Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Produits alimentaires divers

2020/S 68-161233  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Produits alimentaires divers 2020/S 068-161233 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d do Spraw Cudzoziemc█w Adresse postale: ul. Koszykowa 16 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-564 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Zdrojewska Courriel: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl T╚l╚phone: +48 226017462 Fax: +48 226014453 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.udsc.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy www.udsc.gov.pl https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.udsc.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://udsc.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sprzeda i dostawa artyku?█w spo?ywczych do Punkt█w ?ywienia w o?rodkach dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej - D?baku i w Lininie Num╚ro de r╚f╚rence: 9/ARTYKU?Y SPO?YWCZE/PN/19
II.1.2) Code CPV principal 15800000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest sprzeda i dostawa artyku?█w spo?ywczych do Punkt█w ?ywienia w o?rodkach dla cudzoziemc█w zlokalizowanych w miejscowo?ciach: ˇ Podkowa Le?na- D?bak, 05-805 Otr?busy, woj. mazowieckie ˇ Linin, 05-530 G█ra Kalwaria, woj. mazowieckie
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci zamawianych towar█w zosta zawarty w Za??cznikach nr 1a-1l do niniejszej SIWZ, kt█re jednocze?nie stanowi kosztorysy dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa miesa i produkt█w mi?snych do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej- D?baku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Podkowa Le?na- D?bak, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1a do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w Za??czniku 1a.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa mi?sa i produkt█w mi?snych do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Lininie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15110000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Linin, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1b do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1b.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa ryb i produkt█w rybnych przetworzonych i zakonserwowanych do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej- D?baku
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03311000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Podkowa Le?na- D?bak, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1c do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1c.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa ryb i produkt█w rybnych przetworzonych i zakonserwowanych do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Lininie
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03311000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Linin, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1d do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1d.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa nabia?u do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej- D?baku
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Podkowa Le?na- D?bak, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1e do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1e.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa nabia?u do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Lininie
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Linin, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1f do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1f.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa pieczywa, wyrob█w ciastkarskich do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej- D?baku
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Podkowa Le?na- D?bak, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1g do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1g.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa pieczywa, wyrob█w ciastkarskich do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Lininie
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15810000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Linin, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1h do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1h.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa produkt█w spo?ywczych pozosta?ych do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej- D?baku
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15981000 15800000 15610000 15330000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Podkowa Le?na- D?bak, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1i do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1i.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa produkt█w spo?ywczych pozosta?ych do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Lininie
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15330000 15610000 15981000 15800000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Linin, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1j do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1j.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa owoc█w i warzyw do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Podkowie Le?nej- D?baku
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Podkowa Le?na- D?bak, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1k do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1k.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa owoc█w i warzyw do punktu ?ywienia w o?rodku dla cudzoziemc█w w Lininie
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Linin, woj. mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia wraz z cz?stotliwo?ci dostaw oraz orientacyjn ilo?ci?, zawarto w Za??czniku nr 1l do niniejszej SIWZ.
   2.  Wykonawca b?dzie dostarcza artyku?y spo?ywcze b?d?ce przedmiotem zam█wienia sukcesywnie, zgodnie ze sk?adanymi przez Zamawiaj?cego zam█wieniami, przy czym ilo? zamawianych towar█w mo?e ulega zmianie w stosunku do ilo?ci wskazanych w za??czniku 1l.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczane artyku?y spo?ywcze b?d nale?ytej jako?ci oraz, ?e b?d dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie p█?niej ni w po?owie okresu przydatno?ci do spo?ycia przewidzianego dla danego produktu.
   4.  Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produkt█w r█wnowa?nych w stosunku do asortymentu stanowi?cego przedmiot zam█wienia, tj. produkt█w innych ni wymienione w dokumentach z zastrze?eniem, by ich minimalne parametry jako?ciowe nie by?y gorsze ni parametry i cechy wskazanych produkt█w.
   5.  Je?eli w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y wskazane znaki towarowe w domy?le wskazaniu takiemu ka?dorazowo towarzyszy sformu?owanie: lub r█wnowa?ny.
   6.  Gramatura oferowanego produktu r█wnowa?nego nie mo?e by ni?sza ni gramatura produktu wskazanego w formularzu. Zaoferowane produkty r█wnowa?ne musz posiada te same walory (np. smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawiera w swoim sk?adzie te same surowce u?yte do produkcji, co produkt okre?lony przez Zamawiaj?cego.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji dostaw / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 11/05/2020 Fin: 10/05/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada decyzj lub za?wiadczenie w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zak?ad█w podlegaj?cych urz?dowej kontroli sanitarnej i zatwierdzeniu zak?adu do produkcji i obrotu ?ywno?ci zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252,z p█?n.zm.).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w banku lub sp█?dzielczej kasie oszcz?dno?ciowo-kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni miesi?czna warto? dostawy artyku?█w spo?ywczych wynikaj?ca z oferty z?o?onej przez Wykonawc?. W przypadku z?o?enia oferty w kilku zadaniach cz??ciowych informacja z banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej o posiadanych ?rodkach lub zdolno?ci kredytowej nie mo?e by mniejsza ni suma kwot podanych w ofertach, na poszczeg█lne zadania cz??ciowe.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowa lub jest w trakcie realizacji co najmniej 2 dostaw polegaj?cych na dostawie m.in. artyku?█w spo?ywczych oferowanych przez Wykonawc w ramach danego zadania cz??ciowego oraz przedstawi dokumenty potwierdzaj?ce, ?e dostawy te zosta?y wykonane lub s wykonywanie nale?ycie (przez jedn dostaw Zamawiaj?cy rozumie sum dostawy wykonanych/wykonywanych W ramach jednej umowy; w przypadku wykazania dostawy wykonywanej, nale?y wykaza warto? zrealizowanej cz??ci zam█wienia w ramach jednej umowy).
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia umowy stanowi za??cznik nr 4 do SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga sukcesywnej realizacji zam█wienia od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni od dnia 11.05.2020 r. do dnia 10.05.2021 r., z zastrze?eniem, ?e umowa ulegnie rozwi?zaniu po wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy okre?lonego w danej umowie.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 07/07/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:05 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy zakupowej Zamawiaj?cego dost?pnej pod adresem: https://udsc.ezamawiajacy.pl https://udsc.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udzia?em w sesji otwarcia ofert proszone s o stawiennictwo i oczekiwanie obok punktu ochrony obiektu, w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie, co najmniej na 5 minut przed terminem okre?lonym w rozdz. XII pkt 3 SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
I kwarta 2020 r.
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Niniejsze post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej: http://udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platform?.
   2.  Zamawiaj?cy przy ocenie ofert Wykonawc█w b?dzie stosowa procedur opisan w art. 24aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie podlegaj?cy wykluczeniu na podst. art 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w, o kt█rych mowa w rozdz. V.
   1.  2) lit b) i c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych- przedstawiaj?c zobowi?zania tych podmiot█w, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   5.  Wykonawca musi z?o?y poprzez Platform zakupow aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega Wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie JEDZ nale?y z?o?y wraz z ofert?, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wytycznymi okre?lonymi w rodz. VIII pkt 17 niniejszej SIWZ.
   6.  W przedmiotowym post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s za po?rednictwem Platformy.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przed up?ywem sk?adania ofert, w nast?puj?cych kwotach: ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 1): 1 250 PLN (s?ownie: jeden tysi?c dwie?cie pi??dziesi?t z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 2): 690 PLN (s?ownie: sze??set dziewi??dziesi?t z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 3): 570 PLN (s?ownie: pi??set siedemdziesi?t z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 4): 200 PLN (s?ownie: dwie?cie z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 5): 1 300 PLN (s?ownie: tysi?c trzysta z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 6): 1 000 PLN (s?ownie: jeden tysi?c z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 7): 590 PLN (s?ownie: pi??set dziewi??dziesi?t z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 8): 600 PLN (s?ownie: sze??set z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 9): 970 PLN (s?ownie: dziewi??set siedemdziesi?t z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 10): 560 PLN (s?ownie: pi??set sze??dziesi?t z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 11): 800 PLN (s?ownie: osiemset z?), ˇ Dla zadania cz??ciowego nr 12): 900 PLN (s?ownie: dziewi??set z?).
   8.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w wymienionych w rodz. VII pkt 6 SIWZ. Wykonawcy spoza Rzeczypospolitej Polskiej sk?adaj dokumenty zgodnie z zapisami rozdz. VII pkt 11 SIWZ.
   9.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia Platformie informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu za po?rednictwem Platformy o?wiadczenie O przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. 10. Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. http://udsc.ezamawiajacy.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
03311000 - Poissons 
15110000 - Viande 
15300000 - Fruits, lÚgumes et produits connexes 
15330000 - Fruits et lÚgumes transformÚs 
15500000 - Produits laitiers 
15610000 - Produits de la minoterie 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15810000 - Produits de panification, pÔtisserie fraţche et gÔteaux 
15981000 - Eau minÚrale