Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 16/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2022/S 148-422606  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Pologne-Varsovie: Ouvrages d'art et de gÈnie civil

2022/S 148-422606

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 136-387881)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa - Zarz?d DrÛg Miejskich
Adresse postale: Chmielna 120
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-801
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aldona Ga??zka
Courriel: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Remont wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

NumÈro de rÈfÈrence: ZDM/UM/DZP/62/PN/13/22

II.1.2)
Code CPV principal
45220000 Ouvrages d'art et de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? roboty budowlane polegaj?ce na remoncie wiaduktu drogowego w ci?gu Alei Jerozolimskich na odcinku pomi?dzy stacj? Warszawa Powi?le a ul. Wio?larsk?. Remont wiaduktu b?dzie polega? na odnowie elementÛw betonowych i kamiennych obiektu, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz naprawie murÛw oporowych przyczÛ?ka wschodniego wiaduktu.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 136-387881

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 16/08/2022

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 02/11/2022

Lire:

Date: 13/11/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 16/08/2022

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Ouvrages d'art et de gÈnie civilType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 16/08/2022 03/08/2022 PL National