Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 28/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: MÈlangeurs mÈcaniques

2020/S 99-238308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: MÈlangeurs mÈcaniques

2020/S 099-238308

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 081-192098)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Mas?o
Courriel: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 126209327 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

www.pgeenergiaciepla.pl
https://swpp2.gkpge.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ Elektrociep?owni Wroc?awskich Kogeneracja S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000001010
Adresse postale: ul. ?owiecka 24
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Mas?o
Courriel: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 126209327 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

www.pgeenergiaciepla.pl
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa cz??ci do mieszade zainstalowanych w PGE EC S.A. i ZEW Kogeneracja S.A.

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZCI/00607/2020

II.1.2)
Code CPV principal
38436500

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa cz??ci do mieszade zainstalowanych w PGE EC S.A. i ZEW Kogeneracja S.A., w podziale na nast?puj?ce cz??ci: 1) cz?? 1 ñ dostawa cz??ci do mieszade zainstalowanych w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia nr 1 w Krakowie i Oddzia Wybrze?e (Gda?sk i Gdynia); 2) cz?? 2 ñ dostawa cz??ci do mieszade zainstalowanych w ZEW Kogeneracja S.A. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi: 1) cz?? 1 ñ Za??cznik nr 1A do SIWZ; 2) cz?? 2 ñ Za??cznik nr 1B do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 081-192098

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Miejsce: Publiczna sesja otwarcia ofert odb?dzie si za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE pod adresem https://swpp2.gkpge.pl oraz w PGE Energia Ciep?a S.A. Departament ZakupÛw, POLSKA, 31-587 KrakÛw, ul. Ciep?ownicza
   1. 

https://swpp2.gkpge.pl
Lire:

Miejsce: Publiczna sesja otwarcia ofert nast?pi poprzez transmisj online za po?rednictwem po??czenia Skype w dniu 28 maja 2020 r. o godzinie 12.30. SzczegÛ?owe informacje, w tym link do spotkania Skype, dost?pne s za po?rednictwem systemu zakupowego GK PGE, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl w zak?adce ÑDokumenty zamÛwieniaî.

https://swpp2.gkpge.pl
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38436500 - Mélangeurs mécaniques