Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 05/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2021/S 199-519075  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Ordinateurs personnels

2021/S 199-519075

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 196-507782)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda G?Ûwna Stra?y Granicznej
Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 100
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-514
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Gra?yna Sterli?ska
Courriel: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
TÈlÈphone: +48 225004389
Fax: +48 225005337
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.strazgraniczna.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Doposa?enie terenowych jednostek organizacyjnych SG w ustandaryzowane stanowiska komputerowe wraz z czytnikami dokumentÛw i oprogramowaniem

NumÈro de rÈfÈrence: 24/BF/B?iI/21

II.1.2)
Code CPV principal
30213000 Ordinateurs personnels

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie u?ywanych wcze?niej w innych projektach, komputerÛw wraz z czytnikami dokumentÛw i oprogramowaniem, zgodnie z poni?szym: ZAM"WIENIE PODSTAWOWE a) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentÛw w podstawowej wersji ñ w ilo?ci 240 kpl. b) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentÛw w rozszerzonej wersji ñ w ilo?ci 122 kpl. ZAM"WIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI a) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentÛw w podstawowej wersji - w ilo?ci do 240 kpl. b) Komputer stacjonarny wraz z czytnikiem dokumentÛw w rozszerzonej wersji ñ w ilo?ci do 122 kpl. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) zawieraj?cy wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?la za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (zwana dalej SWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-507782

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt. 1 lit. b)

Au lieu de:

o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp;

Lire:

o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, [wzÛr o?wiadczenia zostanie przekazany Wykonawcy za po?rednictwem platformy SmartPzp wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw]

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30216000 - Lecteurs magnétiques ou optiques