Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules

2021/S 65-164776  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules 2021/S 065-164776 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Obozowa 43 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-161 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zesp█ Zam█wie Publicznych, pok. 11, Magdalena ?liwi?ska Courriel: bzp@mpo.com.pl T╚l╚phone: +48 223910100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpo.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: us?ugi komunalne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych Num╚ro de r╚f╚rence: DZA.ZOZ.27.53.2020.MSO
II.1.2) Code CPV principal 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ, z podzia?em na dwa zadania okre?lone poni?ej: ˇ zadanie 1: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do podwozi pojazd█w o dmc powy?ej 3,5 t oraz przyczep i naczep, ˇ zadanie 2: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do pojazd█w o dmc do 3,5 t.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 935 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie 1: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do podwozi pojazd█w o dmc powy?ej 3,5 t oraz przyczep i naczep
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w zam█wieniu cz??ciowym (siedziba Zamawiaj?cego lub siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do podwozi pojazd█wo dmc powy?ej 3,5 t oraz przyczep i naczep, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ. Przedmiot zam█wienia (w zakresie zadania 1) okre?lony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przyk?adowych cz??ci i pos?u?y do cel█w por█wnawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczeg█lnione w formularzu cenowym cz??ci zamienne nie s katalogiem zamkni?tym cz??ci, jakie Zamawiaj?cy mo?e zam█wi w trakcie realizacji umowy, jak r█wnie nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu przedmiotowych cz??ci. Formularz cenowy stanowi jedynie podstaw do wy?onienia Wykonawcy, z kt█rym Zamawiaj?cy podpisze umow oraz nie mo?e by podstaw roszcze ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiaj?cego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw b?dzie uzale?niony od potrzeb Zamawiaj?cego. Asortyment wymieniony w formularzu cenowym jest tylko cz??ciowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiaj?cego i s?u?y jedynie por█wnaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonuj?c umow Zamawiaj?cy b?dzie zamawia r█wnie inne cz??ci ni wykazane w formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiaj?cego w zakresie zam█wienia jest wykaz pojazd█w, przyczep i naczep, stanowi?cy za??cznik nr 1 w zakresie zadania 1 do cz??ci II SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie b?dzie m█g dok?adnie okre?li rodzaju/nazwy cz??ci zamiennej, Wykonawca b?dzie mia obowi?zek dokona dostawy cz??ci na podstawie wzoru (np. uszkodzonej cz??ci wymagaj?cej wymiany), przekazanej przez Zamawiaj?cego. W przypadku realizacji zam█wienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy b?dzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Umowa (w zakresie zadania 1) b?dzie realizowana przez okres 12 miesi?cy w oparciu o zam█wienia cz??ciowe, kt█re sk?adane b?d (e-mailem lub poprzez platform internetow?) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiaj?cego oraz w oparciu o cen jednostkow brutto po uwzgl?dnieniu oferowanego rabatu, wyszczeg█lnionego w formularzu cenowym b?d cen jednostkow brutto ka?dej z zamawianej cz??ci stanowi?c r█?nic zaoferowanego rabatu i ceny brutto tej cz??ci wynikaj?cej z cennika zawartego w udost?pnionej Zamawiaj?cemu platformy internetowej. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e ca?kowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikaj?ce z realizacji umowy nie mo?e przekroczy wysoko?ci ?rodk█w przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na warto? wynikaj?c z tych w?a?nie ?rodk█w, tj. maksymaln nominaln warto? zobowi?zania). Informacja o wysoko?ci tych ?rodk█w zostanie podana bezpo?rednio przed otwarciem ofert z?o?onych w prowadzonym post?powaniu. W przypadku gdy kwota ca?kowitego wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie zadania 1) zostanie w pe?ni wykorzystana przed wskazanym terminem zako?czenia umowy, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skr█cenia czasu trwania umowy. Upowa?niony przedstawiciel Zamawiaj?cego poinformuje wcze?niej Wykonawc o planowanym zako?czeniu umowy przed wskazanym terminem zako?czenia umowy (12 miesi?cy dla zadania 1), w przypadku wykorzystania w 90 procentach ?rodk█w przeznaczonych do jej realizacji (na ka?de zadanie odr?bnie). Zamawiaj?cy nie jest w stanie poda ceny minimalnej kwoty zam█wienia jednostkowego oraz jakie cz??ci i ich ilo?ci zostan zakupione do pojazd█w, przyczep i naczep. Wykonawca w formularzu cenowym okre?li wysoko? rabatu, kt█ry b?dzie obowi?zywa na ka?de otrzymane zam█wienie w trakcie trwania ca?ej umowy. Wykonawca b?dzie odlicza rabat w wysoko?ci okre?lonej w umowie, w odniesieniu do jednostkowych cen brutto ka?dej zam█wionej cz??ci. Zamawiaj?cy deklaruje realizacj zam█wienia w minimalnym zakresie do kwoty: ˇ dla zadania 1 ˝ 1 000 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozosta?ego zam█wienia na zasadach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie 2: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do pojazd█w o dmc do 3,5 t
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pi╦ces d╚tach╚es et accessoires pour v╚hicules et moteurs de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego w zam█wieniu cz??ciowym (siedziba Zamawiaj?cego lub siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do pojazd█w o dmc do 3,5 t, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SIWZ. Przedmiot zam█wienia (w zakresie zadania 2) okre?lony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przyk?adowych cz??ci i pos?u?y do cel█w por█wnawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczeg█lnione w formularzu cenowym cz??ci zamienne nie s katalogiem zamkni?tym cz??ci, jakie Zamawiaj?cy mo?e zam█wi w trakcie realizacji umowy, jak r█wnie nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu przedmiotowych cz??ci. Formularz cenowy stanowi jedynie podstaw do wy?onienia Wykonawcy, z kt█rym Zamawiaj?cy podpisze umow oraz nie mo?e by podstaw roszcze ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiaj?cego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw b?dzie uzale?niony od potrzeb Zamawiaj?cego. Asortyment wymieniony w formularzu cenowym jest tylko cz??ciowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiaj?cego i s?u?y jedynie por█wnaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonuj?c umow Zamawiaj?cy b?dzie zamawia r█wnie inne cz??ci ni wykazane w formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiaj?cego w zakresie zam█wienia jest wykaz pojazd█w, stanowi?cy za??cznik nr 2 w zakresie zadania 2 do cz??ci II SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie b?dzie m█g dok?adnie okre?li rodzaju/nazwy cz??ci zamiennej, Wykonawca b?dzie mia obowi?zek dokona dostawy cz??ci na podstawie wzoru (np. uszkodzonej cz??ci wymagaj?cej wymiany), przekazanej przez Zamawiaj?cego. W przypadku realizacji zam█wienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy b?dzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru cz??ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Umowa (w zakresie zadania 2) b?dzie realizowana przez okres 12 miesi?cy w oparciu o zam█wienia cz??ciowe, kt█re sk?adane b?d (e-mailem lub poprzez platform internetow?) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiaj?cego oraz w oparciu o cen jednostkow brutto po uwzgl?dnieniu oferowanego rabatu, wyszczeg█lnionego w formularzu cenowym b?d cen jednostkow brutto ka?dej z zamawianej cz??ci stanowi?c r█?nic zaoferowanego rabatu i ceny brutto tej cz??ci wynikaj?cej z cennika zawartego w udost?pnionej Zamawiaj?cemu platformy internetowej. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e ca?kowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikaj?ce z realizacji umowy nie mo?e przekroczy wysoko?ci ?rodk█w przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na warto? wynikaj?c z tych w?a?nie ?rodk█w, tj. maksymaln nominaln warto? zobowi?zania). Informacja o wysoko?ci tych ?rodk█w zostanie podana bezpo?rednio przed otwarciem ofert z?o?onych w prowadzonym post?powaniu. W przypadku gdy kwota ca?kowitego wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie zadania 2) zostanie w pe?ni wykorzystana przed wskazanym terminem zako?czenia umowy, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo skr█cenia czasu trwania umowy. Upowa?niony przedstawiciel Zamawiaj?cego poinformuje wcze?niej Wykonawc o planowanym zako?czeniu umowy przed wskazanym terminem zako?czenia umowy (12 miesi?cy dla zadania 2), w przypadku wykorzystania w 90 procentach ?rodk█w przeznaczonych do jej realizacji (na ka?de zadanie odr?bnie). Zamawiaj?cy nie jest w stanie poda ceny minimalnej kwoty zam█wienia jednostkowego oraz jakie cz??ci i ich ilo?ci zostan zakupione do pojazd█w, przyczep i naczep. Wykonawca w formularzu cenowym okre?li wysoko? rabatu, kt█ry b?dzie obowi?zywa na ka?de otrzymane zam█wienie w trakcie trwania ca?ej umowy. Wykonawca b?dzie odlicza rabat w wysoko?ci okre?lonej w umowie, w odniesieniu do jednostkowych cen brutto ka?dej zam█wionej cz??ci. Zamawiaj?cy deklaruje realizacj zam█wienia w minimalnym zakresie do kwoty: ˇ dla zadania 2 ˝ 15 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozosta?ego zam█wienia na zasadach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 255-640182
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie 1: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do podwozi pojazd█w o dmc powy?ej 3,5 t oraz przyczep i naczep
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inter Cars Sp█?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Powsi?ska 64 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-903 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 883 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 883 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie 2: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci zamiennych do pojazd█w o dmc do 3,5 t
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inter Cars Sp█?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Powsi?ska 64 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-903 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 52 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 52 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ilekro w niniejszym og?oszeniu zastosowane jest poj?cie Đustawaţ lub Đustawa Pzpţ, bez bli?szego okre?lenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ. 28. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej 28.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy. 28.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 28.3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 28.4. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 28.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 28.6. Terminy wniesienia odwo?ania: 28.6.1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 28.6.2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. 28.7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 28.6 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 28.8. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 28.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 28.8.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 28.9. Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy. 28.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 28.11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. ˝ Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2188 ze zm.) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - PiŔces dÚtachÚes et accessoires pour vÚhicules et moteurs de vÚhicules