Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Mobilier de bureau

2022/S 18-043118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Mobilier de bureau 2022/S 018-043118 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny Adresse postale: ul. SzaserÛw 128 Ville: Warszawa 44 Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-141 Pays: Pologne Point(s) de contact: ?ukasz Sobczuk Courriel: lsobczuk@wim.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wim.mil.pl Adresse du profil díacheteur: www.bip.wim.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli biurowych i wyposa?enia medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego. NumÈro de rÈfÈrence: P/267/2021/SZ/WIM ñ 161/ZP/21
II.1.2) Code CPV principal 39130000 Mobilier de bureau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa mebli biurowych i wyposa?enia medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 do swz.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 166 460.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Meble biurowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowy Instytut Medyczny ul. SzaserÛw 128 04-141 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Meble biurowe. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 95%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000,00 z?. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, zgodnie z zapisami Rozdzia?u 12 SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wyposa?enie ze stali
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier mÈdical 39290000 AmÈnagements divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowy Instytut Medyczny ul. SzaserÛw 128 04-141 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Wyposa?enie ze stali. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 95%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci 1 750,00 z?. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, zgodnie z zapisami Rozdzia?u 12 SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wyposa?enie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier mÈdical 39290000 AmÈnagements divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowy Instytut Medyczny ul. SzaserÛw 128 04-141 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Wyposa?enie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 5% Prix - PondÈration: 95%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 213-561021
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Meble biurowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOBO Datczuk SpÛ?ka Jawna Adresse postale: Kuriany 104 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-588 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 105 450.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 73 950.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wyposa?enie ze stali
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tribo sp. z o.o.
Adresse postale: Aleja Pokoju 5 Ville: Nowa Wie? Wielka Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 86-060 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 87 250.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 78 030.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wyposa?enie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Techniki Medycznej "TECH-MED." Sp. z o.o.
Adresse postale: Ernsta Petersena 6A Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-862 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 125.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 480.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W post?powaniu mog? wzi?? udzia? wy??cznie Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4,7,8,9,10 ustawy.
   2.  ?aden z WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie nie mo?e podlega? wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4,7,8,9,10 ustawy.
   3.  W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego Wykonawca z?o?y wraz z ofert? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie JEDZ.
   4.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie? z?o?enia ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w postepowaniu, zgodnie z Rozdz. 7 pkt 6 swz.
   5.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast: 1) informacji z KRK, o ktÛrej mowa w ust. 6 pkt 1 rozdz. 7 swz ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w ust. 6 pkt 1 rozdz. 7 swz; 2) za?wiadczenia, o ktÛrym mowa w ust. 6 pkt 3 rozdz. 7 swz, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o ktÛrych mowa w ust. 6 pkt 4 rozdz. 7 swz, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG, o ktÛrych mowa w ust. 6 pkt 5 rozdz. 7 swz ñ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   6.  Dokument, o ktÛrym mowa w ust. 7 pkt 1 rozdz. 7 swz, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o ktÛrych mowa w ust. 7 pkt 2 rozdz. 7 swz powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   7.  Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w ust. 7 rozdz. 7 swz, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie ust. 8 rozdz. 7 swz stosuje si?.
   8.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez zamawiaj?cego wymagania, zamawiaj?cy ??da od wykonawcy z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych zgodnie z Rozdz. 8 swz.
   9.  Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie wykonawc? do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587706 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na podstawie art. 513 ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587706 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Mobilier de bureauType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192000 - Mobilier médical 
39130000 - Mobilier de bureau 
39290000 - Aménagements divers