Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ouvrages de protection contre les inondations

2021/S 179-465241  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Ouvrages de protection contre les inondations 2021/S 179-465241 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Kowalska Courriel: emilia.kowalska@wody.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.wody.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja prawostronnego obwa?owania rzeki Prosny Modlica ñ Lisewo od km 0+000 do km 8+330, etap II, gm. Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie. ROZ.2810.13.2021 NumÈro de rÈfÈrence: ROZ.2810.13.2021
II.1.2) Code CPV principal 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Modernizacja prawostronnego obwa?owania rzeki Prosny Modlica ñ Lisewo od km 0+000 do km 8+330, etap II, gm. Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie.
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL4 Makroregion pÛ?nocno-zachodni Lieu principal d'exÈcution:
Prawostronny wa przeciwpowodziowy rzeki Prosny na d?ugo?ci L = 1 900 m. gmina Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem przedsi?wzi?cia jest odbudowa (przebudowa) istniej?cego odcinka prawostronnego wa?u przeciwpowodziowego rz. Prosny na d?ugo?ci L = 1 900 m (km wa?u 0+000 1+900) wraz z przejazdami i zjazdami wa?owymi (5 szt.) w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja prawostronnego obwa?owania rzeki Prosny Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330, Etap - II, gm. Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie. Obejmuje cz?? robÛt przygotowawczych wa?u oraz odbudow istniej?cego wa?u przeciwpowodziowego do projektowanych parametrÛw wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i pod?o?a wa?u. Roboty obejmuj?: ï Rozebranie korpusu wa?u do poziomu u?o?enia maty bentomatowej oraz dokop pod ?ciank szczeln u stopy wa?u. ï Zag?szczanie nasypÛw walcami samojezdnymi wibracyjnymi. ï Wykonanie stopni na skarpach nasypÛw. ï Formowanie nasypÛw koparkami i spycharkami g?sienicowymi. ï Zag?szczanie nasypÛw zag?szczarkami oraz zag?szczanie z nawil?aniem gruntu niespoistego walcem wibracyjnym samojezdnym. ï Wbijanie stalowych ?cianek szczelnych i wykonanie ?elbetowego oczepu. ï Plantowanie skarpy wa?u przed u?o?eniem maty bentomatowej. ï U?o?enie maty bentomantowej w skarpie odwodnej i stopie wa?u. ï Darniowanie skarp i humusowanie skarp z obsianiem. ï Wykonanie 5 przejazdÛw wa?owych o nawierzchni umocnionej p?ytami ?elbetowymi drogowymi pe?nymi o wymiarach 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie. ï NadzÛr przyrodniczy nad realizacj robÛt wraz z opracowaniem sprawozdania. Pocz?tek planowanej odbudowy zlokalizowano w km 0+000 wa?u, w odleg?o?ci ok. 0,70 km na pÛ?noc od wsi Modlica, koniec natomiast w km 1+900 tj. ok. 0,50 km n pÛ?noc od miejscowo?ci Ruda Komorska. Inwestycja realizowana b?dzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegÛlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenÛw le??cych po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudow istniej?cego obwa?owania przeciwpowodziowego do parametrÛw technicznych odpowiadaj?cym obecnie obowi?zuj?cym przepisom. Przedmiotowy wa prawostronny rz. Prosny po zrealizowaniu przedsi?wzi?cia zalicza si b?dzie do III klasy wa?no?ci budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86 poz. 579). Obszar chroniony prawym wa?em rz. Prosny wynosi F = 41,33 km2. Wykonawca mo?e zastosowa rÛwnowa?ny inny wyrÛb spe?niaj?cy co najmniej te same wymagania jako?ciowe, funkcjonalne i techniczne oraz w?a?ciwo?ci u?ytkowe wskazanego wyrobu okre?lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÛt. Wykonawca, ktÛry powo?a si na rozwi?zania rÛwnowa?ne do opisywanych jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy, us?ugi lub roboty budowlane spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, chyba, ?e Zamawiaj?cy wskaza w SWZ takie wymagania rÛwnowa?no?ci
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 6
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 176-455857
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Modernizacja prawostronnego obwa?owania rzeki Prosny Modlica ñ Lisewo od km 0+000 do km 8+330, etap II, gm. Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie.
