Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 03/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Produits d'information et de promotion

2023/S 58-172111  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Varsovie: Produits d'information et de promotion 2023/S 058-172111 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Numéro national d'identification: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Wójt Courriel: k.wojt@zzpprzymz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie oraz dostawa gad?etu do programu lojalno?ciowego pn. "Ka?da kropla jest cenna" - kubek ekologiczny z korkowym spodem; Znak post?powania: ZZP.ZP.411.31.2023 Numéro de référence: ZZP.ZP.411.31.2023
II.1.2) Code CPV principal 39294100 Produits d'information et de promotion
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie oraz dostawa gad?etu do programu lojalno?ciowego pn. "Ka?da kropla jest cenna" - kubka ekologicznego z korkowym spodem zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okre?lonymi w Szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia (dalej: SzOPZ/SOPZ lub OPZ), który stanowi za??cznik do SWZ w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie samowystarczalno?ci Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej sk?adniki na lata 2021-2026"
   2.  Zamówienie musi by? zrealizowane w ca?o?ci zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w SWZ, PPU oraz SOPZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: 21 Regionalnych Centów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa https://www.gov.pl/web/nck/regionalne-centra-krwiodawstwa-krwiolecznictwa https://www.gov.pl/web/nck/regionalne-centra-krwiodawstwa-krwiolecznictwa
II.2.4) Description des prestations:

   2. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kubka ekologicznego o parametrach:
   2. 1.1. Nak?ad: 5 050 sztuk
   2. 1.2. Pojemno?? kubka: min. 300 ml
   2. 1.3. Wymiary produktu: 9 cm (?rednica) +/- 1 cm x 12 cm (wysoko??) +/- 1 cm
   2. 1.4. Materia?: porcelana, korek
   2. 1.5. Kolor: bia?y
   2. 1.6. Metoda nadruku: tampodruk
   2. 1.7. Pole znakowania: dostosowane do wielko?ci produktu
   2. 1.8. Obrandowanie produktu: wersja pe?na: logo ogólnopolskiej kampanii spo?ecznej pn. "Twoja krew, moje ?ycie" z adresem strony internetowej www.twojakrew.pl, logo Ministerstwa Zdrowia, logo Narodowego Centrum Krwi, has?o: "??czy nas krew, która ratuje ?ycie, Bo t?tni w nas dobro", wielko?? nadruku dostosowana do rozmiaru przedmiotu,
   2. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), zawieraj?cy wymagania i warunki realizacji zamówienia stanowi za??cznik do niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia.
   3.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   3. 1. Na podstawie art. 105, art. 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zamówienia Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców przedstawienia nast?puj?cych dokumentów:
   3. 2. Wzór oferowanego przedmiotu zamówienia bez znakowania, spe?niaj?cy wszystkie wymagania Zamawiaj?cego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymieniony przedmiotowy ?rodek dowodowy wraz z ofert?, przy czym w przypadku konieczno?ci dostarczenia wzoru oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiaj?cy wymaga przekazania go do siedziby prowadz?cego post?powanie - tj. Zak?ad Zamówie? Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa w godzinach jego pracy (od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 09:00-15:00) - przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Po przeprowadzeniu oceny, wzory b?d? zwracane na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 77 ustawy Pzp. Tym samym Zamawiaj?cy zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. odst?puje od u?ycia ?rodków komunikacji elektronicznej w stosunku do wzoru przedmiotu zamówienia - sposób jego z?o?enia zosta? opisany powy?ej.
   3. 3. Informacja o pojemno?ci oraz rodzaju materia?u, z którego wykonany jest przedmiot zamówienia zgodnie z OPZ.
   3. 4. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe (Wzór oferowanego przedmiotu zamówienia bez znakowania, Informacj? o pojemno?ci oraz rodzaju materia?u, z którego wykonany jest przedmiot) wraz z ofert?, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob? uprawnion? do reprezentowania Wykonawcy - przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3. 5. W przypadku nie za??czenia do oferty przedmiotowych ?rodków dowodowych, wymienionych w pkt
   3. 2., Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 3 ustawy Pzp. nie przewiduje mo?liwo?ci uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodków dowodowych, gdy? te przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? s?u?y? potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriów oceny ofert.
   3. 6. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania przedmiotowych ?rodków dowodowych wymienionych w punkcie
   3. 3 w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
   3. 7. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa powy?ej s? sk?adane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. - tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
   3. 8. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. www.twojakrew.pl
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Pondération: 26 Critère de qualité - Nom: W?a?ciwo?ci estetyczne - jako?? wykonania przedmiotu zamówienia, rozumiana jako produkt estetyczny, wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego / Pondération: 26 Critère de qualité - Nom: Zatrudnienie osoby niepe?nosprawnej do realizacji zamówienia / Pondération: 3 Prix - Pondération: 45
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca winien by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? kwoty okre?lone dla ka?dej cz??ci zamówienia w rozdz. VI ust. 2 pkt
   2. 3. SWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji potwierdzaj?cych posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da dokumentów potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u ryzyka zawodowego, w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? kwota okre?lona w rozdziale VII ust. 3 pkt.
