Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 04/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ordinateurs portables

2021/S 228-599520  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Varsovie: Ordinateurs portables 2021/S 228-599520 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut SystemÛw Elektronicznych NumÈro national d'identification: PL5250005834 Adresse postale: ul. Nowowiejska 15/19 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-665 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka ?bikowska Courriel: zamowienia@elka.pw.edu.pl TÈlÈphone: +48 222347875 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostaw wysokowydajnego komputera typu laptop, urz?dzenia wielofunkcyjnego oraz dysku SSD dla pracownika, ISE PW. Cz??ci: 1-2 NumÈro de rÈfÈrence: WEiTI/art.132/29/ZP/2021/1033
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa wysokowydajnego komputera typu laptop, urz?dzenia wielofunkcyjnego oraz dysku SSD dla pracownika, ISE PW, cz??ci 1-2 ZamÛwienie zosta?o podzielone na 2 cz??ci: CZ?? 1 ñ komputer wysokowydajny, dysk SSD; CZ?? 2 ñ drukarka laserowa;
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
cz?? 1: komputer wysokowydajny, dysk SSD
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30233132 UnitÈs de disque dur 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Warszawska WEiTi, Instytut SystemÛw Elektronicznych ul. Nowowiejska 15/19
II.2.4) Description des prestations:
komputer wysokowydajny 5szt., dysk SSD 1 szt.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Warunki gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 21 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
cz?? 2: drukarka laserowa
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232110 Imprimantes laser
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Warszawska WEiTi, Instytut SystemÛw Elektronicznych ul. Nowowiejska 15/19
II.2.4) Description des prestations:
Kolorowe wielofunkcyjne urz?dzenie drukuj?ce o nast?puj?cych cechach (1 szt.)
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Warunki gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 21 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie wskazuje warunku Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie wskazuje warunku
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie wskazuje warunku Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie wskazuje warunku
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany Umowy w nast?puj?cych przypadkach: 1) je?li zaoferowany przedmiot zamÛwienia nie jest z przyczyn obiektywnych dost?pny na rynku, ( tzn; producent zako?czy produkcje danego modelu i wprowadzi na rynek nowszy model lub dany produkt zosta wycofany z rynku jego produkcja zosta?a zako?czona) Wykonawca mo?e zaoferowa inny model urz?dzenia/podzespo?u o parametrach nie gorszych ni z?o?one w ofercie, oferowana cena nie mo?e ulec zmianie. 2) w zakresie wynagrodzenia brutto, je?eli dosz?o do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT; 3) w przypadku zmiany obowi?zuj?cych przepisÛw prawa maj?cym wp?yw na realizacj przedmiotu zamÛwienia; 4) je?li warto? zmian jest mniejsza od 10 % warto?ci zamÛwienia okre?lonego w ß 5 ust. 1 z uwzgl?dnieniem ze zmiana nie mo?e prowadzi do zmiany charakteru niniejszej umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/01/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/01/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
otwarcie jest nie jawne siedziba Zamawiaj?cego
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy pzp.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia w konkursie przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.3. Odwo?anie przys?uguje na:2.1. niezgodna z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?ta w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.4. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.6. Odwo?anie wnosi si w terminie:a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt
   6. 17. Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.9. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Varsovie: Ordinateurs portablesType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 04/01/2022 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30232110 - Imprimantes laser 
30233132 - Unités de disque dur