Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Produits laitiers

2023/S 97-303328  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Produits laitiers 2023/S 097-303328 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Us?ug Logistycznych Adresse postale: ul. S?oneczna 37 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-789 Pays: Pologne Courriel: zamowienia_publiczne@cul.com.pl Téléphone: +48 226013973 Fax: +48 226013362 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://cul.com.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytucja Gospodarki Bud?etowej, jednostka sektora finansów publicznych
I.5) Activité principale Autre activité: Zadania publiczne z zakresu logistyki
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa nabia?u i wyrobów mleczarskich do jednostek CUL Numéro de référence: 21/WA/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 15500000 Produits laitiers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa nabia?u i wyrobów mleczarskich do jednostek CUL
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 341 470.68 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Szklarska Por?ba
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Szklarska Por?ba
II.2.4) Description des prestations:
dostawa nabia?u i wyrobów mleczarskich do jednostek CUL
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 161 363.48 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
30%
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
   2.  Nie dopuszcza si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu ani udzielania zaliczek.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wroc?aw
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
dostawa nabia?u i wyrobów mleczarskich do jednostek CUL
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 19 380.40 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
30%
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z procedury opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga zabezpieczenia.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakopane
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zakopane
II.2.4) Description des prestations:
dostawa nabia?u i wyrobów mleczarskich do jednostek CUL
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 160 726.80 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
30%
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez zamawiaj?cego w og?oszeniu o zamówieniu i SWZ. Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e posiada decyzj? Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzaj?c? zak?ad w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 127 ze zm.) lub decyzj? w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzaj?c? zak?ad Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zm.).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e wykona? nale?ycie w okresie trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie dostawy nabia?u oraz ka?da z powy?szych dostaw mia?a warto?? wynosz?c? co najmniej 2000 z? brutto dla jednej cz??ci. (w przypadku, gdy warto?? dostawy zosta?a okre?lona w walucie innej ni? z?oty, przeliczenie nast?pi wg ?redniego kursu z?otego og?oszonego przez Prezesa NBP i obowi?zuj?cego w dniu podpisania umowy na realizacj? dostawy wykazanej jako do?wiadczenie) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia warunek udzia?u w post?powaniu zostanie uznany za spe?niony je?eli co najmniej jeden z cz?onków konsorcjum nale?ycie wykona? dwie dostawy stanowi?ce warunek udzia?u w post?powaniu. W przypadku, gdy Wykonawca sk?ada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz???, w celu potwierdzenia spe?nienia warunku nale?y pomno?y? warto?? warunku przez liczb? wszystkich wybranych cz??ci np: gdy Wykonawca sk?ada ofert? na trzy cz??ci to musi wykaza? dwie dostawy po minimum 6000 z? ka?da. Ocena spe?niania powy?szych warunków nast?pi zgodnie z formu?? "spe?nia - nie spe?nia" na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? podmiotowych ?rodków dowodowych.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki s? opisane w OPZ i we wzorze umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:05 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/ https://platformazakupowa.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
2024
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy s? opisane we wzorze umowy, który jest za??cznikiem do SWZ.
   2.  Wszystkie warunki, opis wymaganych dokumentów oraz kryteria oceny ofert s? opisane w SWZ oraz w za??cznikach do SWZ.
   3.  W SWZ znajduje si? klauzula informacyjna dotycz?ca przetwarzania danych osobowych (RODO).
   4.  Uwaga
:
dla post?powa? o warto?ci równej lub przekraczaj?cej progi unijne: podpisanie oferty przetargowej za pomoc? profilu zaufanego (ePUAP) nie spe?nia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguja? Wykonawcy, jez?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamo?wienia oraz ponio?s? lub moz?e ponies?c? szkode? w wyniku naruszenia przez Zamawiaja?cego przepiso?w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 2. niezgodna? z przepisami ustawy czynnos?c? Zamawiaja?cego, podje?ta? w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 3. zaniechanie czynnos?ci w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia, do kto?rej Zamawiaja?cy by? obowia?zany na podstawie ustawy;
   2. 4. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kto?rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom poste?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sa?du. Skarge? wnosi sie? do Sa?du Okre?gowego w Warszawie za pos?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawa nabia?u i wyrobów mleczarskich do jednostek CUL 22/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers