Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts

2022/S 89-245806  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Varsovie: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts 2022/S 089-245806 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Z?otej 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna ZnÛj-Stasz Courriel: anna.znoj-stasz@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 785050018 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania ?ciekÛw przemys?owych powstaj?cych na terenie PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Lublinie WrotkÛw NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZSL/00048/2022
II.1.2) Code CPV principal 71242000 PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co ts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: wykonanie koncepcji zagospodarowania ?ciekÛw przemys?owych powstaj?cych na terenie PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Lublinie WrotkÛw. Zakres zamÛwienia szczegÛ?owo okre?lono w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji zamÛwienia (lokalizacj?, na rzecz ktÛrej b?dzie realizowane ZamÛwienie) jest: PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Lublinie WrotkÛw -20-484 Lublin; ul. In?ynierska 4
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie koncepcji obejmuj?cej analiz? co najmniej trzech rÛ?nych wariantÛw mo?liwo?ci zagospodarowania ?ciekÛw przemys?owych powstaj?cych na terenie PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Lublinie WrotkÛw. Zakres zamÛwienia szczegÛ?owo okre?lono w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagany termin realizacji zamÛwienia ñ ZamÛwienie b?dzie realizowane od Daty Wej?cia w ?ycie Umowy do 16 tygodni od Daty Wej?cia w ?ycie Umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 037-096732
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania ?ciekÛw przemys?owych powstaj?cych na terenie PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Lublinie WrotkÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy informuje, ?e post?powanie o zamÛwienie publiczne b?dzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby z?o?y? ofert? w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dost?pnym pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl. Pozosta?e informacje dotycz?ce systemu zakupowego i sk?adania ofert zawarte s? w SWZ.
   2.  Strona internetowa prowadzonego post?powania (na tej stronie internetowej udost?pniane b?d? rÛwnie? zmiany i wyja?nienia tre?ci SWZ oraz inne dokumenty zamÛwienia bezpo?rednio zwi?zane z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia): https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
   3.  Wykonawca mo?e, w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych.
   4.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach innych podmiotÛw, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c wraz z ofert? zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia.
   5.  Wykonawca, ktÛry powo?uje si? na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e wraz z ofert? JEDZ dotycz?cy tych podmiotÛw oraz na wezwanie Zamawiaj?cego odpowiednie dokumenty zgodnie z SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   7.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci zmiany umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy niniejszym informuje, i? szczegÛ?owe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zosta?y w SWZ. https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie ZamÛwienia oraz DokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/05/2022 Pologne-Varsovie: PrÈparation du projet et de la conception, estimation des co tsType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts