Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Pipettes de laboratoire et accessoires

2023/S 198-620151  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-Varsovie: Pipettes de laboratoire et accessoires 2023/S 198-620151 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk NumÈro national d'identification: 000325825 Adresse postale: ul. Pasteura 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-093 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Boguta Courriel: przetargi@nencki.edu.pl TÈlÈphone: +48 225892000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nencki.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: dzia?alno?? naukowo-badawcza i edukacyjna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa materia?Ûw laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych NumÈro de rÈfÈrence: AZP-261-49/2023
II.1.2) Code CPV principal 38437000 Pipettes de laboratoire et accessoires
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego materia?Ûw laboratoryjnych do celÛw naukowo-badawczych. ZamÛwienie podzielono na cz??ci, na ktÛre dopuszczono mo?liwo?? z?o?enia oferty cz??ciowej: Cz??? nr 1 - Materia?y laboratoryjne Sarstedt lub rÛwnowa?ne, Cz??? nr 2 - Materia?y laboratoryjne Starlab lub rÛwnowa?ne.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 241 952.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Materia?y laboratoryjne Sarstedt lub rÛwnowa?ne
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192500 ...prouvettes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego - Instytut Biologii Do?wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN, adres: ul. Ludwika Pasteura 3 w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj?cego materia?Ûw laboratoryjnych do celÛw naukowo-badawczych producenta wskazanego w nazwie tej cz??ci lub rÛwnowa?nych do nich, dalej: materia?y laboratoryjne, materia?y, asortyment. Termin dostarczenia ka?dego cz??ciowego zamÛwienia wynosi nie d?u?ej ni? 21 dni od daty jego z?o?enia lub w uzasadnionych przypadkach termin zostanie uzgodniony pomi?dzy Stronami. W takich przypadkach Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? pisemne uzasadnienie do Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owy opis materia?Ûw laboratoryjnych zawieraj?cy ich nazwy i przewidywan? do zakupu w okresie 12 miesi?cy ilo??, zosta? okre?lony w odpowiednim zestawieniu asortymentowo-cenowym, b?d?cym za??cznikiem nr
   2. 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Zmiana zamÛwienia / PondÈration: 10,00 CritËre de qualitÈ - Nom: Wycofanie zamÛwienia / PondÈration: 10,00 CritËre de qualitÈ - Nom: Upust na materia?y spoza listy / PondÈration: 10,00 CritËre de qualitÈ - Nom: Upust na zamÛwienia o warto?ci pow. 5000 z? brutto / PondÈration: 10,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Finansowanie: z subwencji i ?rodkÛw tj. grantÛw NCN, NCBIR, FNP, Fundusze Europejskie, np.: MAB nr umowy MAB/2018/10 i inne programy finansowane ze ?rodkÛw Unii Europejskiej, np. ERC Starting Grant 101077099-OGRE, Horizon MSCA 10107334-Chrome_rare, Horizon RIA 101080329-PAS GRAS; oraz innych projektÛw finansowanych lub wspÛ?finansowanych ze ?rodkÛw UE po podpisaniu umÛw lub otrzymaniu decyzji.
II.2.14) Informations complÈmentaires Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 PZP, Zamawiaj?cy wyznacza termin sk?adania ofert krÛtszy ni? okre?lony w art. 138 ust. 1 PZP, nie krÛtszy ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, je?li zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione (znajduje si? w SWZ, pkt. 18.2.).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 169-533023
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Materia?y laboratoryjne Sarstedt lub rÛwnowa?ne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sarstedt Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 632511961 Ville: Stare Babice miejscowo?? Blizne ?aszczy?skiego Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 212 610.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 241 952.57 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert oraz dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cegoñzgodnie z SWZ
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie
:
- art. 108 ustawy Pzp. - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835), - art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), rozporz?dzenie 2022/576.
   3.  Zamawiaj?cy informuje, ?e w niniejszym post?powaniu przewiduje procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   4.  Wszystkie niezb?dne informacje potrzebne do przeprowadzenia post?powania i do skutecznego z?o?enia oferty znajduj? si? w SWZ.
   5.  SkrÛt Ñustawa Pzpî, ÑPzpî oznacza ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2022 poz. 1710).
   6.  SkrÛt ÑSWZî oznacza Specyfikacj? WarunkÛw ZamÛwienia, ktÛra jest podstawowym dokumentem okre?laj?cym zasady udzielania zamÛwienia i zostanie udost?pniona na stronie prowadzonego post?powania po publikacji niniejszego og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przyst?pieniem do sporz?dzenia oferty musi zapozna? si? z tre?ci? SWZ.
   7.  W niniejszym post?powaniu komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem Platformy on-line dzia?aj?cej pod adresem https://e-propublico.pl. (z wy??czeniem korespondencji dot. zawarcia umowy z wybranym wykonawc?, ktÛra odbywa si? na zasadach wskazanych w pkt. 22.3 SWZ -korespondencja poczt? elektroniczn?).
   8.  Korzystanie z Platformy na stronie https://e-propublico.pl przez Wykonawc? jest bezp?atne.
   9. Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 PZP, Zamawiaj?cy wyznacza termin sk?adania ofert krÛtszy ni? okre?lony w art. 138 ust. 1 PZP, nie krÛtszy ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, je?li zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. Uzasadnienie do zastosowania skrÛconego terminu sk?adania ofert w post?powaniu przetargowym w przedmiocie zakupu materia?Ûw laboratoryjnych potrzebnych do realizacji bada?: 1) okres kwalifikowalno?ci projektu MAB/2018/10 ko?czy si? w dniu 31.12.2023 r., a pracownie naukowe Wykonawcy, realizuj?ce badania w ramach ww. projektu, potrzebuj? zakupi? w trybie pilnym potrzebne do realizacji bada? materia?y laboratoryjne; 2) okoliczno?? uniewa?nienia wcze?niejszego post?powania s?u??cego do udzielenia potrzebnych zamÛwie? (dotyczy zakresu przedmiotowego Cz??ci nr 1 niniejszego post?powania), a zatem niniejsze postepowanie b?dzie jego drug? publikacj?; 3) wyczerpanie kwoty okre?lonej w realizowanej umowie (dotyczy zakresu przedmiotowego Cz??ci nr 2 niniejszego post?powania) na zakup materia?Ûw laboratoryjnych; 4) zakres prowadzonych przez Zamawiaj?cego bada? (w ramach prowadzonej dzia?alno?ci naukowo-badawczej), ich wynikÛw, wp?ywu na sytuacj? Zamawiaj?cego oraz mo?liwe pozytywne skutki dla odbiorcÛw; 5) tryb post?powania ñ przetarg nieograniczony, czyli tryb konkurencyjny; 6) zaistnia?a pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia w zakresie przedmiotowym niniejszego post?powania nie wynika z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego. S? to okoliczno?ci, ktÛrych nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?. https://e-propublico.pl https://e-propublico.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Na czynno?? Zamawiaj?cego:
   1.  10 dni ñ je?eli informacja o niej zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   2.  15 dni ñ je?eli informacja o niej zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? za pomoc? ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   3.  10 dni ñ na tre?? og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia, tre?? dokumentÛw zamÛwienia;
   4.  10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to / mo?na by?o powzi?? informacj? stanowi?c? podstaw? wniesienia odwo?ania, na czynno?ci inne ni? okre?lone w pkt 1ñ3. Na zaniechanie czynno?ci:
   1.  30 dni od publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia ñ od nieprzes?ania Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
   2.  6 mies. od zawarcia umowy ñ od braku opublikowania og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia / o wyniku post?powania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 Dostawa materia?Ûw laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192500 - Éprouvettes 
38437000 - Pipettes de laboratoire et accessoires