Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Postes de travail

2021/S 178-463457  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Postes de travail 2021/S 178-463457 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne Adresse postale: ul. ?wi?tokrzyska 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-916 Pays: Pologne Courriel: wzp@mf.gov.pl Téléphone: +48 226945400 Fax: +48 226945268 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gov.pl/finanse Adresse du profil d'acheteur: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup i dostawa sprz?tu komputerowego Numéro de référence: C/806/20/DI/B/559
II.1.2) Code CPV principal 30214000 Postes de travail
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa - z podzia?em na 5 cz??ci: 1) Cz?? 1 - komputerów stacjonarnych - 100 szt.; 2) Cz?? 2 - monitorów - 100 szt. 3) Cz?? 3 - laptopów (ze stacj dokuj?c?) - zamówienie podstawowe: 500 szt., zamówienie w ramach prawa opcji: 50 szt. 4) Cz?? 4 - wysokowydajnych laptopów - zamówienie podstawowe: 10 szt., zamówienie w ramach prawa opcji: 2 szt. 5) Cz?? 5 -pami?ci RAM - 40 szt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 470 731.71 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
zakup i dostawa wysokowydajnych laptopów
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa - z podzia?em na 5 cz??ci: 1) Cz?? 1 - komputerów stacjonarnych - 100 szt.; 2) Cz?? 2 - monitorów - 100 szt. 3) Cz?? 3 - laptopów (ze stacj dokuj?c?) - zamówienie podstawowe: 500 szt., zamówienie w ramach prawa opcji: 50 szt. 4) Cz?? 4 - wysokowydajnych laptopów - zamówienie podstawowe: 10 szt., zamówienie w ramach prawa opcji: 2 szt. 5) Cz?? 5 -pami?ci RAM - 40 szt.
   2.  Szczegó?owe zestawienia, parametry techniczne oraz opis równowa?no?ci oprogramowania przedmiotu zamówienia dla: 1) Cz??ci 1 zawiera Za??cznik nr 1 do Formularza oferty dla Cz??ci 1 stanowi?cy Za??cznik A1 do SIWZ, 2) Cz??ci 2 zawiera Za??cznik nr 1 do Formularza oferty dla Cz??ci 2 stanowi?cy Za??cznik A2 do SIWZ, 3) Cz??ci 3 zawiera Za??cznik nr 1 do Formularza oferty dla Cz??ci 3 stanowi?cy Za??cznik A3 do SIWZ, 4) Cz??ci 4 zawiera Za??cznik nr 1 do Formularza oferty dla Cz??ci 4 stanowi?cy Za??cznik A4 do SIWZ, 5) Cz??ci 5 zawiera Za??cznik nr 1 do Formularza oferty dla Cz??ci 5 stanowi?cy Za??cznik A5 do SIWZ.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowi?cy Za??cznik I do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Dodatkowe funkcjonalno?ci oferowanego komputera wysokowydajnego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Cz?? 4 - wysokowydajnych laptopów - zamówienie podstawowe: 10 szt., zamówienie w opcji 2 szt.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 255-640166
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: C/806/20/DI/B/559
Lot nº: 4 Intitulé:
zakup i dostawa wysokowydajnych laptopów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MBA SYSTEM SP. Z O.O.
Adresse postale: ul. Odlewnicza 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-231 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 117 073.17 PLN Valeur totale du marché/du lot: 82 090.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I. Wadium
   1.  Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 1) 8 000 z?. (s?ownie: osiem tysi?cy) dla Cz??ci 1, 2) 1 500 z?. (s?ownie: tysi?c pi??set) dla Cz??ci 2, 3) 30 000 z?. (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy) dla Cz??ci 3, 4) 2 000 z?. (s?ownie: dwa tysi?ce) dla Cz??ci 4, 5) 1 000 z?. (s?ownie: jeden tysi?c) dla Cz??ci
   5. 
   2.  Wadium dla ka?dej Cz??ci wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Wadium dla ka?dej Cz??ci mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) w pieni?dzu, 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy musi by por?czeniem pieni??nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
   4.  Wniesione wadium, dla ka?dej Cz??ci, musi obejmowa okres zwi?zania ofert i nie mo?e zawiera ?adnych ogranicze sprzecznych z Ustaw?, w szczególno?ci ograniczaj?cych mo?liwo? zrealizowania praw okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
   5.  Wadium, dla ka?dej Cz??ci, wniesione w pieni?dzu musi by przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Oddzia w Warszawie 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002
   6.  Wadium, dla ka?dej Cz??ci, wnoszone w formie por?cze lub gwarancji musi zosta z?o?one w oryginale i musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?. Oznacza to, ?e skuteczne wniesienie wadium w formie por?czenia lub gwarancji wymaga z?o?enia dokumentu sporz?dzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielaj?cej por?czenia lub gwarancji, upowa?nionego do sporz?dzenia i wydania dokumentu) zapewniaj?cej spe?nienie wymogu z?o?enia dokumentu w oryginale, chyba, ?e z?o?enie kopii dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiaj?cemu mo?liwo?ci zatrzymania Wadium, a w przypadku wp?aty pieni??nej - kopii dowodu wykonanej operacji. II. Termin zwi?zania ofert 2 miesi?ce nale?y rozumie jako 60 dni.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Czynno? Zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy -10 dni.
   2.  Czynno? Zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w sposób inny ni okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni.
   3.  Tre? og?oszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE, a je?eli post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ licz?c od publikacji og?oszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni.
   4.  Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w punktach od 1 do 3 odwo?anie wnosi si w terminie liczonym od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - 10 dni.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30214000 - Postes de travail