Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Microscopes

2023/S 200-627419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Varsovie: Microscopes 2023/S 200-627419 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski Wydzia? Fizyki Numéro national d'identification: 5250011266 Adresse postale: Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Rutkowska Courriel: rutkowska.agnieszka@fuw.edu.pl Téléphone: +48 225532564 Fax: +48 225532597 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html Adresse du profil d'acheteur: https://ezamówienia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa mikroskopu optycznego Numéro de référence: POUZ-361/273/2023/WF
II.1.2) Code CPV principal 38510000 Microscopes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sprzeda? i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiaj?cego mikroskopu optycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ", dost?pny na stronie internetowej na której Zamawiaj?cy prowadzi post?powanie tj. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9631281-2d2d-11ee-a60c-9ec5599dddc1 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9631281-2d2d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 22 363.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Lieu principal d'exécution:
Wydzia? Fizyki UW, 02-093 Warszawa ul. Pasteura 5
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sprzeda? i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiaj?cego mikroskopu optycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ".
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: cena / Pondération: 60% Coût - Nom: termin realizacji dostawy / Pondération: 40%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca musi posiada? konto podmiotu"Wykonawca" na platformie e-zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 149-471504
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa mikroskopu optycznego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OPTO-Lab Marcin Kowalewski Adresse postale: ul. Trzebi?ska 19 lok.24 Ville: Chrzanów Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 474.67 PLN Valeur totale du marché/du lot: 22 363.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.3. Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwo?anie wnosi si? w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych".12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Dostawa mikroskopu optycznego 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38510000 - Microscopes