Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Ordinateurs personnels

2023/S 196-613985  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels 2023/S 196-613985 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda G?Ûwna Policji Adresse postale: ul. Pu?awska 148/150 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-624 Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Kuczy?ski Courriel: a.kuczynski@policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 477212247 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.policja.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup sprz?tu komputerowegoî realizowany w ramach projektu FBW PL/2017/PR/0014. NumÈro de rÈfÈrence: 110/B?iI/23/AK/FBW
II.1.2) Code CPV principal 30213000 Ordinateurs personnels
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nast?puj?cego sprz?tu komputerowego: komputer typu AiO 88 sztuk Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 396 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa nast?puj?cego sprz?tu komputerowego: komputer typu AiO - 88 sztuk. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji naprawy gwarancyjnej / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
FBW PL/2017/PR/0014
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagany termin realizacji zamÛwienia: 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Skorzystanie z procedury przyspieszonej wynika z konieczno?ci pozyskanie najszybciej jak to mo?liwe komputerÛw AiO stanowi?cych podstawowy komponent stacji roboczych systemu Elektroniczny Rejestr Czynno?ci Dochodzeniowo-?ledczych. Jest to zwi?zane z konieczno?ci? wprowadzenia stacji do s?u?by w koordynacji z cz??ci? software, tj. modu?em Elektroniczny Rejestr Pozytywnych WynikÛw Sprawdze?. Prace programistyczne w tym zakresie realizowane w Biurze ??czno?ci i Informatyki KGP s? zaawansowane i planowana jest implementacja e-RPWS do systemu produkcyjnego. Tym samym niezb?dne jest zoptymalizowanie terminu pozyskania stacji roboczych na ktÛrych realizowane b?d? zadania zwi?zane z wdra?anym produktem informatycznym. PrÛb? zakupu AiO podj?to w I kw. br., ale post?powanie przetargowe w cz??ci dotycz?cej tych komputerÛw zosta?o uniewa?nione i zachodzi konieczno?? jego powtÛrzenia. Nale?y podkre?li?, ?e projekt FBW, w ramach ktÛrego jest realizowany zakup AiO ko?czy si? 30 pa?dziernika br.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 124-393592
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup sprz?tu komputerowegoî realizowany w ramach projektu FBW PL/2017/PR/0014.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FHU Horyzont Krzysztof Lech Adresse postale: ul. Parkowa 6 Ville: Gorlice Code NUTS: PL Polska Code postal: 38-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 396 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wys.: 10.000,00 z?. Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie, je?eli ?rodki, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? przyznane. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?eli wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiaj?cy (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania zwi?zane z platform?, przedstawiono w rozdz XIII SWZ oraz na stronie platformy. Zamawiaj?cy przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust 1 ustawy Pzp. O zamÛwienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podst. z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. Przepisy dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si?. W odniesieniu do warunkÛw dot. wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z wykonawcÛw, ktÛrzy wykonaj? dostawy lub us?ugi, do realizacji ktÛrych te zdolno?ci s? wymagane. W takim przypadku, do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy. Wykonawca musi z?o?y?: wype?niony formularz ofertowy na platformie, przedmiotowe ?rodki dowodowe zgodnie z zapisami rozdz. VII SWZ, o?wiadczenie ñ wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. oraz inne dokumenty wymagane w SWZ. Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy ktÛry z?o?y? najkorzystniejsz? ofert? z?o?enia w celu wykazania: I. spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu: wykazu wykonanych dostaw potwierdzaj?cego spe?nianie warunku okre?lonego w rozdz. VIII ust. 1, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw ñ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. II. braku podstaw wykluczenia z post?powania: odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z CEiIDG, za?wiadczenia naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e nie zalega z op?acaniem podatkÛw, za?wiadczenia ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne, zdrowotne; informacji z KRK, o?wiadczenia Wykonawcy: w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?. o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych w SWZ. Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP sk?ada dokumenty okre?lone w rozdziale XI SWZ. Wymagane jest wniesie zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy-5% ceny zamÛwienia https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Zakup sprz?tu komputerowegoî realizowany w ramach projektu FBW PL/2017/PR/0014. 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels