Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Ordinateurs portables

2023/S 194-608716  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Ordinateurs portables 2023/S 194-608716 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adresse postale: Al. Jana Paw?a II Nr 70 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-175 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl TÈlÈphone: +48 223184311 Fax: +48 223185411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.arimr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Pa?stwowa osoba prawna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa monitorÛw komputerowych oraz komputerÛw przeno?nych NumÈro de rÈfÈrence: DPiZP.2610.34.2022
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienosz?cych ?ladÛw uprzedniego u?ywania: a) w maksymalnej liczbie do 900 szt. (600 szt. w zamÛwieniu podstawowym i maksymalnie 300 szt. w zamÛwieniu opcjonalnym) ñ komputerÛw przeno?nych, jednego producenta, jednej marki i tego samego typu, ten sam model; b) w maksymalnej liczbie do 900 szt. (600 szt. w zamÛwieniu podstawowym i maksymalnie 300 szt. w zamÛwieniu opcjonalnym) ñ monitorÛw komputerowych, jednego producenta, jednej marki i tego samego typu, ten sam model; ñ o parametrach i funkcjonalno?ciach okre?lonych w Specyfikacji technicznej stanowi?cej Za??cznik nr 1 do projektowanych postanowie? umowy wraz z za??cznikami stanowi?cych odpowiednio Za??cznik nr
   6. 1 lub
   6. 2 do specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (dalej: ÑSWZî) ñ odpowiednio dla danej cz??ci zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 805 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Komputery przeno?ne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienosz?cych ?ladÛw uprzedniego u?ywania w maksymalnej liczbie do 900 szt. (600 szt. w zamÛwieniu podstawowym i maksymalnie 300 szt. w zamÛwieniu opcjonalnym) komputerÛw przeno?nych, jednego producenta, jednej marki i tego samego typu, ten sam model wraz z zainstalowanym Oprogramowaniem oraz o minimalnych parametrach i funkcjonalno?ciach okre?lonych w Specyfikacji technicznej stanowi?cej Za??cznik nr 1 do projektowanych postanowie? umowy wraz z za??cznikami stanowi?cych Za??cznik nr
   6. 1 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamÛwienia nast?pi?o na warunkach i zasadach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy wraz z za??cznikami (dalej: ppu) stanowi?cymi Za??cznik nr
   6. 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy Sprz?tu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas usuni?cia wady / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e zakupi? maksymalnie 300 szt. komputerÛw przeno?nych.
   2.  Wykonanie zamÛwienia opcjonalnego (Etapu Drugiego - Opcjonalnego, o ktÛrym mowa w ß 2 ust. 3 ppu), nast?pi w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania Wykonawcy, sporz?dzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, Zlecenia Dostawy, wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik Nr 7 do ppu. Zlecenie Dostawy mo?e zosta? przekazane Wykonawcy nie pÛ?niej ni? do ko?ca 90 dnia od daty zawarcia Umowy.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo?ci Sprz?tu w zamÛwieniu, b?d? ca?kowitej rezygnacji z zamÛwienia opcjonalnego, a Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tego tytu?u.
   4.  Niedostarczenie Wykonawcy przez Zamawiaj?cego, sporz?dzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, Zlecenia Dostawy w terminie okre?lonym w pkt 2 jest rÛwnoznaczne z rezygnacj? przez Zamawiaj?cego z zamÛwienia opcjonalnego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Dotyczy Sekcji II.2.7) do 30 dni od dnia zawarcia Umowy dla zamÛwienia podstawowego. Wykonanie zamÛwienia opcjonalnego, nast?pi w terminie do 21 dni kalendarzowych od przekazania Wykonawcy, sporz?dzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, Zlecenia Dostawy. Zlecenie Dostaw mo?e zosta? przekazane Wykonawcy nie pÛ?niej ni? do ko?ca 90 dnia od daty zawarcia Umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 053-157406
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Komputery przeno?ne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Computex Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Mro?na 27 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-654 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 973 300.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 805 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VII. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 67 ustawy informuje, ?e komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa? si? b?dzie za po?rednictwem Platformy Zakupowej dost?pnej na stronie internetowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/arimr. Ponadto Zamawiaj?cy udost?pnia informacje dotycz?ce formatu przesy?anych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umo?liwiaj?cych prac? na Platformie Zakupowej, tj.:
   1.  Sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 512 kb/s.
   2.  Komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami?? min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemÛw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.
   3.  Zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
   4.  W??czona obs?uga JavaScript.
   5.  Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy format plikÛw PDF.
   6.  Platforma Zakupowa dzia?a wed?ug standardu przyj?tego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. VIII. Na mocy art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), od 9 kwietnia 2022 r. obowi?zuje zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)ñe), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)ñf) i lit. h)ñj) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)ñe) i lit. g)ñi), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)ñd), lit. f)ñh) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw z siedzib? w Rosji; b) osÛb prawnych, podmiotÛw lub organÛw, do ktÛrych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) (powy?ej); lub c) osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktÛrym mowa w lit. a) lub b) (powy?ej), w tym podwykonawcÛw, dostawcÛw lub podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia. Wykonawcy, ktÛrych dotycz? wskazane wy?ej zakazy, nie mog? ubiega? si? o udzielenie przedmiotowego zamÛwienia publicznego, za? z?o?ona przez nich oferta b?dzie podlega? odrzuceniu. IX. Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z procedur? wskazan? w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (na podstawie kryteriÛw oceny ofert okre?lonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. X. Warto?? zamÛwienia wskazana w Sekcji II.1.7) dotyczy cz??ci 1 zamÛwienia XI. Wskazana w Sekcji V.2.4) kwota: a) dotycz?ca "Pocz?tkowej szacunkowej warto?ci zamÛwienia" obejmuje ??cznie zamÛwienie podstawowe oraz zamÛwienie opcjonalne; b) dotycz?ca "Ca?kowitej ko?cowej warto?ci umowy" obejmuje ??cznie zamÛwienie podstawowe i zamÛwienie opcjonalne. https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie winno zawiera? informacje okre?lone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczegÛlno?ci wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   6. 2 15 (pi?tnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przekazana w inny sposÛb ni? okre?lony w pkt.
   6. 1.;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie:
   7. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si? w terminie:
   8. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Zakup i dostawa monitorÛw komputerowych oraz komputerÛw przeno?nych 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables