Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Mobilier

2023/S 193-600594  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: Mobilier 2023/S 193-600594 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sto?eczny Zarz?d Infrastruktury NumÈro national d'identification: 526ñ22ñ00ñ493 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 97 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: https://portal.smartpzp.pl/szi Courriel: szp.szi@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261849317 Fax: +48 261849168 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szi.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/szi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Organizacyjna MON
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWY MEBLI BIUROWYCH, KRZESE?, FOTELI ORAZ MEBLI TAPICEROWANYCH NumÈro de rÈfÈrence: 39/2023
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia ï Cz??? 1 ñ Dostawa mebli biurowych (Legionowo) Miejsce dostawy: Legionowo, ul. gen. Tadeusza Buka 1 ï Cz??? 2 ñ Dostawa krzese? i foteli (Legionowo) Miejsce dostawy: Legionowo, ul. gen. Tadeusza Buka 1 ï Cz??? 3 ñ Dostawa mebli biurowych (Warszawa) Miejsce dostawy: Warszawa ul. Nie?wieska 54/56 ï Cz??? 4 ñ Dostawa krzese? i foteli (Warszawa) Miejsce dostawy: Warszawa ul. Nie?wieska 54/56 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?: ï Opis przedmiotu zamÛwienia (Formularze cenowe i opisy wraz z rysunkami): Cz??? 1 (Legionowo) - Za??cznik nr 5 do SWZ oraz Za??cznik nr 5a do SWZ Cz??? 2 (Legionowo) - Za??cznik nr 6 do SWZ oraz Za??cznik nr 6a do SWZ Cz??? 3 (Warszawa) - Za??cznik nr 7 do SWZ oraz Za??cznik nr 7a do SWZ Cz??? 4 (Warszawa) - Za??cznik nr 8 do SWZ oraz Za??cznik nr 8a do SWZ ï pozosta?e za??czniki SWZ Gwarancja i r?kojmia Minimalny okres r?kojmi/gwarancji wymagany przez Zamawiaj?cego: 12
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 182 720.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 - dostawa mebli biurowych (Legionowo)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), amÈnagements, appareils ÈlectromÈnagers ( l'exclusion de l'Èclairage) et produits de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Legionowo, ul. Genera?a Tadeusza Buka 1
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych w ilo?ciach zawartych w Formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ, i zgodnych z opisem przedmiotu zamÛwienia (Za??cznik nr 5a do SWZ)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres r?kojmi/gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach i terminach jak zamÛwienie podstawowe. Cena jednostkowa asortymentu z zamÛwienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego prawem opcji musi by? identyczna. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zamÛwienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, szczegÛ?owe ilo?ci oraz rodzaj wyposa?enia meblowego zostan? okre?lone przez Zamawiaj?cego w zg?oszeniu pisemnym przes?anym do Wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamÛwienia dotycz? tak?e realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2 - dostawa krzese? i foteli (Legionowo)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), amÈnagements, appareils ÈlectromÈnagers ( l'exclusion de l'Èclairage) et produits de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Legionowo, ul. Genera?a Tadeusza Buka 1
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych w ilo?ciach zawartych w Formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ, i zgodnych z opisem przedmiotu zamÛwienia (Za??cznik nr 6a do SWZ)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres r?kojmi/gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach i terminach jak zamÛwienie podstawowe. Cena jednostkowa asortymentu z zamÛwienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego prawem opcji musi by? identyczna. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zamÛwienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, szczegÛ?owe ilo?ci oraz rodzaj wyposa?enia meblowego zostan? okre?lone przez Zamawiaj?cego w zg?oszeniu pisemnym przes?anym do Wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamÛwienia dotycz? tak?e realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 3 - dostawa mebli biurowych (Warszawa)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), amÈnagements, appareils ÈlectromÈnagers ( l'exclusion de l'Èclairage) et produits de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. Nie?wieska 54/56
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych w ilo?ciach zawartych w Formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ, i zgodnych z opisem przedmiotu zamÛwienia (Za??cznik nr 7a do SWZ)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres r?kojmi/gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach i terminach jak zamÛwienie podstawowe. Cena jednostkowa asortymentu z zamÛwienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego prawem opcji musi by? identyczna. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zamÛwienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, szczegÛ?owe ilo?ci oraz rodzaj wyposa?enia meblowego zostan? okre?lone przez Zamawiaj?cego w zg?oszeniu pisemnym przes?anym do Wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamÛwienia dotycz? tak?e realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 4 - dostawa krzese? i foteli (Warszawa)
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), amÈnagements, appareils ÈlectromÈnagers ( l'exclusion de l'Èclairage) et produits de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. Nie?wieska 54/56
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa mebli biurowych w ilo?ciach zawartych w Formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ, i zgodnych z opisem przedmiotu zamÛwienia (Za??cznik nr 8a do SWZ)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres r?kojmi/gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach i terminach jak zamÛwienie podstawowe. Cena jednostkowa asortymentu z zamÛwienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego prawem opcji musi by? identyczna. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania ca?o?ci b?d? cz??ci zamÛwienia obj?tego prawem opcji, a Wykonawca o?wiadcza, i? nie b?dzie z tego powodu wnosi? ?adnych roszcze?. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, szczegÛ?owe ilo?ci oraz rodzaj wyposa?enia meblowego zostan? okre?lone przez Zamawiaj?cego w zg?oszeniu pisemnym przes?anym do Wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamÛwienia dotycz? tak?e realizacji zamÛwienia w ramach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, dla wszystkich cz??ci niniejszego post?powania do dnia 10.11.2023 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 127-403402
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1 - dostawa mebli biurowych (Legionowo)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ergosystem Sp. J. R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr NumÈro national d'identification: 5272277273 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-495 Pays: Pologne Courriel: a.juchimiuk@ergosystem.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 264 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 216 551.18 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2 - dostawa krzese? i foteli (Legionowo)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CADABRA Tomasz Przybysz NumÈro national d'identification: 6222230436 Ville: OstrÛw Wielkopolski Code NUTS: PL Polska Code postal: 63-400 Pays: Pologne Courriel: biuro@meblecadabra.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 635 600.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 693 343.62 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Cz??? 3 - dostawa mebli biurowych (Warszawa)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPUH WALDII Waldemar Saternus NumÈro national d'identification: 5730201245 Ville: KorwinÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 42-263 Pays: Pologne Courriel: ppuh-waldii@wp.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 943 700.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 815 133.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz??? 4 - dostawa krzese? i foteli (Warszawa)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CADBTA Tomasz Przyby? NumÈro national d'identification: 6222230436 Ville: OstrÛw Wielkopolski Code NUTS: PL Polska Code postal: 63-400 Pays: Pologne Courriel: biuro@meblecdabra.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 339 020.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 356 462.61 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
# Termin wykonania zamÛwienia jaki wykonawca mo?e zaproponowa?: ï Cz??? 1 ñ od 40 do 60 dni od daty zawarcia umowy ï Cz??? 2 ñ od 40 do 60 dni od daty zawarcia umowy ï Cz??? 3 ñ od 40 do 60 dni od daty zawarcia umowy ï Cz??? 4 ñ od 40 do 60 dni od daty zawarcia umowy # Przedmiotowe ?rodki dowodowe sk?adane wraz z ofert?: Atesty, ?wiadectwa (sprawozdania), certyfikaty (wa?ne na dzie? z?o?enia) wymienione dla poszczegÛlnych cz??ci (w opisach poszczegÛlnych pozycji w danej cz??ci) zgodnie z Za??cznikiem nr 9 do SWZ. Odpowiednie atesty, ?wiadectwa (sprawozdania), certyfikaty musz? by? opisane w sposÛb niebudz?cy w?tpliwo?ci do jakich mebli s? dedykowane. # Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert: ï Cz??? 1 - 25 000,00 z? ï Cz??? 2 - 12 500,00 z? ï Cz??? 3 - 18 500,00 z? ï Cz??? 4 - 6 500,00 z? Wadium musi by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. # Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta zawieraj?ca najkorzystniejszy bilans punktÛw w kryteriach: Cena oferty brutto - 60% Termin wykonania zamÛwienia - 20% Okres r?kojmi/gwarancji - 20% # Dokumenty sk?adane wraz z ofert?
   1.  Formularz oferty (Za??cznik nr 1 do SWZ);
   2.  JEDZ
   3.  O?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dot. art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego) - Za??cznik nr 18 do SWZ
   4.  Formularz cenowy Cz??ci ... (Za??cznik nr 5 do SWZ i/lub Za??cznik nr 6 do SWZ i/lub Za??cznik nr 7 do SWZ i/lub Za??cznik nr 8 do SWZ);
   5.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny dokument (Za??cznik nr 12 do SWZ);
   6.  O?wiadczenie RODO (Za??cznik nr 11 do SWZ)
   7.  Wykaz przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych (Za??cznik nr 9 do SWZ);
   8.  Pe?nomocnictwo
   8.  DowÛd wniesienia wadium ***Pocz?tkowa szacunkowa ca?kowita warto?? zamÛwienia/cz??ci: to warto?? zamÛwienia podstawowego. Podana ca?kowita ko?cowa warto?? zawiera podstaw? oraz prawo opcji.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Przepisy ochrony prawnej zosta?y okre?lone w Dziale IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 DOSTAWY MEBLI BIUROWYCH, KRZESE?, FOTELI ORAZ MEBLI TAPICEROWANYCH 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 
39100000 - Mobilier