Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Postes de travail

2022/S 52-134981  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Postes de travail 2022/S 052-134981 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 70 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-175 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl TÈlÈphone: +48 225950066 Fax: +48 223185411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.arimr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Pa?stwowa osoba prawna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa zestawÛw komputerowych NumÈro de rÈfÈrence: DPiZP.2610.9.2021
II.1.2) Code CPV principal 30214000 Postes de travail
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienosz?cych ?ladÛw uprzedniego u?ywania 465 zestawÛw komputerowych (stacja robocza (komputer) + monitor); ñ o parametrach i funkcjonalno?ciach okre?lonych w Specyfikacji technicznej wskazanej w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (dalej: ÑSWZî) oraz stanowi?cej Za??cznik nr 1 do projektowanych postanowie? umowy wraz z za??cznikami stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 073 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30231300 ...crans de visualisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Centrala i Oddzia?y ARiMR.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa fabrycznie nowych, nienosz?cych ?ladÛw uprzedniego u?ywania 465 zestawÛw komputerowych (stacja robocza (komputer) + monitor); ñ o parametrach i funkcjonalno?ciach okre?lonych w Specyfikacji technicznej wskazanej w specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (dalej: ÑSWZî) oraz stanowi?cej Za??cznik nr 1 do projektowanych postanowie? umowy wraz z za??cznikami stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji o ktÛrym mowa w ß 8 ust. 2 projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: czas usuni?cia wady o ktÛrym mowa w ß 8 ust. 3 projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 86 000,00 PLN (s?ownie: osiemdziesi?t sze?? tysi?cy z?otych zero groszy).
   2.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, z ktÛrym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 192-499229
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup i dostawa zestawÛw komputerowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MBA System Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Odlewnicza 7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 03-231 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 301 270.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 073 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z procedur? wskazan? w art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona (na podstawie kryteriÛw oceny ofert okre?lonych w SWZ) w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 67 ustawy informuje, ?e komunikacja pomi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa? si? b?dzie za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/pn/arimr). Ponadto zamawiaj?cy udost?pnia informacje dotycz?ce formatu przesy?anych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych umo?liwiaj?cych prac? na platformie zakupowej, tj.:
   1.  Sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 512 kb/s.
   2.  Komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami?? min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemÛw operacyjnych ñ MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.
   3.  Zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
   4.  W??czona obs?uga JavaScript.
   5.  Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy format plikÛw PDF.
   6.  Platforma zakupowa dzia?a wed?ug standardu przyj?tego w komunikacji sieciowej ñ kodowanie UTF8. https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie winno zawiera? informacje okre?lone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczegÛlno?ci wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1 10 (dziesi?ciu) dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   6. 2 15 (pi?tnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przekazana w inny sposÛb ni? okre?lony w pkt.
   6. 1.;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie:
   7. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 6 i 7 wnosi si? w terminie:
   8. 1. 10 (dziesi?ciu) dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Postes de travailType díacheteur: Agences fÈdÈrales et nationalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30214000 - Postes de travail 
30231300 - Écrans de visualisation