01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/11/2018
Date de péremption : 29/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2018/S 214-490340 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

07/11/2018
S214
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2018/S 214-490340

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 207-471994)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
Warszawa
00-930
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Cha?ubi?skiego 4/6
Warszawa
00-928
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
G?ówny Inspektor Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
Warszawa
00-807
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
G?ówny Urz?d Nadzoru Budowlanego
Krucza 38/42
Warszawa
00-512
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmie?cie 15/17
Warszawa
00-071
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
G?ówny Inspektorat Sanitarny
Targowa 65
Warszawa
03-729
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia w Poznaniu
Siemiradzkiego 5a
Pozna
60-755
Pologne
Point(s) de contact: Paulina Nowicka
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.centrum.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.centrum.gov.pl

www.centrum.gov.pl
www.centrum.gov.pl
I.1)
Nom et adresses
Ministerstwo Sprawiedliwo?ci
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-950
Pologne
Téléphone: +48 226946145
Courriel: paulina.nowicka@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Code NUTS: PL

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przeno?nych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Pa?stwowej

Numéro de référence: 2018/37

II.1.2)
Code CPV principal
30213000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przeno?nych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Pa?stwowej w podziale na cz??ci: Cz?? I. Komputery stacjonarne Cz?? II. Komputery przeno?ne Cz?? III. Tablety Szczegó?owy sposób realizacji przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy oraz Za??czniku nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
05/11/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 207-471994

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zamawiaj?cy informuje, i w sekcji I "Instytucja zamawiaj?ca" og?oszenia o zamówieniu dodaje si nast?puj?ce Instytucje zamawiaj?ce: I.1 ) Nazwa i adresy Ministerstwo Sprawiedliwo?ci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Polska Tel.: +48226946145 E-mail: paulina.nowicka@centrum.gov.pl Faks: +48 226946076 Kod NUTS: PL

paulina.nowicka@centrum.gov.pl
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette