Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Mobilier

2023/S 188-587388  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Varsovie: Mobilier 2023/S 188-587388 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadwi?la?ski Oddzia? Stra?y Granicznej NumÈro national d'identification: NIP 522-273-59-86 Adresse postale: ul. Komitetu Obrony RobotnikÛw 23 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-148 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Kasperska Courriel: zamowienia.nwosg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 225003366 Fax: +48 225003722 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? mebli biurowych, gabinetowych oraz socjalnych do budynku administracyjnego Komendy G?Ûwnej Stra?y Granicznej przy al. Niepodleg?o?ci 100 w Warszawie NumÈro de rÈfÈrence: 13/FI/AG/23
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? mebli biurowych, gabinetowych oraz socjalnych do budynku administracyjnego Komendy G?Ûwnej Stra?y Granicznej przy al. Niepodleg?o?ci 100 w Warszawie zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 220 487.80 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Komenda G?Ûwna Stra?y Granicznej, al. Niepodleg?o?ci 100, 02-514 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? mebli biurowych, gabinetowych oraz socjalnych do budynku administracyjnego Komendy G?Ûwnej Stra?y Granicznej przy al. Niepodleg?o?ci 100 w Warszawie zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 141-450505
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa i monta? mebli biurowych, gabinetowych oraz socjalnych do budynku administracyjnego Komendy G?Ûwnej Stra?y Granicznej przy al. Niepodleg?o?ci 100 w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JARD Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 526 258 50 33 Adresse postale: al. Na Skarpie 21/11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-488 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 220 487.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 968 645.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, 3) W przypadkach innych ni? okre?lone wy?ej ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
25/09/2023 Dostawa i monta? mebli biurowych, gabinetowych oraz socjalnych do budynku administracyjnego Komendy G?Ûwnej Stra?y Granicznej przy al. Niepodleg?o?ci 100 w Warszawie 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39130000 - Mobilier de bureau