Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 06/12/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:M╚dicaments du sang et des organes h╚matopoď╚tiques

2023/S 227-714537  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: M╚dicaments du sang et des organes h╚matopoď╚tiques 2023/S 227-714537 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Num╚ro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin G█rski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl T╚l╚phone: +48 729054225 Fax: +48 228833513 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Koncentrat czynnika krzepni?cia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do RCKiK oraz miejsc zamieszkania pacjent█w; znak post?powania: ZZP.ZP.411.01.2024 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP.ZP.411.01.2024
II.1.2) Code CPV principal 33621000 M╚dicaments du sang et des organes h╚matopoď╚tiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zam█wienia obejmuje dostaw? koncentratu czynnika krzepni?cia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ĐNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028ţ, a tak?e dostaw? zestaw█w do podawania lub zestaw█w do infuzji do port█w naczyniowych dla pacjent█w wskazanych przez Narodowe Centrum Krwi, organizacj? dostaw do domu dla wskazanej liczby pacjent█w, utylizacj? sprz?tu jednorazowego u?ytku oraz kontrol? zu?ycia lek█w.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i/lub inne podmioty wskazane przez Narodowe Centrum Krwi lub inny podmiot uprawniony oraz miejsca zamieszkania pacjent█w.
II.2.4) Description des prestations:
I. OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA:
   1.  Przedmiotem zam█wienia jest w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ĐNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili? i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028" dostawa koncentratu czynnika krzepni?cia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawami umo?liwiaj?cymi jego podawanie lub zestawami do infuzji do port█w naczyniowych dla pacjent█w wskazanych przez NCK, do Regionalnych Centr█w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz bezpo?rednio do miejsc zamieszkania pacjent█w, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonym w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia (SWZ) oraz na warunkach okre?lonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), kt█re stanowi? za??cznik do SWZ.
   2.  ??czna wielko?? podstawowego zakupu przedmiotu zam█wienia na lata 2024-2025 wynosi 59 400 000 j.m.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest m.in. dostarczy? zestawy do infuzji do port█w naczyniowych dla wszystkich pacjent█w, kt█rzy te porty posiadaj? a nie otrzymuj? tych zestaw█w w ramach innych um█w zawartych przez Zamawiaj?cego dla maksymalnej liczby pacjent█w wskazanych w SWZ.
   4.  Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. II. PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   1.  Na podstawie art. 105 oraz art. 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zam█wienia, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w przedstawienia nast?puj?cych dokument█w: - Wa?nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych, lub - Wa?nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2.  Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   3.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by? wa?ne i aktualne na dzie? sk?adania ofert.
   4.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by? zgodny z tre?ci? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   1. 
   5.  W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o kt█rych mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   6.  Wykonawca jest zobowi?zany do poinformowania Zamawiaj?cego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowi?zk█w podmiotu odpowiedzialnego, wynikaj?cych z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   7.  Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   8.  Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej s? sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp., tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie.
   9.  Zgodnie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego. 10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta wraz z funkcj? umo?liwiaj?c? wprowadzenie danych w szczeg█lno?ci dotycz?cych liczby krwawie?, ilo?ci zu?ytego czynnika, daty i lokalizacji krwawienia / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin w kt█rym Wykonawca umo?liwi dost?p pacjentom i lekarzom do personelu Wykonawcy poprzez call center w celu realizacji przedmiotu zam█wienia / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas przechowywania przedmiotu zam█wienia w temperaturze co najmniej do 24 stopni Celsjusza w??cznie / Pond╚ration: 5 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Sporz?dzenie przez Wykonawc? projektu rozdzielnika dostaw do Bezpo?rednich Odbiorc█w i pacjent█w / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 