Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Produits de l'Èlevage, viande et produits base de viande

2022/S 53-137674  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Varsovie: Produits de l'Èlevage, viande et produits base de viande 2022/S 053-137674 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a Wy?sza Wymiaru Sprawiedliwo?ci NumÈro national d'identification: 381510697 Adresse postale: ul. Wi?niowa 50 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Jackowska Courriel: zp@swws.edu.pl TÈlÈphone: +48 627669535 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.swws.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/swws
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mi?sa drobiowego i w?dlin drobiowych NumÈro de rÈfÈrence: 32/zp/21
II.1.2) Code CPV principal 15100000 Produits de l'Èlevage, viande et produits base de viande
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa mi?sa drobiowego i w?dlin drobiowych. Dostawy b?d? realizowane na rzecz Szko?y Wy?szej Wymiaru Sprawiedliwo?ci; miejsce dostawy: 62-800 Kalisz, ul. Wroc?awska 193-195. Wszystkie obj?te zamÛwieniem produkty dostarczane musz? by? w pojemnikach plastikowych (materia? opakowaniowy dopuszczony do kontaktÛw z ?ywno?ci?), zamkni?tych pokryw?. Do ka?dego pojemnika musi by? do??czona etykieta z danymi. Ka?dy asortyment produktÛw musi by? dostarczony w oddzielnym pojemniku. Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z: 1)ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z pÛ?n. zm.) oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 2) ustaw? z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?Ûw rolno-spo?ywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 630) oraz rozporz?dzeniami wykonawczymi do tej ustawy..SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 198 261.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W?dliny drobiowe
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131135 Saucisses de volaille
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL416 Kaliski Lieu principal d'exÈcution:
62-800 Kalisz ul. Wroc?awska 193-195
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Kurczak gotowany 900 kg
   2.  Pier? drobiowa z majerankiem 900 kg
   3.  Pol?dwica drobiowa 900 kg
   4.  Szynka drobiowa 900 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 250-660254
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 2 IntitulÈ:
W?dliny drobiowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Supmi?s Skup, UbÛj, PrzetwÛrstwo Mi?sa - Supmi?s - Kalinowski & Kalinowska SpÛ?ka Jawna NumÈro national d'identification: 6661711830 Adresse postale: ul. Zielona 2 62-620 Babiak Ville: Babiak Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-620 Pays: Pologne Courriel: biuro@supmies.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 98 100.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 81 270.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 515
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Varsovie: Produits de l'Èlevage, viande et produits base de viandeType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15100000 - Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande 
15131135 - Saucisses de volaille