01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/10/2018
Date de péremption : 31/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Mobilier de bureau

2018/S 208-475900 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/10/2018
S208
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Mobilier de bureau

2018/S 208-475900

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 177-402132)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Pologne
Point(s) de contact: Joanna Kuklewicz-Fija
TÈlÈphone: +48 146323222
Courriel: joanna.kuklewicz-fijal@psgaz.pl
Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl

www.psgaz.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa mebli biurowych dla Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie

NumÈro de rÈfÈrence: 2018/W001/WP-001002

II.1.2)
Code CPV principal
39130000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzese konferencyjnych oraz rega?Ûw magazynowych dla Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa Sp. z o.o. Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw Przedmiotu zamÛwienia wraz z transportem, roz?adunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, a tak?e monta?em i serwisem gwarancyjnym. Warto? szacunkowa zamÛwienia przekracza rÛwnowarto? w z?otych 443 000 EUR.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
24/10/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 177-402132

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 26/10/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 31/10/2018

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 26/10/2018

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 31/10/2018

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39110000 - Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 
39130000 - Mobilier de bureau