29/03/2025 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zastosowania w trakcie trwania umowy opcji o kt█rej mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. do zwi?kszania ilo?ci kupowanego przedmiotu zam█wienia nie wi?cej jednak ni? o 50% zam█wienia podstawowego do maksymalnej ilo?ci 89 100 000 j.m. wynikaj?cej m.in. ze zwi?kszonej liczby pacjent█w. Ewentualne zastosowanie opcji nie skutkuje zmian? ceny jednostkowej przedmiotu zam█wienia, kt█ra jest warto?ci? sta??, niezale?n? od wielko?ci przedmiotu zam█wienia. Oznacza to, ?e cena jednostkowa wskazana przez Wykonawc? w ofercie za przedmiot zam█wienia, musi by? taka sama zar█wno dla liczby jednostek mi?dzynarodowych (j.m.) kupowanego przedmiotu zam█wienia w zam█wieniu podstawowym, jak i dla liczby jednostek mi?dzynarodowych (j.m.) kupowanego przedmiotu zam█wienia w ramach opcji. Opcja jest jednostronnym dyskrecjonalnym uprawnieniem Zamawiaj?cego, kt█ry mo?e z opcji skorzysta? w ca?o?ci lub skorzysta? w cz??ci lub w og█le nie skorzysta?, a Wykonawcy nie przys?uguj? z tego tytu?u jakiekolwiek roszczenia o uruchomienie zam█wienia w ramach opcji. W zakresie realizacji zam█wienia w ramach opcji stosuje si? postanowienia dotycz?ce zam█wienia podstawowego, chyba ?e co innego wynika z postanowie? szczeg█?owych umowy. Szczeg█?y zosta?y okre?lone w SWZ i/lub PPU.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przewidywane zako?czenie dostaw: do dnia 29 marca 2025 roku, przy czym mo?liwe jest przed?u?enie dostaw o 6 miesi?cy poprzez zmian? umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada? wa?ny wpis do w?a?ciwego rejestru wytw█rc█w lub importer█w/eksporter█w produktu leczniczego lub wa?ny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych. Dokumentem potwierdzaj?cym jest wa?ne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ dokument r█wnowa?ny) lub wa?ne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. W tym zakresie zastosowanie ma art. 127 ust. 1 ustawy Pzp.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca winien by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Dokumenty aktualne na dzie? ich z?o?enia, potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego, w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: 1 000 000,00- PLN (s?ownie z?otych: jeden milion 00/100). W przypadku, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej ni? PLN lub odwo?uj?cy si? w swej tre?ci do zam█wie?, kt█rych warto?? zosta?a wskazana w walucie innej ni? PLN, Zamawiaj?cy do oceny spe?nienia przez Wykonawc? warunku udzia?u w post?powaniu dokona przeliczenia tej warto?ci na PLN wg ?redniego kursu danej waluty obcej, og?oszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania og?oszenia o niniejszym zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy Wykonawca sk?ada ofert? na wszystkie, b?d? kilka wybranych cz??ci zam█wienia, dokumenty mog? obejmowa? ??czn? sum? ubezpieczenia dla oferowanych cz??ci zam█wienia - je?eli dotyczy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█?owych warunk█w w tym zakresie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Zgodnie z przepisem art. 449 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego jej wykonania, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la si? na 3% (s?ownie procent: trzy) ceny ca?kowitej podanej w ofercie, z uwzgl?dnieniem opcji.
   3.  Na zabezpieczenie roszcze? z tytu?u Đgwarancji jako?ciţ (rozszerzona r?kojmia za wady produktu leczniczego), Zamawiaj?cy zatrzyma 20% kwoty zabezpieczenia, o kt█rym mowa w pkt 1-2.
   4.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce warunk█w realizacji umowy, w tym m.in.: formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych za??cznik do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 023-066728
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 06/12/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 03/04/2024
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 06/12/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si? zgodnie z wymogami SWZ elektronicznie za po?rednictwem Platformy zakupowej, znajduj?cej si? pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl. Otwarcie ofert z?o?onych poprzez Platform? zakupow? nast?pi w dniu j.w., nie p█?niej ni? nast?pnego dnia po dniu, w kt█rym up?yn?? termin sk?adania ofert. https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...), Zamawiaj?cy wymaga dokument█w, o kt█rych mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Wniesienie wadium: zgodnie z postanowieniem rozdz. V. SWZ. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania zapis█w art. 94 i 96 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ĐRODOţ), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/11/2023 Koncentrat czynnika krzepni?cia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostaw? do RCKiK oraz miejsc zamieszkania pacjent█w; znak post?powania: ZZP.ZP.411.01.2024 06/12/2023 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - MÚdicaments du sang et des organes hÚmatopo´Útiques