Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Ordinateurs personnels

2023/S 55-158836  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels 2023/S 055-158836 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralne Biuro Antykorupcyjne NumÈro national d'identification: 140610454 Adresse postale: Aleje Ujazdowskie 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-583 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Jakubczuk Courriel: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl TÈlÈphone: +48 224371343 Fax: +48 224371390 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/cba Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?u?ba specjalna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zwalczanie korupcji i przest?pstw gospodarczych
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopÛw do ustale? telekomunikacyjnych NumÈro de rÈfÈrence: 77/>PU/2022/EJ
II.1.2) Code CPV principal 30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup laptopÛw do ustale? telekomunikacyjnych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 626 016.26 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopÛw do ustale? telekomunikacyjnych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwie? wykonawczych / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 209-594092
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopÛw do ustale? telekomunikacyjnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MDP POLSKA ITS Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Migda?owa 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-796 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 626 016.26 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CEZAR Cezary Machnio i Piotr G?bka Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wolno?? 8 Ville: Radom Code NUTS: PL Polska Code postal: 26-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 626 016.26 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. W terminie wyznaczonym do sk?adania ofert w przedmiotowym post?powaniu, wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?
:
1)Formularz ofertowy. 3)W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanego sprz?tu z wymaganiami okre?lonymi w niniejszej SWZ, zamawiaj?cy ??da do??czenia do oferty przedmiotowego ?rodka dowodowego: - Opisu oferowanego przez wykonawc? przedmiotem zamÛwienia zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SWZ Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie wykonawc? do ich uzupe?nienia
   2.  Zgodnie z zapasami art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   3.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia, w terminie 10 dni od daty wezwania, wskazanych poni?ej podmiotowych ?rodkÛw dowodowych. a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp ñ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienia publiczne tytu?em ?rodka karnego ñ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, c) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U.z2020r.poz.1076i1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; d) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, i 6 ustawy Pzp. e) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, f) wykazu dostaw Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokumenty okre?lone w rozdziale VIII SWZ W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu wykonawca zobowi?zany b?dzie z?o?y? o?wiadczenie tymczasowo zast?puj?ce wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe, sk?adane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ) Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy b?dzie wymagane przed podpisaniem umowy wykonawczej w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej podanej w ofercie szczegÛ?owej. Termin realizacji zamÛwienia wykonawczego - maksymalnie 20 dni roboczych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Zawarcie umowy ramowej na zakup laptopÛw do ustale? telekomunikacyjnych 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels