Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Outils main ÈlectromÈcaniques

2021/S 199-519078  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Outils main ÈlectromÈcaniques

2021/S 199-519078

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 181-468383)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
NumÈro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. ?elazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Izolda Maciejewicz
Courriel: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
TÈlÈphone: +48 672123244
Fax: +48 672125175
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/;https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakupy narz?dzi i elektronarz?dzi oraz akcesoriÛw dla jednostek podleg?ych pod Zarz?d Zlewni w Pile

NumÈro de rÈfÈrence: BD.ROZ.2810.21.2021

II.1.2)
Code CPV principal
42652000 Outils main ÈlectromÈcaniques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa narz?dzi i elektronarz?dzi oraz akcesoriÛw na potrzeby NadzorÛw Wodnych znajduj?cych si na terenie Zarz?du Zlewni w Pile; SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz miejsce dostawy dla danej cz??ci zamÛwienia zawiera za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. ZamÛwienie sk?ada si z nast?puj?cych cz??ci: Cz?? nr 1 ñ elektronarz?dzia i akcesoria; Cz?? nr 2 - narz?dzia

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 181-468383

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Endroit o se trouve le texte rectifier: data

Au lieu de:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Lot n : Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Endroit o se trouve le texte rectifier: Oferta musi zachowa wa?no? do:

Au lieu de:

Date: 11/01/2022

Lire:

Date: 18/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : Warunki otwarcia ofert

Endroit o se trouve le texte rectifier: Data

Au lieu de:

Date: 14/10/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
IV.2.7) Ofert oraz dokumenty lub o?wiadczenia sk?adane razem z ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem Platformy, do dnia 21.10.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 11.00.

 
 
C L A S S E    C P V
42652000 - Outils à main électromécaniques 
44510000 - Outils