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe FRANS?AW Przemys?aw Kalemba-Lider, Przedsi?biorstwo Wielobran?owe FRANS?AW Piotr Kalemba - Konsorcjant NumÈro national d'identification: 99500138025 Adresse postale: ZdrÛj 6 Ville: ZdrÛj Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-065 Grodzisk Wlkp Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe FRANS?AW Piotr Kalemba - Konsorcjant NumÈro national d'identification: 631511960 Adresse postale: ZdrÛj 6 Ville: ZdrÛj Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-065 Grodzisk Wlkp Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 3 576 877.70 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji warunkÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Lieu principal d'exÈcution:
Prawostronny wa przeciwpowodziowy rzeki Prosny na d?ugo?ci L = 1 900 m. gmina Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem przedsi?wzi?cia jest odbudowa (przebudowa) istniej?cego odcinka prawostronnego wa?u przeciwpowodziowego rz. Prosny na d?ugo?ci L = 1 900 m (km wa?u 0+000 1+900) wraz z przejazdami i zjazdami wa?owymi (5 szt.) w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja prawostronnego obwa?owania rzeki Prosny Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330, Etap - II, gm. Pyzdry, pow. wrzesi?ski, woj. wielkopolskie. Obejmuje cz?? robÛt przygotowawczych wa?u oraz odbudow istniej?cego wa?u przeciwpowodziowego do projektowanych parametrÛw wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i pod?o?a wa?u. Roboty obejmuj?: ï Rozebranie korpusu wa?u do poziomu u?o?enia maty bentomatowej oraz dokop pod ?ciank szczeln u stopy wa?u. ï Zag?szczanie nasypÛw walcami samojezdnymi wibracyjnymi. ï Wykonanie stopni na skarpach nasypÛw. ï Formowanie nasypÛw koparkami i spycharkami g?sienicowymi. ï Zag?szczanie nasypÛw zag?szczarkami oraz zag?szczanie z nawil?aniem gruntu niespoistego walcem wibracyjnym samojezdnym. ï Wbijanie stalowych ?cianek szczelnych i wykonanie ?elbetowego oczepu. ï Plantowanie skarpy wa?u przed u?o?eniem maty bentomatowej. ï U?o?enie maty bentomantowej w skarpie odwodnej i stopie wa?u. ï Darniowanie skarp i humusowanie skarp z obsianiem. ï Wykonanie 5 przejazdÛw wa?owych o nawierzchni umocnionej p?ytami ?elbetowymi drogowymi pe?nymi o wymiarach 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie. ï NadzÛr przyrodniczy nad realizacj robÛt wraz z opracowaniem sprawozdania. Pocz?tek planowanej odbudowy zlokalizowano w km 0+000 wa?u, w odleg?o?ci ok. 0,70 km na pÛ?noc od wsi Modlica, koniec natomiast w km 1+900 tj. ok. 0,50 km n pÛ?noc od miejscowo?ci Ruda Komorska. Inwestycja realizowana b?dzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegÛlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenÛw le??cych po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudow istniej?cego obwa?owania przeciwpowodziowego do parametrÛw technicznych odpowiadaj?cym obecnie obowi?zuj?cym przepisom. Przedmiotowy wa prawostronny rz. Prosny po zrealizowaniu przedsi?wzi?cia zalicza si b?dzie do III klasy wa?no?ci budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86 poz. 579). Obszar chroniony prawym wa?em rz. Prosny wynosi F = 41,33 km2. Wykonawca mo?e zastosowa rÛwnowa?ny inny wyrÛb spe?niaj?cy co najmniej te same wymagania jako?ciowe, funkcjonalne i techniczne oraz w?a?ciwo?ci u?ytkowe wskazanego wyrobu okre?lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÛt. Wykonawca, ktÛry powo?a si na rozwi?zania rÛwnowa?ne do opisywanych jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy, us?ugi lub roboty budowlane spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, chyba, ?e Zamawiaj?cy wskaza w SWZ takie wymagania rÛwnowa?no?ci.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 6
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 6 291 561.50 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przemys?aw Wielobran?owe FRANS?AW- Przemys?aw Kalemba - Lider NumÈro national d'identification: 300456400 Adresse postale: ZdrÛj 6 Ville: ZdrÛj 6 Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-065 Grodzisk Wlkp Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe FRANS?AW Piotr Kalemba - Konsorcjant NumÈro national d'identification: 631511960 Adresse postale: ZdrÛj 6 Ville: ZdrÛj 6 Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-065 grodzisk Wlkp Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana terminu zako?czenia wykonania umowy umowy
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z zako?czonym post?powaniem oraz podpisaniem umowy nr PO.ROZ.282.132.2021 w dniu 10.08.2021 r. nast?pi?a konieczno? zmiany ß 3 w ktÛrym ustalony zosta termin wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu wynika z braku mo?liwo?ci zrealizowania przedmiotu umowy do ko?ca 2021 roku zgodnie z Planem Planowanych Inwestycji na rok 2021.W zwi?zku z powy?szym jak najbardziej zasadne jest skrÛcenie terminu realizacji robÛt budowlanych.Na podstawie ß 15 ust. 2 pkt 2 lit b wprowadza si nast?puj?ce zmiany: 1) ß 3 ust
   1.  tiret 2 otrzymuje brzmienie- termin zako?czenia robÛt budowlanych : 3,5 miesi?ca od dnia podpisania umowy2) ß 3 ust
   1.  tiret 3 otrzymuje brzmienie- termin zako?czenia zadania : 4 miesi?ce od dnia podpisania umowy
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 3 576 877.70 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 3 576 877.70 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations