Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 17/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts

2021/S 86-223737  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Pologne-Varsovie: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts

2021/S 086-223737

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 063-161262)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Transportu Miejskiego w Warszawie, dzia?aj?cy na podstawie udzielonych pe?nomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Sto?ecznego Warszawa
Adresse postale: ?elazna 61
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Dryga?a-Puto
Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl
TÈlÈphone: +48 224594286
Fax: +48 224594224
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ztm.waw.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Opracowanie studium technicznego multimodalnego w?z?a przesiadkowego Warszawa-WschÛd

NumÈro de rÈfÈrence: PN 5/2021

II.1.2)
Code CPV principal
71242000 PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie studium technicznego multimodalnego w?z?a przesiadkowego Warszawa-WschÛd.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 063-161262

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Miejsce: Publiczna sesja otwarcia ofert b?dzie transmitowana za ?ywo poprzez YouTube na kanale ZTM Warszawa-zamÛwienia publiczne w dniu 6 maja 2021 r. o godz.11.30.

Lire:

Miejsce: Publiczna sesja otwarcia ofert b?dzie transmitowana za ?ywo poprzez YouTube na kanale ZTM Warszawa ñ ZamÛwienia publiczne w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10.30.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 06/05/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 17/05/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 03/08/2021

Lire:

Date: 14/08/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 06/05/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 17/05/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co tsType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices
17/05/2021
04/05/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts