Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ordinateur de bureau

2022/S 10-022069  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Varsovie: Ordinateur de bureau 2022/S 010-022069 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska S.A.
NumÈro national d'identification: 525-000-73-13 Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Poczta Polska S.A., Biuro ZamÛwie?, ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, 00-940 Warszawa Courriel: przetargi.pi@poczta-polska.pl TÈlÈphone: +48 226565008 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.poczta-polska.pl
I.6) ActivitÈ principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup sprz?tu komputerowego NumÈro de rÈfÈrence: BZA.2600.412.2021
II.1.2) Code CPV principal 30213300 Ordinateur de bureau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda i dostawa przez Wykonawc komputerÛw stacjonarnych (PC3) - jednostka centralna wraz z licencjami na system operacyjny, monitorem, klawiatur i mysz - w ilo?ci 200 szt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 951 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego na terenie ca?ego kraju
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda i dostawa przez Wykonawc komputerÛw stacjonarnych (PC3) - jednostka centralna wraz z licencjami na system operacyjny, monitorem, klawiatur i mysz - w ilo?ci 200 szt. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w Za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych zgodnie z zasadami okre?lonymi w rodz. V SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 177-462351
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Zakup sprz?tu komputerowego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Immitis SpÛ?k z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Dworcowa 83 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-009 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 951 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Podstawy wykluczenia - art. 108 ust. 1 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 8) PZP, z zastrze?eniem pkt 2 - na potwierdzenie nale?y z?o?y o?wiadczenie JEDZ.
   2.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP, oraz w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP, je?eli osoba, o ktÛrej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP.
   3.  Dokumenty i o?wiadczenia dotycz?ce potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 4) PZP, - o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw, z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, - za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, - o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odno?nie do naruszenia obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych, art. 109 ust. 1 pkt 5) i 8) PZP.
   4.  Dokumenty i o?wiadczenia dotycz?ce potwierdzenia warunkÛw udzia?u w post?powaniu: - wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z dowodami okre?laj?cymi, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, - informacja banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy.
   5.  W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w OPZ Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w rodz. V SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a - art. 515 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-Varsovie: Ordinateur de bureauType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213300 - Ordinateur de bureau