Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 02/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Microscopes

2022/S 18-042783  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Microscopes 2022/S 018-042783 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk NumÈro national d'identification: 000325825 Adresse postale: ul. Pasteura 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-093 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Boguta Courriel: przetargi@nencki.edu.pl TÈlÈphone: +48 225892000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nencki.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: dzia?alno?? naukowo-badawcza i edukacyjna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Mikroskop arkusza ?wiat?a typu light sheet wraz z wyposa?eniem NumÈro de rÈfÈrence: AZP-261-3/2022
II.1.2) Code CPV principal 38510000 Microscopes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa: urz?dzenie do obrazowania pozwalaj?ce na realizacj? pomiaru w oparciu o metod? mikroskopii arkusza ?wiat?a typu light sheet wraz z wyposa?eniem, oprogramowaniem i stacj? steruj?c?. SzczegÛ?owy opis parametrÛw zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz Parametry
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego, ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa: urz?dzenie do obrazowania pozwalaj?ce na realizacj? pomiaru w oparciu o metod? mikroskopii arkusza ?wiat?a typu light sheet wraz z wyposa?eniem, oprogramowaniem i stacj? steruj?c?. W zakres zamÛwienia wchodzi: 1) dostarczenie urz?dzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiaj?cego, 2) jego instalacja i uruchomienie, 3) co najmniej dwudniowe szkolenie dla co najmniej trzech pracownikÛw Zamawiaj?cego z eksploatacji, kalibracji i obs?ugi urz?dzenia, w siedzibie Zamawiaj?cego, przeprowadzone przez specjalist? aplikacyjnego producenta urz?dzenia, 4) przeprowadzenie testowych pomiarÛw z wykorzystaniem techniki arkusza ?wiat?a, techniki konfokalnej oraz techniki wymuszonego wygaszania emisji na testowych preparatach producenta w celu potwierdzenia oferowanej rozdzielczo?ci urz?dzenia, Dodatkowo punktowane, zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale XIV SWZ, b?dzie dostarczenie co najmniej 5 rÛ?nych preparatÛw kalibracyjnych do??czonych do oferowanego urz?dzenia, obejmuj?cych co najmniej kulki fluorescencyjne w zakresie rozmiarÛw 30-50 nm oraz 100-140 nm oraz komÛrki wybarwione barwnikami pozwalaj?cych na kalibracj? mikroskopu wyposa?onego co najmniej w lasery wzbudzaj?ce 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm oraz laser deplecyjny 775 nm oraz umo?liwiaj?cych przeprowadzenie testowych pomiarÛw oferowanych rozdzielczo?ci z wykorzystaniem techniki arkusza ?wiat?a, techniki konfokalnej oraz techniki wymuszonego wygaszania emisji, 5) zaawansowane szkolenie z eksploatacji, kalibracji i obs?ugi urz?dzenia, w siedzibie Zamawiaj?cego, przeprowadzone przez specjalist? aplikacyjnego producenta urz?dzenia w wybranym przez Zamawiaj?cego terminie w ci?gu trzech lat po instalacji systemu, 6) co najmniej roczny serwis gwarancyjny obejmuj?cy prace serwisanta, dojazd, pobyt, bezp?atne aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji obejmuj?ce rÛwnie? nieistniej?ce obecnie funkcjonalno?ci, wszystkie cz??ci niezb?dne do naprawy urz?dzenia oraz co najmniej jeden przegl?d urz?dzenia w ci?gu roku. Gwarancja na urz?dzenie ñ wraz z serwisem gwarancyjnym d?u?sza ni? 12 miesi?cy b?dzie dodatkowo punktowana ñ zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale XIV SWZ, 7) zapewnienie zdalnego wsparcia przez specjalist? aplikacyjnego producenta urz?dzenia poprzez telefon lub internet (np. poprzez po??czenie pulpitu zdalnego lub wideo-konferencj?) w zakresie eksploatacji i obs?ugi urz?dzenia (np. pomoc w instalacji lub obs?udze oprogramowania, zarz?dzaniu u?ytkownikami, diagnostyce problemu ze sprz?tem lub oprogramowaniem steruj?cym mikroskopem, pomoc w wymianie cz??ci, konsultacje dotycz?ce przygotowania preparatÛw, bezp?atne aktualizacje poprawiaj?ce b??dy w oprogramowaniu) co najmniej w ci?gu trzech lat po instalacji systemu. Wymagane jest podanie kontaktowego telefonu oraz adresu email, z ktÛrych mo?na skorzysta? w celu ustalenia sesji i uzyskania pomocy zdalnej. Wymagany czas reakcji na zg?oszenie potrzeby pomocy zdalnej do 48 h, natomiast wymagany czas na umo?liwienie rozpocz?cia czynno?ci pomocy zdalnej do 14 dni od zg?oszenia. Zapewnienie wy?ej opisanego zdalnego wsparcia w okresie d?u?szym ni? 3 lata od zakupu b?dzie dodatkowo punktowane zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale XIV SWZ. SzczegÛ?owy opis minimalnych parametrÛw technicznych dotycz?cych przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Za??czniku nr 2 do SWZ ñ Formularz Parametry. Przedmiot zamÛwienia zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy zawartymi w Rozdziale XVII SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
projekt pt. NEBI - Krajowy O?rodek Bada? Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, nr POIR.04.02.00-00-C004/19
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spe?nienia tego warunku aby Wykonawca: w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykona? co najmniej dwa (2) zamÛwienia obejmuj?ce dostaw? do jednostki naukowo-badawczej (tj. laboratorium, instytutu, szko?y wy?szej) urz?dzenia s?u??cego do przechowywania i przetwarzania danych otrzymanych technikami bioobrazowania, warto?? ka?dego wykazanego zamÛwienia nie mo?e by? ni?sza ni? 2 000 000,00 z? netto, tj. 2 460 000,00 z? brutto; w przypadku trwaj?cych umÛw na dostawy okresowe lub ci?g?e Wykonawca musi wskaza? wykonanie dostaw odpowiadaj?cych brzmieniu powy?szego warunku.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Opisane zosta?y w SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/03/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 30/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/03/2022 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, na miniPortalu poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnych tam?e. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcÛw, ktÛrych oferty zosta?y otwarte; cenach.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 5 000,00 PLN
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Na czynno?? Zamawiaj?cego:
   1.  10 dni ñ je?eli informacja o niej zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   2.  15 dni ñ je?eli informacja o niej zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   3.  10 dni ñ na tre?? og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia, tre?? dokumentÛw zamÛwienia;
   4.  10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to / mo?na by?o powzi?? informacj? stanowi?c? podstaw? wniesienia odwo?ania, na czynno?ci inne ni? okre?lone w pkt 1ñ3. Na zaniechanie czynno?ci:
   1.  30 dni od publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia ñ od nieprzes?ania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
   2.  6 mies. od zawarcia umowy ñ od braku opublikowania og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia / o wyniku post?powania
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl.kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: MicroscopesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 02/03/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai 
38510000 - Microscopes