Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules

2022/S 233-669323  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules 2022/S 233-669323 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 Num╚ro national d'identification: 14626847100000 Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 9/13 Ville: Warszawa Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kancelaria Jednostki Courriel: ozgst.zampub@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261847412 Fax: +48 261847577 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ozgst.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Wojskowa
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostaw? fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS ˝ umowa ramowa. Num╚ro de r╚f╚rence: 47/2022/PN/Czo?g. Sam.
II.1.2) Code CPV principal 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci: Cz??? I zam█wienia - dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w: ci??arowych, Cz??? II zam█wienia - dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w, Cz??? III zam█wienia - dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w ci??arowych marki JELCZ, Cz??? IV zam█wienia - dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w ci??arowych marki AUTOSAN, Cz??? V zam█wienia ˝ dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w marki SOLBUS, Cz??? VI zam█wienia ˝ dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w marki STAR. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w: ci??arowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Podst?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego maj?ce na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z p█?n. zm.), zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWC? , stosownie do tre?ci art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ, sporz?dzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obs?ugowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zam█wienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJ?CY nie dysponuje wiedz? na temat dok?adnych ilo?ci, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przysz?o?ci maj? by? zaspokojone. Szczeg█?owy wykaz marek i typ█w pojazd█w b?d?cych na zaopatrzeniu ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia za??cznik nr
   1. 8. tre?ci SWZ.
   7.  ZAMAWIAJ?CY dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, z kt█rych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wed?ug zasad opisanych w SWZ. Zam█wienie podzielone zosta?o na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w za??czniku nr 1 oraz nr
   1. 1. -
   1. 6. do SWZ. Ka?dy z WYKONAWC"W mo?e z?o?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
   8.  Ilekro? w niniejszej SWZ przedmiot zam█wienia jest opisany ze wskazaniem znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWC?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych WYKONAWC"W lub produkt█w, to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ. ZAMAWIAJ?CY, opisuj?c przedmiot zam█wienia, na podstawie dyspozycji wyra?onej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskaza? na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia oraz brak mo?liwo?ci jego opisania w spos█b wyczerpuj?cy za pomoc? dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. Opisuj?c przedmiot zam█wienia za pomoc? znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJ?CY okre?la tym samym parametry jako?ciowe, techniczne i cechy u?ytkowe, jakim musi odpowiada? przedmiot zam█wienia, aby spe?nia? wymagania stawiane przez ZAMAWIAJ?CEGO.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Opust cenowy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Podst?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego maj?ce na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z p█?n. zm.), zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWC? , stosownie do tre?ci art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ, sporz?dzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obs?ugowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zam█wienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJ?CY nie dysponuje wiedz? na temat dok?adnych ilo?ci, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przysz?o?ci maj? by? zaspokojone. Szczeg█?owy wykaz marek i typ█w pojazd█w b?d?cych na zaopatrzeniu ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia za??cznik nr
   1. 8. tre?ci SWZ.
   7.  ZAMAWIAJ?CY dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, z kt█rych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wed?ug zasad opisanych w SWZ. Zam█wienie podzielone zosta?o na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w za??czniku nr 1 oraz nr
   1. 1. -
   1. 6. do SWZ. Ka?dy z WYKONAWC"W mo?e z?o?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
   8.  Ilekro? w niniejszej SWZ przedmiot zam█wienia jest opisany ze wskazaniem znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWC?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych WYKONAWC"W lub produkt█w, to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ. ZAMAWIAJ?CY, opisuj?c przedmiot zam█wienia, na podstawie dyspozycji wyra?onej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskaza? na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia oraz brak mo?liwo?ci jego opisania w spos█b wyczerpuj?cy za pomoc? dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. Opisuj?c przedmiot zam█wienia za pomoc? znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJ?CY okre?la tym samym parametry jako?ciowe, techniczne i cechy u?ytkowe, jakim musi odpowiada? przedmiot zam█wienia, aby spe?nia? wymagania stawiane przez ZAMAWIAJ?CEGO.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Opust cenowy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w ci??arowych marki JELCZ.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Podst?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego maj?ce na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z p█?n. zm.), zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWC? , stosownie do tre?ci art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ, sporz?dzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obs?ugowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zam█wienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJ?CY nie dysponuje wiedz? na temat dok?adnych ilo?ci, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przysz?o?ci maj? by? zaspokojone. Szczeg█?owy wykaz marek i typ█w pojazd█w b?d?cych na zaopatrzeniu ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia za??cznik nr
   1. 8. tre?ci SWZ.
   7.  ZAMAWIAJ?CY dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, z kt█rych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wed?ug zasad opisanych w SWZ. Zam█wienie podzielone zosta?o na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w za??czniku nr 1 oraz nr
   1. 1. -
   1. 6. do SWZ. Ka?dy z WYKONAWC"W mo?e z?o?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
   8.  Ilekro? w niniejszej SWZ przedmiot zam█wienia jest opisany ze wskazaniem znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWC?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych WYKONAWC"W lub produkt█w, to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ. ZAMAWIAJ?CY, opisuj?c przedmiot zam█wienia, na podstawie dyspozycji wyra?onej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskaza? na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia oraz brak mo?liwo?ci jego opisania w spos█b wyczerpuj?cy za pomoc? dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. Opisuj?c przedmiot zam█wienia za pomoc? znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJ?CY okre?la tym samym parametry jako?ciowe, techniczne i cechy u?ytkowe, jakim musi odpowiada? przedmiot zam█wienia, aby spe?nia? wymagania stawiane przez ZAMAWIAJ?CEGO.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Opust cenowy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w ci??arowych marki AUTOSAN.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Podst?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego maj?ce na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z p█?n. zm.), zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWC? , stosownie do tre?ci art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ, sporz?dzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obs?ugowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zam█wienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJ?CY nie dysponuje wiedz? na temat dok?adnych ilo?ci, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przysz?o?ci maj? by? zaspokojone. Szczeg█?owy wykaz marek i typ█w pojazd█w b?d?cych na zaopatrzeniu ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia za??cznik nr
   1. 8. tre?ci SWZ.
   7.  ZAMAWIAJ?CY dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, z kt█rych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wed?ug zasad opisanych w SWZ. Zam█wienie podzielone zosta?o na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w za??czniku nr 1 oraz nr
   1. 1. -
   1. 6. do SWZ. Ka?dy z WYKONAWC"W mo?e z?o?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
   8.  Ilekro? w niniejszej SWZ przedmiot zam█wienia jest opisany ze wskazaniem znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWC?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych WYKONAWC"W lub produkt█w, to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ. ZAMAWIAJ?CY, opisuj?c przedmiot zam█wienia, na podstawie dyspozycji wyra?onej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskaza? na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia oraz brak mo?liwo?ci jego opisania w spos█b wyczerpuj?cy za pomoc? dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. Opisuj?c przedmiot zam█wienia za pomoc? znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJ?CY okre?la tym samym parametry jako?ciowe, techniczne i cechy u?ytkowe, jakim musi odpowiada? przedmiot zam█wienia, aby spe?nia? wymagania stawiane przez ZAMAWIAJ?CEGO.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Opust cenowy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w marki SOLBUS.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Podst?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego maj?ce na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z p█?n. zm.), zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWC? , stosownie do tre?ci art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ, sporz?dzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obs?ugowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zam█wienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJ?CY nie dysponuje wiedz? na temat dok?adnych ilo?ci, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przysz?o?ci maj? by? zaspokojone. Szczeg█?owy wykaz marek i typ█w pojazd█w b?d?cych na zaopatrzeniu ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia za??cznik nr
   1. 8. tre?ci SWZ.
   7.  ZAMAWIAJ?CY dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, z kt█rych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wed?ug zasad opisanych w SWZ. Zam█wienie podzielone zosta?o na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w za??czniku nr 1 oraz nr
   1. 1. -
   1. 6. do SWZ. Ka?dy z WYKONAWC"W mo?e z?o?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
   8.  Ilekro? w niniejszej SWZ przedmiot zam█wienia jest opisany ze wskazaniem znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWC?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych WYKONAWC"W lub produkt█w, to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ. ZAMAWIAJ?CY, opisuj?c przedmiot zam█wienia, na podstawie dyspozycji wyra?onej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskaza? na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia oraz brak mo?liwo?ci jego opisania w spos█b wyczerpuj?cy za pomoc? dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. Opisuj?c przedmiot zam█wienia za pomoc? znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJ?CY okre?la tym samym parametry jako?ciowe, techniczne i cechy u?ytkowe, jakim musi odpowiada? przedmiot zam█wienia, aby spe?nia? wymagania stawiane przez ZAMAWIAJ?CEGO.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Opust cenowy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w marki STAR.

Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Podst?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego maj?ce na celu zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa udzielana jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z p█?n. zm.), zwanej dalej Đustaw? Pzpţ. Post?powanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym WYKONAWC? , stosownie do tre?ci art. 313 ust. 1 ustawy Pzp. Dostawa fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS z podzia?em na VI (sze??) cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: za??czniki nr: od
   1. 1. do
   1. 6. oraz nr 4 do SWZ tj.: Specyfikacje asortymentowo - cenowe oraz Projektowane postanowienia umowy. Orientacyjny zakres wraz z ilo?ciami przedmiotu zam█wienia okre?lono w za??czniku nr od
   1. 7. tre?ci SWZ, sporz?dzony na bazie przewidywanych, orientacyjnych potrzeb (obs?ugowo - naprawczych) w zakresie przedmiotu zam█wienia z roku 2021 oraz 2022. ZAMAWIAJ?CY nie dysponuje wiedz? na temat dok?adnych ilo?ci, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie w przysz?o?ci maj? by? zaspokojone. Szczeg█?owy wykaz marek i typ█w pojazd█w b?d?cych na zaopatrzeniu ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia za??cznik nr
   1. 8. tre?ci SWZ.
   7.  ZAMAWIAJ?CY dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych, z kt█rych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wed?ug zasad opisanych w SWZ. Zam█wienie podzielone zosta?o na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w za??czniku nr 1 oraz nr
   1. 1. -
   1. 6. do SWZ. Ka?dy z WYKONAWC"W mo?e z?o?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
   8.  Ilekro? w niniejszej SWZ przedmiot zam█wienia jest opisany ze wskazaniem znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWC?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt█rych WYKONAWC"W lub produkt█w, to przyjmuje si?, ?e wskazaniom takim towarzysz? wyrazy Đlub r█wnowa?neţ. ZAMAWIAJ?CY, opisuj?c przedmiot zam█wienia, na podstawie dyspozycji wyra?onej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskaza? na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfik? przedmiotu zam█wienia oraz brak mo?liwo?ci jego opisania w spos█b wyczerpuj?cy za pomoc? dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?. Opisuj?c przedmiot zam█wienia za pomoc? znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJ?CY okre?la tym samym parametry jako?ciowe, techniczne i cechy u?ytkowe, jakim musi odpowiada? przedmiot zam█wienia, aby spe?nia? wymagania stawiane przez ZAMAWIAJ?CEGO.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Opust cenowy / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 180-508775
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w ci??arowych marki JELCZ.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla pojazd█w ci??arowych marki AUTOSAN.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w marki SOLBUS.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Dotyczy zakupu cz??ci dla autobus█w marki STAR.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587800 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587800 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://ozgst.wp.mil.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505˝590).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587800 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/11/2022 Dostaw? fabrycznie nowych (nieu?ywanych i nieregenerowanych) cz??ci zamiennych oraz materia?█w eksploatacyjnych do pojazd█w marki JELCZ, STAR, AUTOSAN, SOLBUS ˝ umowa ramowa. 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - PiŔces dÚtachÚes et accessoires pour vÚhicules et moteurs de vÚhicules