Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:PiËces, accessoires et fournitures pour ordinateurs

2022/S 224-643860  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Varsovie: PiËces, accessoires et fournitures pour ordinateurs 2022/S 224-643860 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej Adresse postale: Al. Gen. A. Chru?ciela 103 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne Point(s) de contact: Arkadiusz Drewniak Courriel: a.drewniak@akademia.mil.pl TÈlÈphone: +48 261813780 Fax: +48 261814085 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
,,Dostawa akcesoriÛw i drobnego sprz?tu sieciowegoî NumÈro de rÈfÈrence: ASzWoj-PK-ZZP.261.24.2022
II.1.2) Code CPV principal 30237000 PiËces, accessoires et fournitures pour ordinateurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa akcesoriÛw i drobnego sprz?tu sieciowego zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia musi spe?nia? wymagania techniczne funkcjonalne i u?ytkowe takie same lub wy?sze ni? opisane w za??czniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamÛwienia). Wykonawca nie mo?e zaoferowa? asortymentÛw o gorszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych oraz u?ytkowych w odniesieniu do parametrÛw okre?lonych przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 47 799.80 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 81 424.83 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30236000 MatÈriel informatique divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa akcesoriÛw i drobnego sprz?tu sieciowego zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SWZ.
   2.  Przedmiot zamÛwienia musi spe?nia? wymagania techniczne funkcjonalne i u?ytkowe takie same lub wy?sze ni? opisane w za??czniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamÛwienia). Wykonawca nie mo?e zaoferowa? asortymentÛw o gorszych parametrach technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych oraz u?ytkowych w odniesieniu do parametrÛw okre?lonych przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia od dnia podpisania umowy / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 140-397454
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
,,Dostawa akcesoriÛw i drobnego sprz?tu sieciowegoî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR G?BKA Sp. z o.o NumÈro national d'identification: 141723924 Adresse postale: ul. Wolno?? 8 lok. 4 Ville: Radom Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 26-600 Pays: Pologne Courriel: przetargi@cezarkomputery.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 47 799.80 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 81 424.83 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminach: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia;
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 7 ust 1 oraz pkt 7 ust 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 10. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-767 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 ,,Dostawa akcesoriÛw i drobnego sprz?tu sieciowegoî 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30236000 - Matériel informatique divers 
30237000 - Pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs