Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Produits alimentaires divers

2022/S 226-649252  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Produits alimentaires divers 2022/S 226-649252 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zespó? ??obków m.st Warszawa Adresse postale: ul. Belgijska 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-511 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Trólka Courriel: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl Téléphone: +48 222775200 Fax: +48 222775202 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zlobki.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) Activité principale Autre activité: Opieka nad dzieckiem w wieku do 3 lat
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - z podzia?em na okr?gi Numéro de référence: ZZ-ZP.26.17.2022.WBL
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? dostawy artyku?ów spo?ywczych do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy, odpowiadaj?ce jako?ciowo szczegó?owym normom handlowym (bran?owym) i ogólnej normie handlowej, okre?lonych w obowi?zuj?cych przepisach prawa z podzia?em na okr?gi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 1 (dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów);
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15881000 Préparations alimentaires homogénéisées 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15893100 Préparations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transformés 15411110 Huile d'olive
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
??obki znajduj?ce si? na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów, Wilanów.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 1 (dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów); Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 3A do SWZ (artyku?y, ilo?ci, jednostka miary).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zasady realizacji dostaw w trakcie umowy / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: System jako?ci / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tytu?u niez?o?enia przez Zamawiaj?cego zamówie? obj?tych opcj? lub z?o?enie zamówie? w ramach opcji w zakresie mniejszym, ani?eli obj?te maksymaln? warto?ci? opcji. Warunkiem uruchomienia opcji jest wykorzystanie pe?nej warto?ci zamówienia podstawowego oraz zabezpieczenie ?rodków finansowych w bud?ecie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uruchomienia opcji w zakresie ilo?ci poszczególnych pozycji z kalkulacji cenowej (wskazanych jako opcja w kalkulacji cenowej, stanowi?cej za??cznik nr 12 do SWZ) o warto?ci nie przekraczaj?cej nast?puj?cych kwot brutto wskazanych odr?bnie dla ka?dej cz??ci w rozdziale VI SWZ. Ilo?ci wskazane w kalkulacji cenowej jako opcja s? ilo?ciami przewidywanymi, faktyczna ilo?? b?dzie zale?a?a od zapotrzebowania Zamawiaj?cego. Rozliczenia w ramach opcji b?d? odbywa?y si? po cenach jednostkowych zawartych w kalkulacji cenowej. Zasady dotycz?ce realizacji zamówienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, które obowi?zuj? przy realizacji zamówienia podstawowego. Uruchomienie opcji nast?pi poprzez z?o?enie przez Zamawiaj?cego jednostronnego o?wiadczenia poczt? elektroniczn?, na adres wskazany w §12 ust. 1 Umowy a? do zako?czenia realizacji umowy podstawowej, zgodnie z postanowieniami §1.1 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
W ??obkach nr 3 i 40 projekt "??obkowy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20); w ??obku nr 72 projekt "Maluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-i383/21), wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO woj. maz. na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2.14) Informations complémentaires Poddzia?anie
   8. 3.2 "U?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZIT", w ??obkach nr 70 i 71 projekt "??obek szans? na równy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.01-14-e274/20) wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 2 (dzielnice: ?ródmie?cie, Ochota, Wola);
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15881000 Préparations alimentaires homogénéisées 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15893100 Préparations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transformés 15411110 Huile d'olive
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
??obki znajduj?ce si? na terenie dzielnic dzielnice: ?ródmie?cie, Ochota, Wola
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 2 (dzielnice: ?ródmie?cie, Ochota, Wola); Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 3B do SWZ (artyku?y, ilo?ci, jednostka miary).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy. / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: System jako?ci. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tytu?u niez?o?enia przez Zamawiaj?cego zamówie? obj?tych opcj? lub z?o?enie zamówie? w ramach opcji w zakresie mniejszym, ani?eli obj?te maksymaln? warto?ci? opcji. Warunkiem uruchomienia opcji jest wykorzystanie pe?nej warto?ci zamówienia podstawowego oraz zabezpieczenie ?rodków finansowych w bud?ecie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uruchomienia opcji w zakresie ilo?ci poszczególnych pozycji z kalkulacji cenowej (wskazanych jako opcja w kalkulacji cenowej, stanowi?cej za??cznik nr 12 do SWZ) o warto?ci nie przekraczaj?cej nast?puj?cych kwot brutto wskazanych odr?bnie dla ka?dej cz??ci w rozdziale VI SWZ. Ilo?ci wskazane w kalkulacji cenowej jako opcja s? ilo?ciami przewidywanymi, faktyczna ilo?? b?dzie zale?a?a od zapotrzebowania Zamawiaj?cego. Rozliczenia w ramach opcji b?d? odbywa?y si? po cenach jednostkowych zawartych w kalkulacji cenowej. Zasady dotycz?ce realizacji zamówienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, które obowi?zuj? przy realizacji zamówienia podstawowego. Uruchomienie opcji nast?pi poprzez z?o?enie przez Zamawiaj?cego jednostronnego o?wiadczenia poczt? elektroniczn?, na adres wskazany w §12 ust. 1 Umowy a? do zako?czenia realizacji umowy podstawowej, zgodnie z postanowieniami §1.1 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
W ??obkach nr 3 i 40 projekt "??obkowy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20); w ??obku nr 72 projekt "Maluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-i383/21), wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO woj. maz. na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2.14) Informations complémentaires Poddzia?anie
   8. 3.2 "U?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZIT", w ??obkach nr 70 i 71 projekt "??obek szans? na równy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.01-14-e274/20) wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 3 (dzielnice: Bia?o??ka, Bielany, ?oliborz, Targówek);
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15881000 Préparations alimentaires homogénéisées 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15893100 Préparations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transformés 15411110 Huile d'olive
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
??obki znajduj?ce si? na terenie dzielnic dzielnice: Bia?o??ka, Bielany, ?oliborz, Targówek;
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 3 (dzielnice: Bia?o??ka, Bielany, ?oliborz, Targówek); Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 3C do SWZ (artyku?y, ilo?ci, jednostka miary).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy. / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: System jako?ci. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tytu?u niez?o?enia przez Zamawiaj?cego zamówie? obj?tych opcj? lub z?o?enie zamówie? w ramach opcji w zakresie mniejszym, ani?eli obj?te maksymaln? warto?ci? opcji. Warunkiem uruchomienia opcji jest wykorzystanie pe?nej warto?ci zamówienia podstawowego oraz zabezpieczenie ?rodków finansowych w bud?ecie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uruchomienia opcji w zakresie ilo?ci poszczególnych pozycji z kalkulacji cenowej (wskazanych jako opcja w kalkulacji cenowej, stanowi?cej za??cznik nr 12 do SWZ) o warto?ci nie przekraczaj?cej nast?puj?cych kwot brutto wskazanych odr?bnie dla ka?dej cz??ci w rozdziale VI SWZ. Ilo?ci wskazane w kalkulacji cenowej jako opcja s? ilo?ciami przewidywanymi, faktyczna ilo?? b?dzie zale?a?a od zapotrzebowania Zamawiaj?cego. Rozliczenia w ramach opcji b?d? odbywa?y si? po cenach jednostkowych zawartych w kalkulacji cenowej. Zasady dotycz?ce realizacji zamówienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, które obowi?zuj? przy realizacji zamówienia podstawowego. Uruchomienie opcji nast?pi poprzez z?o?enie przez Zamawiaj?cego jednostronnego o?wiadczenia poczt? elektroniczn?, na adres wskazany w §12 ust. 1 Umowy a? do zako?czenia realizacji umowy podstawowej, zgodnie z postanowieniami §1.1 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
W ??obkach nr 3 i 40 projekt "??obkowy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20); w ??obku nr 72 projekt "Maluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-i383/21), wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO woj. maz. na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2.14) Informations complémentaires Poddzia?anie
   8. 3.2 "U?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZIT", w ??obkach nr 70 i 71 projekt "??obek szans? na równy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.01-14-e274/20) wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 4 (dzielnice: Praga Po?udnie, Praga Pó?noc, Rembertów, Wawer);
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15881000 Préparations alimentaires homogénéisées 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15893100 Préparations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transformés 15411110 Huile d'olive
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
??obki znajduj?ce si? na terenie dzielnic dzielnice: Praga Po?udnie, Praga Pó?noc, Rembertów, Wawer;
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 4 (dzielnice: Praga Po?udnie, Praga Pó?noc, Rembertów, Wawer); Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 3D do SWZ (artyku?y, ilo?ci, jednostka miary).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy. / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: System jako?ci. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tytu?u niez?o?enia przez Zamawiaj?cego zamówie? obj?tych opcj? lub z?o?enie zamówie? w ramach opcji w zakresie mniejszym, ani?eli obj?te maksymaln? warto?ci? opcji. Warunkiem uruchomienia opcji jest wykorzystanie pe?nej warto?ci zamówienia podstawowego oraz zabezpieczenie ?rodków finansowych w bud?ecie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uruchomienia opcji w zakresie ilo?ci poszczególnych pozycji z kalkulacji cenowej (wskazanych jako opcja w kalkulacji cenowej, stanowi?cej za??cznik nr 12 do SWZ) o warto?ci nie przekraczaj?cej nast?puj?cych kwot brutto wskazanych odr?bnie dla ka?dej cz??ci w rozdziale VI SWZ. Ilo?ci wskazane w kalkulacji cenowej jako opcja s? ilo?ciami przewidywanymi, faktyczna ilo?? b?dzie zale?a?a od zapotrzebowania Zamawiaj?cego. Rozliczenia w ramach opcji b?d? odbywa?y si? po cenach jednostkowych zawartych w kalkulacji cenowej. Zasady dotycz?ce realizacji zamówienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, które obowi?zuj? przy realizacji zamówienia podstawowego. Uruchomienie opcji nast?pi poprzez z?o?enie przez Zamawiaj?cego jednostronnego o?wiadczenia poczt? elektroniczn?, na adres wskazany w §12 ust. 1 Umowy a? do zako?czenia realizacji umowy podstawowej, zgodnie z postanowieniami §1.1 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
W ??obkach nr 3 i 40 projekt "??obkowy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20); w ??obku nr 72 projekt "Maluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-i383/21), wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO woj. maz. na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2.14) Informations complémentaires Poddzia?anie
   8. 3.2 "U?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZIT", w ??obkach nr 70 i 71 projekt "??obek szans? na równy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.01-14-e274/20) wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 5 (dzielnice: Bemowo, Ursus, W?ochy);
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15881000 Préparations alimentaires homogénéisées 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers 15893100 Préparations alimentaires 15894000 Produits alimentaires transformés 15411110 Huile d'olive
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
??obki znajduj?ce si? na terenie dzielnic dzielnice: Bemowo, Ursus, W?ochy.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 5 (dzielnice: Bemowo, Ursus, W?ochy); Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? zawarty w za??czniku nr 3E do SWZ (artyku?y, ilo?ci, jednostka miary).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy. / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: System jako?ci. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiaj?cego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie z tytu?u niez?o?enia przez Zamawiaj?cego zamówie? obj?tych opcj? lub z?o?enie zamówie? w ramach opcji w zakresie mniejszym, ani?eli obj?te maksymaln? warto?ci? opcji. Warunkiem uruchomienia opcji jest wykorzystanie pe?nej warto?ci zamówienia podstawowego oraz zabezpieczenie ?rodków finansowych w bud?ecie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uruchomienia opcji w zakresie ilo?ci poszczególnych pozycji z kalkulacji cenowej (wskazanych jako opcja w kalkulacji cenowej, stanowi?cej za??cznik nr 12 do SWZ) o warto?ci nie przekraczaj?cej nast?puj?cych kwot brutto wskazanych odr?bnie dla ka?dej cz??ci w rozdziale VI SWZ. Ilo?ci wskazane w kalkulacji cenowej jako opcja s? ilo?ciami przewidywanymi, faktyczna ilo?? b?dzie zale?a?a od zapotrzebowania Zamawiaj?cego. Rozliczenia w ramach opcji b?d? odbywa?y si? po cenach jednostkowych zawartych w kalkulacji cenowej. Zasady dotycz?ce realizacji zamówienia obj?tego prawem opcji b?d? takie same jak te, które obowi?zuj? przy realizacji zamówienia podstawowego. Uruchomienie opcji nast?pi poprzez z?o?enie przez Zamawiaj?cego jednostronnego o?wiadczenia poczt? elektroniczn?, na adres wskazany w §12 ust. 1 Umowy a? do zako?czenia realizacji umowy podstawowej, zgodnie z postanowieniami §1.1 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