   3. 1. SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej ni? PLN lub odwo?uj?cy si? w swej tre?ci do zamówie?, których warto?? zosta?a wskazana w walucie innej ni? PLN, Zamawiaj?cy do oceny spe?nienia przez Wykonawc? warunku udzia?u w post?powaniu dokona przeliczenia tej warto?ci na PLN wg ?redniego kursu danej waluty obcej, og?oszonego przez Narodowy Bank Polski na dzie? opublikowania og?oszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku, gdy wykonawca sk?ada ofert? na wszystkie, b?d? kilka wybranych cz??ci zamówienia, polisa lub inny dokument mo?e obejmowa? ??czn? sum? ubezpieczenia dla oferowanych cz??ci zamówienia - je?eli dotyczy
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z przepisem art. 449 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego jej wykonania, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Wysoko?? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la si? na 5% ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
   3.  Szczegó?y dotycz?ce formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy oraz szczegó?y dotycz?ce warunków realizacji umowy, mo?liwo?? dokonania istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty jak równie? warunki takich zmian zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówie? publicznych znajduj? si? w Projektowanych Postanowieniach Umowy, które stanowi? za??cznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   4.  Umowa z Wykonawc?, którego ofert? uznano za najkorzystniejsz? musi zosta? zawarta w terminie do 7 dni od uprawomocnienia si? wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Potrzeba udzielenia ww. zamówienia jest pilna, poniewa? zgodnie z realizacj? programu polityki zdrowotnej pn. "Zapewnienie samowystarczalno?ci Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej sk?adniki na lata 2021-2026" poszczególne dzia?ania promuj?ce krwiodawstwo zosta?y zaplanowane do realizacji kolejno po sobie, aby zagwarantowa? i utrzyma? sta?e zainteresowanie spo?ecze?stwa honorowym krwiodawstwem, co ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilo?ci krwi i jej sk?adników na potrzeby lecznictwa w Polsce. Jest to niezwykle istotne w obliczu panuj?cej obecnie sytuacji geopolitycznej. Nale?y podkre?li?, ?e krew jest potrzebna ka?dego dnia a w szczególnych okoliczno?ciach zapewnienie stabilnych stanów magazynowych jest zadaniem priorytetowym i strategicznym. Dlatego te? nale?y podj?? odpowiednie kroki aby zapewni? ci?g?o?? w zakresie honorowego oddawania krwi.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/04/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 01/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/04/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si? zgodnie z wymogami SWZ na platformie zakupowej Zamawiaj?cego, znajduj?cej si? pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl. Otwarcie ofert z?o?onych poprzez platform? nast?pi w dniu jw., nie pó?niej ni? nast?pnego dnia po dniu, w którym up?yn?? termin sk?adania ofert. https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy post?powania przetargowego.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie przes?anek okre?lonych w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) Zamawiaj?cy wymaga dokumentów, o których mowa w rozdz. IV pkt. 11 oraz rozdz. VII SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Przyst?puj?c do procedury przetargowej wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium do up?ywu terminu sk?adania ofert wyznaczonego w SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln? form? wniesienia wadium - zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury "odwróconej" zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie zapisów art. 96 ust.2 pkt. 2 lit. e ustawy Pzp. Na ka?de ??danie Zamawiaj?cego, w okre?lonym przez niego terminie nie krótszym ni? 7 dni, Wykonawca jest zobowi?zany przekaza? dokumenty wskazuj?ce osob?/osoby posiadaj?c?/e orzeczenie ustalaj?ce stopie? niepe?nosprawno?ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych, oraz potwierdzaj?ce jakie czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia b?d? wykonywane przez wskazan? osob?/osoby. Dokumentem, o którym mowa w zdaniu pierwszym mo?e by? w szczególno?ci umowa o prac? wraz z zakresem obowi?zków powierzonych do wykonania osobie, z któr? zosta?a zawarta, z tym, ?e zakres obowi?zków musi wskazywa? i? osoba ta jest zaanga?owana w wykonywanie zada? zwi?zanych z niniejsz? umow? w sprawie zamówienia publicznego. V. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej "RODO"), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczegó?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w rozdz. XVIII SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pó?n. zm.).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023 Wykonanie oraz dostawa gad?etu do programu lojalno?ciowego pn. "Ka?da kropla jest cenna" - kubek ekologiczny z korkowym spodem; Znak post?powania: ZZP.ZP.411.31.2023 03/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39294100 - Produits d'information et de promotion