Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 15/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Mobilier et agencement de cuisine

2020/S 69-164127  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Mobilier et agencement de cuisine

2020/S 069-164127

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 067-158957)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów
Adresse postale: al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 02-777
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Gawlik
Courriel: zam_publ@ursynow.pl
Téléphone: +48 224437331
Fax: +48 224437332 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ursynow.pl

www.ursynow.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni dla zespo?u o?wiatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie

Numéro de référence: KZP-XII-WZP.271.17.2020

II.1.2)
Code CPV principal
39141000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni dla zespo?u o?wiatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la: - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem wyposa?enia - za??cznik nr 1 do SIWZ, - wzór umowy - za??cznik nr 5 do SIWZ, - technologia kuchni _dokumentacja projektowa - za??cznik nr 8a do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-158957

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Komunikacja

Au lieu de:

Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska bezp?atnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl Wi?cej informacji mo?na uzyska pod adresem podanym powy?ej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a drog elektroniczn za po?rednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl

https://umw.ezamawiajacy.pl
https://umw.ezamawiajacy.pl
Lire:

Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska bezp?atnie pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl; www.ursynow.pl Wi?cej informacji mo?na uzyska pod adresem podanym powy?ej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a drog elektroniczn za po?rednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl; www.ursynow.pl

https://umw.ezamawiajacy.pl
www.ursynow.pl
https://umw.ezamawiajacy.pl
www.ursynow.pl
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Krotki opis

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni dla zespo?u o?wiatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la: - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia - za??cznik nr 1 do SIWZ; - Wzór umowy - za??cznik nr 5 do SIWZ; - Technologia kuchni _Dokumentacja projektowa - za??cznik nr 8a do SIWZ; - Technologia kuchni_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - za??cznik nr 8b do SIWZ.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni dla zespo?u o?wiatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la: - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem wyposa?enia - za??cznik nr 1 do SIWZ, - wzór umowy - za??cznik nr 5 do SIWZ, - technologia kuchni _dokumentacja projektowa - za??cznik nr 8a do SIWZ.

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni dla zespo?u o?wiatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la: - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia - za??cznik nr 1 do SIWZ; - Wzór umowy - za??cznik nr 5 do SIWZ; - Technologia kuchni _Dokumentacja projektowa - za??cznik nr 8a do SIWZ; - Technologia kuchni_Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - za??cznik nr 8b do SIWZ.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni dla zespo?u o?wiatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la: - szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem wyposa?enia - za??cznik nr 1 do SIWZ, - wzór umowy - za??cznik nr 5 do SIWZ, - technologia kuchni _dokumentacja projektowa - za??cznik nr 8a do SIWZ.

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Za spe?niaj?cych warunki udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy uzna Wykonawców którzy wyka??, ?e: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) wykonali 1 (tj. zako?czyli) co najmniej: W okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) wykona (tj. zako?czy?) co najmniej jedn dostaw wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni do budynku u?yteczno?ci publicznej o warto?ci nie mniejszej ni 350 000,00 PLN brutto. Za wykonan dostaw Zamawiaj?cy uzna tak dostaw?, której przedmiot zosta odebrany przez Zamawiaj?cego jako wykonany w sposób nale?yty. Przez budynek u?yteczno?ci publicznej nale?y rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, kultury, kultu religijnego, o?wiaty, szkolnictwa wy?szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo?ecznej lub socjalnej, obs?ugi bankowej, handlu, gastronomii, us?ug, w tym us?ug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obs?ugi pasa?erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym ?ródl?dowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u?yteczno?ci publicznej uznaje si tak?e budynek biurowy lub socjalny.

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Za spe?niaj?cych warunki udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy uzna Wykonawców którzy wyka??, ?e: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) wykonali 1 (tj. zako?czyli) co najmniej: Jedn dostaw wraz z monta?em wyposa?enia technologicznego kuchni do budynku u?yteczno?ci publicznej o warto?ci nie mniejszej ni 350 000,00 PLN brutto. Za wykonan dostaw Zamawiaj?cy uzna tak dostaw?, której przedmiot zosta odebrany przez Zamawiaj?cego jako wykonany w sposób nale?yty.

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 2 (od ustalonej daty sk?adania ofert)

Lire:

Okres w miesi?cach: 1 (od ustalonej daty sk?adania ofert)

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

1) Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie: 12 000,00 PLN. 2) Termin zwi?zania ofert?, o którym mowa w pkt IV.2.6 Og?oszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 3) Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców, w stosunku do których zachodz przes?anki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania jakie na wezwanie Zamawiaj?cego maj dostarczy Wykonawcy: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiaj?cego maj dostarczy Wykonawcy:
   1.  w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: a) wykaz dostaw wykonanych (zgodny z za??cznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy;

Lire:

1) Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie? wadium w kwocie: 12 000,00 PLN. 2) Termin zwi?zania ofert?, o którym mowa w pkt IV.2.6 Og?oszenia wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 3) Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców, w stosunku do których zachodz przes?anki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania jakie na wezwanie Zamawiaj?cego maj dostarczy Wykonawcy: a) O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu 3) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiaj?cego maj dostarczy Wykonawcy:
   1.  w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: a) wykaz dostaw wykonanych (zgodny z za??cznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy;

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 07/05/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia

Au lieu de:

Date: 07/05/2020

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Warto? zamówienia nie przekracza wyra?on w z?otych równowarto? kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity - tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pó?n. zm.). Przedmiotowe post?powanie prowadzone jest w procedurze krajowej. Wszystkie informacje dotycz?ce przedmiotowego zamówienia dost?pne s pod linkiem: https://umw.ezamawiajacy.pl oraz na stronie www.ursynow.pl

https://umw.ezamawiajacy.pl
www.ursynow.pl
 
 
C L A S S E    C P V
39141000 - Mobilier et agencement de cuisine 
39221000 - Équipement de cuisine 
39314000 - Équipement de cuisine industrielle 
45421151 - Installation de cuisines équipées 
45421160 - Ferrage