W ??obkach nr 3 i 40 projekt "??obkowy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20); w ??obku nr 72 projekt "Maluchy ??obkuj?, rodzice pracuj?" (Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-i383/21), wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO woj. maz. na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
II.2.14) Informations complémentaires Poddzia?anie
   8. 3.2 "U?atwienie powrotu do aktywno?ci zawodowej w ramach ZIT", w ??obkach nr 70 i 71 projekt "??obek szans? na równy start" (Umowa nr: RPMA.08.03.01-14-e274/20) wspó?. ze ?rodków EFS w ramach RPO w. mazowieckiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" dzia?ania
   8. 3 "U?atwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi do lat 3".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 204-577882
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 1 (dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów);
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 2 (dzielnice: ?ródmie?cie, Ochota, Wola);
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 3 (dzielnice: Bia?o??ka, Bielany, ?oliborz, Targówek);
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 4 (dzielnice: Praga Po?udnie, Praga Pó?noc, Rembertów, Wawer);
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Dostawy artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - okr?g 5 (dzielnice: Bemowo, Ursus, W?ochy);
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce podstawy wykluczenia: o których mowa w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 w zwi?zku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).
   2.  Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca z?o?y na wezwanie podmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w rozdziale XIII podrozdzia? 13.2.
   3.  Na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca z?o?y na wezwanie podmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w rozdziale XIII podrozdzia?y 13.3., 13.4, 13.5.
   4.  Wykaz dokumentów lub o?wiadcze?, których z?o?enia wymaga Zamawiaj?cy: 1) wype?niony formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SWZ; 2) o?wiadczenie, które sk?ada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem", zgodnie z rozdzia?em XII SWZ. 3) O?wiadczenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 - za??cznik nr 13 do SWZ; 4) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny dokument (je?li dotyczy) - za??cznik nr 11 do SWZ; 5) przedmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w SWZ (rozdzia? X); 6) o?wiadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie - za??cznik nr 10 do SWZ; 7) wype?nion? kalkulacj? cenow? - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E do SWZ odpowiednio na cz??ci, na które sk?adana jest oferta; 8) dokument/y potwierdzaj?cy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby) w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania: a) odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia w/w dokumentów je?eli zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca i/lub podmiot udost?pniaj?cy zasoby wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentów (na formularzu oferta - za??cznik nr 1 do SWZ i/lub druku zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby - za??cznik nr 11 do SWZ) oraz z zastrze?eniem lit. b); b) je?eli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dzia?a osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) zamawiaj?cy ??da od wykonawcy pe?nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby; c) pe?nomocnictwo - je?li wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: W przypadku wykonawców zagranicznych nale?y do??czy? do OFERTY t?umaczenie niniejszych dokumentów na j?zyk polski.
   5.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia przekraczaj?cej progi unijne.2. ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 s?:1) odwo?anie,2) skarga do s?du.3. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513 - 578 ustawy Pzp.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Dostawa artyku?ów spo?ywczych ogólnego przeznaczenia ?ywieniowego do placówek Zespo?u ??obków m.st. Warszawy - z podzia?em na okr?gi 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15400000 - Huiles et graisses animales ou végétales 
15411110 - Huile d'olive 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15881000 - Préparations alimentaires homogénéisées 
15890000 - Produits alimentaires et produits secs divers 
15893100 - Préparations alimentaires 
15894000 - Produits alimentaires transformés