Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: PrÈparations chimiques spÈciales

2020/S 99-238278  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: PrÈparations chimiques spÈciales 2020/S 099-238278 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie GÛrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Adresse postale: ul. M. Kasprzaka Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 01-224 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Warjas Courriel: publiczne@pgnig.pl TÈlÈphone: +48 221064172 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgnig.pl www.pgnig.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Extraction de gaz et de pÈtrole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa tabletek do osuszania gazu niezb?dnych do eksploatacji z?Û gazu ziemnego dla PGNiG SA w Warszawie, Oddzia w Sanoku NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PGNG/20/0048/OS/EU
II.1.2) Code CPV principal 24950000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa ?rodkÛw chemicznych ñ tabletek do osuszania gazu, niezb?dnych do eksploatacji z?Û gazu ziemnego dla PGNiG SA w Warszawie, Oddzia w Sanoku. Dostarczony towar musi by obj?ty gwarancj oraz spe?nia wymagania opisane przez zamawiaj?cego w za??czniku nr 5 SIWZ. Dostawa ?rodkÛw chemicznych b?dzie si odbywa partiami. Wielko? poszczegÛlnych partii zosta?a okre?lona w opisie przedmiotu zamÛwienia. W wyniku prowadzonej procedury zamawiaj?cy zamierza realizowa umow jednorazow o charakterze ramowym tzn. realizowa sukcesywne dostawy wyszczegÛlnionych ?rodkÛw chemicznych do wyczerpania warto?ci ceny z oferty.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 332 750.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo ma?opolskie, podkarpackie, ?wi?tokrzyskie, lubelskie, ?l?skie, POLSKA. Dostawa ?rodkÛw chemicznych ñ tabletek, b?dzie realizowana dla jednostek organizacyjnych PGNIG SA, Oddzia w Sanoku.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa ?rodkÛw chemicznych ñ tabletek do osuszania gazu, niezb?dnych do eksploatacji z?Û gazu ziemnego dla PGNiG SA w Warszawie, Oddzia w Sanoku. Dostarczony towar musi by obj?ty gwarancj oraz spe?nia wymagania opisane przez zamawiaj?cego w za??czniku nr 5 SIWZ. Dostawa ?rodkÛw chemicznych b?dzie si odbywa partiami. Wielko? poszczegÛlnych partii zosta?a okre?lona w opisie przedmiotu zamÛwienia. W wyniku prowadzonej procedury zamawiaj?cy zamierza realizowa umow jednorazow o charakterze ramowym tzn. realizowa sukcesywne dostawy wyszczegÛlnionych ?rodkÛw chemicznych do wyczerpania warto?ci ceny z oferty. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmian w ilo?ciach asortymentu, polegaj?cych na zamÛwieniu mniejszej ilo?ci jednego asortymentu ?rodkÛw chemicznych, na rzecz zwi?kszenia ilo?ci innego asortymentu ?rodkÛw chemicznych w ramach poszczegÛlnych pozycji opisuj?cych przedmiot zamÛwienia. Prawo to zosta?o dok?adniej opisane w ß 1 ust. 6 wzoru umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielko?ci zakupu ?rodkÛw chemicznych, opisanych w tre?ci SIWZ, maksymalnie o 50 % ??cznej warto?ci opisanej w ß 1 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? wznowienia w okresie trwania umowy dostaw okre?lonych ilo?ci tabletek do osuszania gazu wyspecyfikowanych w ß 1 ust. 2 wzoru umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 050-119549
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Zakup i dostawa tabletek do osuszania gazu niezb?dnych do eksploatacji z?Û gazu ziemnego dla PGNiG SA w Warszawie, Oddzia w Sanoku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Brenntag Polska sp. z o.o.
Adresse postale: ul. J. Bema 21 Ville: K?dzierzyn-Ko?le Code NUTS: PL524 Code postal: 47-224 Pays: Pologne Courriel: biuro@brenntag.pl TÈlÈphone: +48 618936568 Adresse internet: www.brenntag.pl www.brenntag.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 332 750.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 332 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o udzieleniu zamÛwieniu, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. SzczegÛ?owe wymogi dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania zawiera dzia VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
24950000 - Préparations chimiques spéciales