Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 17/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques

2020/S 68-161116  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques 2020/S 068-161116 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad ZamÛwie Publicznych przy Ministrze Zdrowia NumÈro national d'identification: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin GÛrski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zzpprzymz.pl www.zzpprzymz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepni?cia VIII minimum II generacji; post?powanie znak: ZZP-92/20 NumÈro de rÈfÈrence: ZZP-92/20
II.1.2) Code CPV principal 33621000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup koncentratu rekombinowanego czynnika krzepni?cia VIII minimum II generacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w SIWZ oraz na warunkach okre?lonych w OgÛlnych warunkach umowy, ktÛre stanowi za??cznik do SIWZ.
   2.  ??czna liczba / wielko? zakupu
:
1 300 000 j.m.
   3.  Czynnik krzepni?cia musi by dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepni?cia, jednak nie wi?cej ni o 20 % przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zamÛwienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   5.  Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019ñ2023î.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepni?cia VIII minimum II generacji
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, lub inne podmioty ?wiadcz?ce us?ugi lecznicze, zwane bezpo?rednimi odbiorcami, wskazane przez Narodowe Centrum Krwi i/lub inny podmiot uprawniony.
II.2.4) Description des prestations:
I.
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup koncentratu rekombinowanego czynnika krzepni?cia VIII minimum II generacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w SIWZ oraz na warunkach okre?lonych w OgÛlnych warunkach umowy, ktÛre stanowi za??cznik do SIWZ.
   2.  ??czna liczba / wielko? zakupu
:
500 000 j.m.
   3.  Czynnik krzepni?cia musi by dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepni?cia, jednak nie wi?cej ni o 20 % przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zamÛwienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   5.  Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019ñ2023î. II. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub ?wiadectwa i/lub certyfikaty):
   1.  Zgodnie z ß 13 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia ñ Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia ñ Dz.U. z dnia 17 pa?dziernika 2018 r., poz. 1993, w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi w?a?ciwym dokumentem, tj. z?o?y wraz z ofert?(warunki przedmiotowe): ó wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych, lub ó wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?.
   2.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   3.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   4.  Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   5.  W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktÛrych mowa powy?ej, dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   6.  Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej s sk?adane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
   7.  Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Serwis posprzeda?ny / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 14 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepni?cia VIII minimum II generacji
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, lub inne podmioty ?wiadcz?ce us?ugi lecznicze, zwane bezpo?rednimi odbiorcami, wskazane przez Narodowe Centrum Krwi i/lub inny podmiot uprawniony.
II.2.4) Description des prestations:
I.
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup koncentratu rekombinowanego czynnika krzepni?cia VIII minimum II generacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia okre?lonym w SIWZ oraz na warunkach okre?lonych w OgÛlnych warunkach umowy, ktÛre stanowi za??cznik do SIWZ.
   2.  ??czna liczba / wielko? zakupu
:
800 000 j.m.
   3.  Czynnik krzepni?cia musi by dostarczony wraz z zestawem umo?liwiaj?cym jego podanie.
   4.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia zakupu ww. koncentratu czynnika krzepni?cia, jednak nie wi?cej ni o 20 % przedmiotu zamÛwienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj zamÛwienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczegÛlno?ci zmiany zapotrzebowania w?rÛd pacjentÛw.
   5.  Zakup jest realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. ÑNarodowy Program Leczenia Chorych na Hemofili i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019ñ2023î. II. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub ?wiadectwa i/lub certyfikaty):
   1.  Zgodnie z ß 13 ust. 1 pkt 3 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia ñ Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126, w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 16 pa?dziernika 2018 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia ñ Dz.U. z dnia 17 pa?dziernika 2018 r., poz. 1993, w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi w?a?ciwym dokumentem, tj. z?o?y wraz z ofert (warunki przedmiotowe): ó wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urz?du Rejestracji ProduktÛw Leczniczych, WyrobÛw Medycznych i ProduktÛw BiobÛjczych, lub ó wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Rad Unii Europejskiej lub Komisj Europejsk?.
   2.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego musi by wa?ne i aktualne na dzie sk?adania ofert.
   3.  Sk?ad preparatu i opakowania musi by zgodny z tre?ci dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 
   4.  Ww. dokumenty musz posiada termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zamÛwienia.
   5.  W przypadku, gdy wa?no? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktÛrych mowa powy?ej, dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   6.  Dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej s sk?adane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez Wykonawc przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
   7.  Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Serwis posprzeda?ny / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 29/05/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca posiada wa?ny wpis do w?a?ciwego rejestru wytwÛrcÛw lub importerÛw/eksporterÛw produktu leczniczego lub wa?ny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych. Dokumentem potwierdzaj?cym jest wa?ne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ñ dokument rÛwnowa?ny) lub wa?ne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia, na sum gwarancyjn nie mniejsz ni?: ó cz?? 1: 26 000,00 PLN (s?ownie z?otych: dwadzie?cia sze? tysi?cy 00/100), ó cz?? 2: 42 000,00 PLN (s?ownie z?otych: czterdzie?ci dwa tysi?ce 00/100). Polisa OC lub inny dokument musz by wa?ne na dzie sk?adania ofert.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegÛ?owych warunkÛw w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la si na 7 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce warunkÛw realizacji umowy, w tym m.in.: formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?lone s w OgÛlnych warunkach umowy, ktÛre stanowi za??cznik do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
W 2020 roku nast?puje wzrost zu?ycia czynnika VIII rekombinowanego wskutek coraz wi?kszej liczby doros?ych, u ktÛrych wykazywane jest uczulenie na czynniki osoczopochodne. Powoduje to piln potrzeb uzupe?nienia zapasÛw.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2020 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 17/04/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Sk?adanie ofert na platformie zakupowej Zamawiaj?cego zgodnie z SIWZ. Zak?ad ZamÛwie Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, POLSKA, pok.113 (I pi?tro). Otwarcie ofert nast?pi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej Zamawiaj?cego. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach,o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ß 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10, w zwi?zku z ß 7 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. II. Przyst?puj?c do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w kwocie okre?lonej w SIWZ, do up?ywu terminu sk?adania ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln form wniesienia wadium ñ zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury ÑodwrÛconejî zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamÛwie uzupe?niaj?cych, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. W nawi?zaniu do sekcji IV.2.6: ÑMinimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?î Zamawiaj?cy informuje, ?e za 3 (trzy miesi?ce) nale?y przyj? 90 dni. IV. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania zapisÛw art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego, je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c Administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques