Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:PiËces dÈtachÈes pour hÈlicoptËres

2023/S 227-714789  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: PiËces dÈtachÈes pour hÈlicoptËres 2023/S 227-714789 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Adresse postale: ul. Ksi??ycowa 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-934 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pop?awska-Kozicka Courriel: dzp@lpr.com.pl TÈlÈphone: +48 222299931 Fax: +48 222299933 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.lpr.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowych komponentÛw lotniczych pochodz?cych z wyposa?enia zespo?Ûw nap?dowych typu PW206B2/B3, eksploatowanych w ?mig?owcach typu EC135 P2+/P3. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/1/VIII/2023
II.1.2) Code CPV principal 34731700 PiËces dÈtachÈes pour hÈlicoptËres
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawy fabrycznie nowych komponentÛw lotniczych , do zespo?Ûw nap?dowych typu PW206B2/B3.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamÛwienia-Formularz cenowy).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawy fabrycznie nowych komponentÛw lotniczych , do zespo?Ûw nap?dowych typu PW206B2/B3.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamÛwienia-Formularz cenowy).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 156-499437
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa fabrycznie nowych komponentÛw lotniczych pochodz?cych z wyposa?enia zespo?Ûw nap?dowych typu PW206B2/B3, eksploatowanych w ?mig?owcach typu EC135 P2+/P3.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw uPzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX uPzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci rÛwnych lub przekraczaj?cych progi unijne. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513ñ568 uPzp.
   4.  W niniejszym post?powaniu odwo?anie do Prezesa Izby wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
   5.  SzczegÛ?owy tryb post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a?, szczegÛ?owy sposÛb wnoszenia odwo?ania i innych pism w post?powaniu odwo?awczym, tryb post?powania z wniesionym odwo?aniem oraz sposÛb przygotowania rozpraw zosta?y okre?lone w rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a? przez Krajow? Izb? Odwo?awcz? (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579ñ590 uPzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Dostawa fabrycznie nowych komponentÛw lotniczych pochodz?cych z wyposa?enia zespo?Ûw nap?dowych typu PW206B2/B3, eksploatowanych w ?mig?owcach typu EC135 P2+/P3. 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34731700 - Pièces détachées pour hélicoptères