do podawania, zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w SWZ oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), ktÛre stanowi? za??cznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 191 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koncentrat fibrynogenu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce realizacji dostaw: Bezpo?redni Odbiorcy, ktÛrymi s? Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
I. OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA:
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa koncentratu fibrynogenu.
   2.  ??czna liczba (wielko?? zakupu): 70 g.
   3.  Proporcje dawek: 100% w dawce 1 g.
   4.  Koncentrat fibrynogenu musi by? dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   5.  Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
   6.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu produktu leczniczego, jednak nie wi?cej, ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zamÛwienia lub powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   7.  ZamÛwienie musi by? zrealizowane zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ) oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), ktÛre stanowi? za??cznik do SWZ. II. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1.  Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zamÛwienia, Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw przedstawienia nast?puj?cych dokumentÛw: ï Wa?nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych, lub ï Wa?nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2.  Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   3.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by? wa?ne i aktualne na dzie? sk?adania ofert.
   4.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by? zgodny z tre?ci? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   5.  W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktÛrych mowa w pkt
   1. , dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   6.  Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zkÛw podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   7.  Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   8.  Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej s? sk?adane w sposÛb przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp., tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentÛw elektronicznych oraz ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursie.
   9.  Zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci produktu leczniczego / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koncentrat fibrynogenu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce realizacji dostaw: Bezpo?redni Odbiorcy, ktÛrymi s? Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
I. OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA:
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa koncentratu fibrynogenu.
   2.  ??czna liczba (wielko?? zakupu): 70 g.
   3.  Proporcje dawek: 100% w dawce 1 g.
   4.  Koncentrat fibrynogenu musi by? dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   5.  Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
   6.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu produktu leczniczego, jednak nie wi?cej, ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zamÛwienia lub powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   7.  ZamÛwienie musi by? zrealizowane zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ) oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), ktÛre stanowi? za??cznik do SWZ. II. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1.  Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zamÛwienia, Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw przedstawienia nast?puj?cych dokumentÛw: ï Wa?nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych, lub ï Wa?nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2.  Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   3.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by? wa?ne i aktualne na dzie? sk?adania ofert.
   4.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by? zgodny z tre?ci? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   5.  W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktÛrych mowa w pkt
   1. , dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   6.  Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zkÛw podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   7.  Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   8.  Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej s? sk?adane w sposÛb przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp., tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentÛw elektronicznych oraz ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursie.
   9.  Zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci produktu leczniczego / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 173-540833
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Koncentrat fibrynogenu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8490000039 Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Koncentrat fibrynogenu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8490000039 Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...), Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Wniesienie wadium: zgodnie z postanowieniem rozdz. V. SWZ. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ÑodwrÛconejî zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania zapisÛw art. 94 i 96 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ÑRODOî), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Koncentrat fibrynogenu znak post?powania: ZZP.ZP.411.145.2023 cz??ci: 1 2 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques